Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Henk's geschenk, druk 1, 51 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: "Henk's geschenk", geschreven door Francina, geïllustreerd door Adri Alindo, is een verhaal, waarin wij met de familie Zitman bekend worden. Vader Zitman, onderwijzer aan een groote stadsschool, bezocht een zieken leerling, en vertelt thuis den toestand, dien hij daar aantreft, n.l. gebrek aan alles. Het huisgezin van Zitman staat af, wat zij kan geven: vader, moeder en ook de kinderen geven. Henk, gierig van aard, zoekt als geschenk voor den zieken Piet, een slordig boek uit. Dit merkt vader en om Henks gierigheid te bestraffen, neemt hij dit boek weg en doet er Henks nieuwe zakmes voor in de plaats. Vader en Henk brengen samen de kist weg en nu ziet Henk, wat vader gedaan heeft. Hierover schaamt Henk zich en krijgt berouw. Hij neemt zich voor met den Heere tegen deze zonde te strijden. Algemeene op- of aanmerkingen: 't Leest vlot, doch diepte zit er niet in.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Francina

Henk's geschenk, druk 1, 51 blz.
Henks Vader, meneer Zitman, is onderwijzer op een stadsschool. Op huisbezoek bij één zijner zieke leerlingen, Piet Holwijk, bemerkt hij, dat er leed en armoede geleden wordt in het groote gezin. Hij vertelt het aan zijn vrouw en samen komen ze tot de conclusie, dat ze hier moeten helpen. Maar ook Henk en de vier andere kinderen worden in het plan betrokken: ze hebben immers wel iets te missen van hun speelgoed. De kinderen zijn er enthousiast voor, behalve Henk, wiens gierigheid hem nogal eens de baas is. Terwijl de anderen iets aardigs geven, stopt Henk een oud, beduimeld boek, netjes ingepakt, in de gereedstaande kist. Henks ouders bemerken het echter en besluiten, zonder dat Henk het weet, dit minderwaardige cadeautje te verwisselen met iets, waarop Henk het meest gesteld is: zijn nieuwe zakmes. Dit wordt dan Henks geschenk tegen wil en dank en het moet hem leeren te strijden tegen zijn gierigheid en te bedenken, dat God den blijmoedigen gever liefheeft. We zijn dankbaar, dat het experiment van Vader Zitman zulk een gunstig resultaat heeft, al vreezen we, dat menig lezertje weinig gesticht zal zijn over het stiekem wegnemen van Henks mooiste bezit. Dat voelt een kind als iets onrechtvaardigs. Overigens is het verhaal prettig verteld en heeft het zonder twijfel een goede strekking. Het zou van nog grootere waarde zijn, indien er niet alleen in werd gesproken van "strijden en bidden tegen die gierigheid", maar als ook genoemd werd de Naam van onzen Heiland, die van de zonde der gierigheid verlossen kan. Dat de auteur dit nagelaten heeft, gevoelen wij als een tekortkoming en heeft tot gevolg, dat wij dit boekje, dat overigens smakelijk uitgevoerd is, slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Francina

Henk's geschenk, druk 1, 51 blz.
Henk is eigenzuchtig; hij kan niets missen. Als vader in een arm gezin komt, wil hij helpen met eten en kleeren, maar stelt ook zijn kinderen voor ieder een stuk speelgoed of een boek af te staan. Allen doen het blij, maar Henk geeft een oud boek. Vader wil Henk een gevoelige les geven en neemt inplaats van dat oude boek Henks nieuwe mes, waar hij zoo mee ingenomen is. Henk vindt dit natuurlijk niet prettig, maar beschaamd erkent hij zijn ongelijk. Het verhaal is wel onderhoudend vertelt. Het heeft ook een eigenaardig thema. Maar de vraag rijst, of deze gedwongen gave nu wel echt blij zal leeren geven. We zouden dit opvoedingsmiddel niet onvoorwaardelijk durven aanbevelen. Evenmin juichen wij op blz. 12 vaders methode toe, om in het gebed Henk een terechtwijzing te geven, als hij pruttelt tegen zijn bord havermout. Een gebed, dat een steek geeft, voedt evenmin op tot het rechte bidden. Voor 9 jaar. Niet aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933