Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Hoe Fanny gelukkig werd, druk 2, 54 blz.
Fanny was blind en haar tweede moeder behandelde haar echt stiefmoederlijk. Ook moest Fanny's vader veel onaangenaams van zijn vrouw ondervinden. Het meisje kwam in dienst bij haar vroegeren Zondagsschoolonderwijzer, wiens vrouw het middel werd, om Fanny op den rechten weg des levens te brengen. Het gevolg was, dat ze begon in te zien, hoe ze nu ook lief moest zijn jegens haar stiefmoeder. Door gesprekken met een buurvrouw werd ook deze voor Christus gewonnen, en zoo werden beiden gelukkig. Goed verteld, prettig gestyleerd. Kostelijk geïllustreerd. Frans van Noorden, de illustrator, levert uitmuntend werk. Het plaatje tegenover bladz. 40 is een juweeltje. Ook het gekleurde is keurig. We kunnen het boekje zeer aanbevelen; het is naar 't werkelijke leven geteekend, en er valt veel uit te leeren.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Wilha. Riem Vis

Hoe Fanny gelukkig werd, druk 2, 54 blz.
Drie bekeeringsgeschiedenissen in één boekje, en één verhaal. Fanny is een meisje, dat jong haar moeder verloor en door de liefdelooze behandeling van haar stiefmoeder, zoo jegens haar als jegens haar door een ongeval blind geworden vader, al vroeg koud en onverschillig en bijna onvatbaar voor het Evangelie geworden is. Uit haar dienst gejaagd en daardoor nog meer aan de wreedheid der stiefmoeder blootgesteld en bijna tot vertwijfeling gebracht, komt ze door dien diepen weg juist in een beter omgeving, n.l. in dienst bij haar Zondagsschoolonderwijzer, waar zij tot bekeering en waar ook haar blinde vader tot kennis van zijn geestelijke blindheid komt en tot het zoeken van Hem, die van deze blindheid genezen kan. Nu tracht Fanny door liefdebetoon ook haar stiefmoeder te winnen, waarin ze bitter teleurgesteld wordt, doch — door de kennismaking met een lieve, vrome buurvrouw, óók een stiefmoeder, maar eene, die door echt-christelijke liefde de harten won, komt ook het harde gemoed dier vrouw tot verbrijzeling en tot vernieuwing. Het verhaal is goed geschreven, taal en stijl zijn goed verzorgd, maar — voor kinderlectuur achten we het toch niet geschikt, al schijnt het daarvoor bestemd. Wel voor Evangelisatie-lectuur voor ouderen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917