Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronF. Bungener

Het kerstfeest onder het kruis , druk 3, 30 blz.
Het verwondert ons niet, dat dit verhaal opnieuw wordt uitgegeven. De heer Bredée doet hiermede een goed werk. Een bladzijde uit de kerkgeschiedenis - uit het laatste jaar van Huss' leven - ligt hier open voor ons. We zien den Boheemschen strijder voor de waarheid des Evangelies te midden zijner vrienden op Kerstavond 1413 nog in vrijheid om hem een jaar later te ontmoeten in den kerker te Constanz, te midden van diezelfde vrienden. We hebben gelegenheid zijn geloofsmoed en geloofsvertrouwen te bewonderen, waarmede hij den lijdensweg betreedt - hier beneden het Kerstfeest vierende "onder het kruis" om het daar boven te vieren "in heerlijkheid". Voor leerlingen van 12 jaar en daarboven zeer aan te bevelen. Taal en stijl zijn uitnemend verzorgd. De naam van Ds. Hasebroek is trouwens daarvoor waarborg. Prijs f 0.20. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
F. Bungener

Het kerstfeest onder het kruis , druk 4
Een schoone episode uit de beide laatste levensjaren van Johannes Hus. In het eerste deel van het verhaal wordt een Kerstfeestviering beschreven in het kasteel Hussinecz (1413), waar ook Huss tegenwoordig was, nadat hij gedaagd was voor het concilie te Constanz. Hoewel alle aanwezigen hem rieden te blijven, gaf hij gehoor aan de stem van het zoontje van den edelman, die tot hem sprak: "Meester, gij zult gaan". De stem van het kind was hem een stemme Gods. In het tweede gedeelde viert Huss een jaar later zijn Kerstfeest in den kerker te Constanz. Zijn vrienden, die hem mogen bezoeken, hebben alles gereed tot de vlucht. Doch terwijl allen nu zeggen: "Ga," spreekt weder hetzelfde kind : "Blijf." En Huss blijft, zijn Kerstfeest alzoo vierende onder 't kruis. Een sierlijk boekske met keurigen omslag. De voorzijde geeft, in prachtige kleuren, een der meest aangrijpende tooneelen uit het boekje te zien. De illustratie's in zwartdruk konden wij slechts middelmatig vinden. Taal en stijl zijn goed, doch de inkleeding maakt het boekje alleen geschikt voor de rijpere jeugd. In den vorm heeft dit verhaal eigenaaardigheden, waardoor het voer kinderen althans niet gemakkelijk te lezen is. De Kerstboom die er in voorkomt, geeft het voor ons geen meerdere aantrekkelijkheid. De strekking is uitnemend, wijl helder uitkomt, hoe Huss zijn eigen wil ten offer brengt aan den wil des Heeren. De kracht des geloofs, die beide malen spreekt uit het besluit, dat hij neemt: eerst om te gaan, daarna om te blijven, treedt in het verhaal treffend op den voorgrond. Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


F. Bungener

Het kerstfeest onder het kruis , druk 4
Ondanks de waarschuwingen van zijn vrienden heeft Johannes Huss zich toch naar Constanz begeven, waar het concilie zal zitting houden. Hier wordt hij door zijn vijanden verradelijk gevangen genomen en in afwachting van zijn veroordeeling in een klooster opgesloten. Voor het laatst mag hij dan op aarde Kerstfeest vieren met zijn vrienden, een feest, dat ondanks de benarde omstandigheden, toch heerlijk is, omdat Huss weet, dat hem een plaats is bereid in de heerlijkheid. Twee zwarte plaatjes, matige uitvoering; toch zeer aanbevolen, hoewel niet voor de kleinen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921