Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Wat hem overwon , druk 1, 39 blz.
Een kostelijk boekje, met aardige plaatjes en prentjes, waarin onopgesmukt en boeiend verteld wordt, hoe Christientje Vosmeer op straat herhaaldelijk lastig gevallen werd door een plaaggeest, Karel van Druten. Nu eens bespatte hij opzettelijk haar schoone kleeren, dan weer duwde hij haar onverwacht neer, waardoor zij zich erg bezeerde. Karel was een moederlooze knaap, die meest aan zichzelf overgelaten was. Vrouw Vosmeer besloot eindelijk zich er eens mee te bemoeien, en trof den jongen eenzaam op het ziekbed aan. Zonder te zeggen wie zij was, beloofde zij hem gezelschap in zijn uren van verveling en wist daarna haar dochtertje te bewegen, met haar mooie prentenboeken naar Karel te gaan en er hem uit voor te lezen. Karel werd daardoor zóózeer getroffen, dat hij zijn schuld beleed en de beste vrienden met Christientje werd. Het verhaal is verdeeld in zes hoofdstukken met opschrift. De plaatjes zijn goed getroffen. Taal en stijl zijn wèl verzorgd. *Overwin het kwade door het goede." Deze Bijbelsche vermaning wordt door Christientjes moeder op tactvolle wijze in practijk gebracht; door haar voorbeeld en aanmoediging leidt zij haar dochtertje op den weg, om ook alzoo te handelen. Zij wijst haar daarbij op den Heiland, die ons een voorbeeld naliet, opdat wij Zijne voetstappen zouden navolgen. Wij lazen dit Paaschverhaal met groot genot en bevelen het hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.