Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Herman van Dalen, druk 1
Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor jongens van 12-16 jaar: omvang: 94 blz.; prijs f 0.90 gecart. hij getallen voor halven prijs.
Korte inhoud: Herman, uitgeleerd op school, wordt bakkersknechtje. Hij is dol op voetballen. Als er op 'n keer dichtbij voetbalwedstrijd is en bij toevallig dien middag vrij heeft, gebruikt hij 35 cent van zijn baas om de entree te betalen. Hij is stellig van plan 't geld ongemerkt terug te geven; doch eer hij dit doen kan, komt alles uit en zijn baas ontslaat hem op staanden voet. Dan durft hij niet thuis komen, maar gaat naar Amsterdam, waar een vroeger onderwijzer van hem woont, die hem thuis brengt en bij zijn baas voor hem pleit. Herman, die werkelijk zeer berouwvol is, mag weer terugkomen en zoo komt alles nog goed terecht.
Beoordeeling: 'n Tamelijk geschikt boekje, hoewel taal en stijl vooral in de gesprekken, wel wat natuurlijker konden wezen. Ook wordt er wel wat erg veel in „gepreekt" De illustraties zijn niet erg aantrekkelijk. Aanbevolen.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
Francina

Herman van Dalen, druk 2
G. K. C. O. 10 t. d. t. 55 cent. Een pendant van "Langs moeilijke wegen" van dezelfde Schrijfster. In "Herman van Dalen" wordt de geschiedenis van een jongen verhaald, die bij een bakker in dienst komt en het vertrouwen van zijn patroon heeft, maar die, niet bestand tegen den spot zijner kameraden al spoedig het bidden verleert en tengevolge van zijn hartstochtelijke liefde voor het voetbalspel er toe komt, om het hem toevertrouwde geld niet af te dragen, maar te gebruiken voor de betaling van entrée op het voetbalveld. Natuurlijk komt dit uit. Hij krijgt zijn ontslag, is wanhopig, durft niet naar huis, maar herinnert zich, dat zijn onderwijzer, die naar Amsterdam vertrok, hem eens had gezegd, dat hij gerust, als het noodig was, bij hem om raad mocht aankloppen. Met het geld, dat hij als laatste loon ontvangt, reist hij naar Amsterdam, vindt ten slotte de woning van zijn vroegeren leermeester, belijdt daar zijn schuld, komt tot berouw en wordt den volgenden dag door zijn gastheer naar huis teruggebracht. De onderwijzer zoekt den patroon van Herman op, doet een goed woord voor hem en het slot is, dat Herman weer als bediende wordt aangenomen. De vorm is niet genoegzaam verzorgd. Het thema, dat erin behandeld wordt, is niet nieuw, maar de zonde, die erin veroordeeld wordt, openbaart zich telkens weer en zoekt ook onze jeugd in werkplaats en fabriek van God en Zijn dienst af te trekken. Daartegen waarschuwt Herman van Dalens geschiedenis zeer ernstig. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Francina

Herman van Dalen, druk 2
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Herman heeft godvreezende ouders. Als hij van school gaat, komt hij in de bakkerij bij mijnheer Van der Steen. Alles gaat goed. Dan loopt het mis. Herman eigent zich een keer 2 kwartjes toe van zijn patroon, om naar het voetballen te gaan. Hij wordt ontdekt en zijn patroon zendt hem met 2 weken loon weg. In zijn radeloosheid stapt Herman op den trein naar Amsterdam, om hulp te zoeken bij zijn vorigen onderwijzer. Deze spreekt met hem en brengt hem den volgenden dag bij zijn beangste ouders terug. Zijn patroon neemt Herman, op voorspraak van Mijnheer Smit, weer in zijn dienst. Voortaan gaat het goed. Herman heeft geleerd: Wie in het gebed niet tegen de verzoeking strijdt, valt licht in de strik. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek. Het leest prettig. Het vertelt op eenvoudige en ongekunstelde wijze. Het wil onze jongens leeren, dat het kwade ons licht verrast, als we in eigen kracht staan.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.