Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.J.D. van Dijck

Het verduisterde testament , druk 2, 160 blz.
In 24 hoofdstukken, die 160 pagina's beloopen, wordt ons hier een verhaal aangeboden uit den tijd der Remonstrantsche twisten. De Haagsche regent Splinter, voor de wereld een goed en godsdienstig burger, aanhanger der Arminiaansche leer, verduistert een testament van zijne zuster, waarin aan eene wees eene groote som gelds was vermaakt. Langs wonderlijke wegen komt eindelijk dit bedrog aan het licht, en de rechtmatige erfgename ontvangt wat haar toekomt. Duidelijk stelt deze geschiedenis in het licht, hoe God op ongedachte wijze verborgen kwaad aan den dag brengt en dat Hij in trouwe waakt over zijne Kerk, en zijne kinderen in allen nood en dood liefderijk behoedt en redt. Hier en daar vroegen wij ons af, of de auteur in het beschrijven van de daden der Remonstranten niet wat eenzijdig is. Een kloek verhaal, boeiend geschreven. Taal en stijl zijn goed. Het zal inzonderheid door onze jeugd met graagte worden gelezen. Het geheele boekje, met drie plaatjes van binnen en één op den omslag en in flinke letter gezet, maakt eenen aangenamen indruk. De bewerking doet den uitgever eere aan. Verhalen als deze, waarin de worsteling der Kerk tot behoud van de leer der vrije genade wordt geteekend, achten wij boven vele andere uitnemend voor onze kinderen geschikt. De schrijver van "Selcart" heeft herhaaldelijk getoond, een levendig gevoel te bezitten van de onderscheidene plaatsen, waar de spade in den grond behoort gestoken te worden, om het erts op te delven, waarin het goud schuilt. Ook dit werkje verdient alle aanbeveling, om zijnen degelijken, echt Christelijken en Gereformeerden geest. De uitgave en vooral ook de herdruk van zulke boeken wekt in ons hart groote vreugde.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.