Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Veltman

Het smidsgezin, druk 1
Een vroom gezin, dat geheel uit 's Heeren hand leeft. Louwveen moet de smid verlaten, omdat de menschen eischen, dat hij op Zondag werkt en hij dit weigert. In Twelst gaat de smederij niet goed, omdat niemand hem kent en het gezin komt tot groote armoede. Eindelijk komt de smid aan de Zuivelfabriek te Kruisloo, waar hij toch op Zondag moet werken. Door den nood gedwongen, geeft de smid aanvankelijk toe, maar het kost hem zijn zielsrust en eindelijk geeft hij ook dit werk op. Weer komt armoede. Tot zoover gaat alles natuurlijk, maar nu wordt het apocrief.dn zijn ledigheid ontwerpt hij een kaart van een groot bosch in de nabijheid. De landheer is zoo verrukt, dat hij »nu eerst een duidelijk overzicht heeft van zijn uitgestrekte bezittingen« (blz. 126), dat hij den smid ruim beloont. Nog al vreemder wordt het! Na den dood van den landheer wordt de smid taxateur! Hij taxeert »het Steenveld« op duizend gulden. De familie is hierover boos - 't is niets waard. Dan koopt de smid het zelf, om ziin woord gestand te doen en .... het Steenveld brengt zooveel aan grint op, dat hij een rijk man wordt. Pertinent verzekert de Schrijver, dat de hoofdzaken volkomen waar zijn! Enfin ..... dan moeten we zwijgen. Of 't de jongens echter veel zal kunnen schelen, of het »echt gebeurd« is, valt te betwijfelen. Waarheid is niet alleen : echt gebeurd zijn, maar allereerst : natuurlijke geleidelijke ontwikkeling. Het best is het boek in het weergeven van de tooneeltjes uit het kinderleven. Hoewel .... de figuurtjes erg braaf zijn! Hebt ge ooit 'n jongen gezien, die z'n gerepareerde klomp nog mooier vindt dan z'n heelen? (blz. 17) Of 'n meisje, dat »het niets erg vond, om nu altijd den sobersten kost te eten, omdat ze van haar leven al zooveel lekkers gehad had!« — zie dan blz. 83! De moraal ligt er te dik op - vergelijk die gesprekken over Zondagsrust. En wat zijn die boeren op blz. 49 helden! Ze durven niet bij dien rijken heereboer te komen spreken! Zijn er zoo? »Met iemand op hebben,« is verstaanbaar. Maar .... »met iemand opzet hebben« (blz. 25) klinkt vreemd.• Waarom telkens van »pianino« en »pianino-stoeltje gesproken? Zoo'n ding noemt een gewoon mensch 'n piano-krukje. »Geloken« oogjes (blz. 70) vindt men , meest in lieve versjes. En of de kinderen dien »Puritein« (blz. 96) wel begrijpen?? We kunnen het boek niet aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
Jan Veltman

Het smidsgezin, druk 3, 198 blz.
G. K. C. 0. 15 t. d. t. Geïll. door Henk Poeder. 75 cent. Een kostelijk boek, dat op aangrijpende wijze in de lotgevallen van Holtman doet zien de vervulling van het psalmwoord: "Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de Heere". Psalm 34 : 20. Wij hebben hier te doen niet met een ingewikkelde fantasie, maar met klare, levende werkelijkheid. Het boek is zoowel naar het innerlijke als naar het uiterlijke keurig verzorgd. De inhoud is onderhoudend en leerzaam. De omslag is sprekend. De illustraties zijn geslaagd. En de strekking is boven onzen lof. Het liefelijke van den dienst des Heeren straalt u uit elke bladzijde te gemoet. Men gevoelt, hoe Gods Woord naar waarheid ons zegt. dat de Godzaligheid tot alle dingen nut is, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende. leven. 't Is een genot, om bij zooveel twijfelachtige kinderlectuur als men onder de oogen krijgt, dit boek met warmte te kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Jan Veltman

Het smidsgezin, druk 3, 198 blz.
Leeftijd 10-12 jaar. Voor kinderen een boeiende geschiedenis van het begin tot het eind. We zouden boven dit verhaal ook kunnen zetten: "Die op God betrouwen, komen nooit beschaamd uit". Het geheele gezin is een toonbeeld van Godsvrucht en moet hierdoor vervolging en armoede lijden, terwijl ook de laster niet ontbreekt. "Gode meer gehoorzaam zijn dan de menschen", dat is hun begeeren en ondanks alle tegenwerking weer in iedere plaats, waar het gezin zich vestigt, verspreidt het gezin toch overal zegen, hetgeen later openbaar wordt. De kinderen hebben door hun ongekunstelde vroomheid invloed ten goede op het hart van ouderen en leven in alles zoo geheel met vader en moeder. Als de Heere, nà veel beproevingen, het gezin op een ongedachte wijze plotseling tot rijkdom brengt, blijft de eenvoud bewaard en hun eenig verlangen is, met de verkregen goederen God te dienen. Vader heeft nu volop tijd om aan de heidebewoners het Evangelie te brengen, en de beide jongens zullen, naar hun begeerte, voor predikant gaan studeeren. Dit boek is zeer aan te bevelen, zoowel voor jongens als meisjes, Leeftijd 10-12 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.