Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Wat deed Jezus voor u? wat doet gij voor Hem? , druk 3, 16 blz.
De inhoud van dit boekje is eigenlijk geen verhaal, maar meer eene stichtelijke vermaning tot de kinderen, om den Heere te zoeken, die zichzelven voor zondaren in den dood overgaf. Eene kleine, doch treffende vertelling dient als inleiding. Een stuurman offert zichzelven op, om de passagiers van een in brand geraak schip te redden. Zij zijn daarvoor zeer dankbaar, want, zeggen zij : "Hij stierf voor ons." Dit wordt overgebracht op hetgeen de Heiland voor zondarer heeft gedaan. De strekking van het boekje is alleszins loffelijk. Het wijst op de groote zondaarsliefde van Christus, dringt ernstig aan op bekeering en stelt de noodzakelijkheid van de vernieuwing des harten door den Heiligen Geest levendig in het licht. Hoezeer wij den ernst van het streven waardeeren, kunnen wij niet nalaten te wijzen op wat o.i. een groot gebrek is. Waarom toch word bij de behandeling van zulk een onderwerp niet gesproken van het verbond der genade en van het teeken en zegel van dat verbond, dat onze kinderen in der Heiligen Doop hebben ontvangen? Ook ademt dit boekje hier en daar eenen geer van algemeene verzoening. In het gebruik van den naam des Heeren volgt de schrijfster niet altijd denzelfden regel. Ofschoon zij gewoonlijk "Heer" schrijft gebruikt zij in den derden naamval steeds "Heere". Ook het telkens spreken van den "lieven", en "vriendelijken" Heiland bevalt ons niet. De redeneerende, betoogende vorm is voor de jeugd niet zoo aantrekkelijk als het verhaal, doch kan ter afwisseling wel eens goed zijn. Dewijl in dit boekje veel goed te loven valt, kunnen wij het, in weerwil van de gemaakte opmerkingen, toch wel aanbevelen. Dat het reeds eenen derden druk beleeft, bewijst, hoe het bij velen geliefd is. De bewerking is, den uiterst lagen prijs in het oog gehouden, zeer net.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.