Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.F. Buisman

Het pensioen van den ouden Ben, druk 1, 56 blz.
Ben Hickson, een godvreezend tolbeambte, redt op eenen stormachtiger avond een schip met zijne bemanning. Hij ontvangt van den kapitein een fraai geschenk tot belooning. Later blijkt, dat de kapitein een smokkelaar was, en nu vertellen lastertongen, dat Ben een "oogje dicht" deed omdat hij hoopte op eene goede belooning. Juist in dezen tijd zijn Ben's dienstjaren om en vraagt hij pensioen aan. Doch wegens het helpen van den smokkelaar wordt hem dit geweigerd. Langs eenen wonderen weg van Gods voorzienigheid verkrijgt hij evenwel later, wat hem rechtmatig toekomt. Voor groote kinderen wel een aangenaam verhaal. Ofschoon het, wat betreft den Christelijken geest, niet zooveel diepgang heeft, is toch het uitgangspunt goed: zaligheid alleen uit genade, op grond van de gerechtigheid van Christus. Raadselen in de Godsregeering, als wij ook in deze geschiedenis aantreffen, en welke in het leven veelvuldig voorkomen, aan de jeugd vroeg te ontdekken, is alleszins uitnemend. Op treffende wijze worden in dit verhaal twee voor het leven hoogst belangrijke waarheden geïllustreerd: "Die gelooven haasten niet", en "De hoop beschaamt niet." Hoeveel goeds dit boek ook bevat, toch moet de bekentenis ons van het hart, dat de schrijver wel betere werkjes gegeven heeft dan dit is. 't Is te Engelsch. Het eenvoudige geloof van den onden Ben uit zich in wel wat eigenaardige, ofschoon voor de kinderen wel verstaanbare uitdrukkingen. Wij vonden het jammer, dat de Engelsche namen alle zijn behouden. Doch wijl toon en strekking goed zijn, kunnen wij het met vertrouwen aanbevelen, maar alleen voor de leerlingen der hoogste klasse. De uitgever zorgde voor goed papier, duidelijken druk en handig formaat. De plaatjes zijn prachtig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.