Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Warnaar

Hoe Jan Deelen schilder werd, druk 2, 109 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boek verplaatst ons in een eenvoudig arbeidersgezin. Het gezin bestaat uit Deelen, zijn vrouw en drie kinderen. De oudste, Jan, is een echte teekenaar. Jammer is het voor den jongen, dat zijn schooltijd ten einde spoedt. Jan's ouders zouden graag willen, dat hij verder leerde, maar de kans is heel gering. Door wondere leiding Gods komt Jan, door bemiddeling van den kruidenier Van IJsden en mijnheer Kuijper, op de Mulo. Vervolgens als student op de Academie voor beeldende kunsten. Een ongeval met vader Deelen slaat Jan's verwachting in duigen. Hij komt op een Notariskantoor, maar de liefde tot schilderen blijft diep in het hart van den ijverigen jongeling. Vader herstelt, doch kan zijn gewone werk niet meer verrichten. In de stad beginnen ze een kruidenierszaak en Jan legt straks met goed gevolg examen als kunstschilder af. Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen, en soms met ontroering, lazen wij dit echte jongensboek. Het is een boek wat in alle opzichten ons heeft voldaan. Er tintelt echte godsvrucht door heen. Van strijd en overwinning getuigt de inhoud. Wij voor ons vinden het een mooi stuk werk met veel opvoedkundige waarde. Geeft het in handen van jongen en ouden. "Bidt en werkt", dat is voor ons allen noodig.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

Hoe Jan Deelen schilder werd, druk 2, 109 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. 12 t. d. t. f 0.55, gec. f 0.65. Jan Deelen, de 12-jarige zoon van een armen arbeider, heeft veel aanleg voor de kunst. Zijn lievelingswensch is: kunstschilder te worden. Maar zijn ouders zijn te arm, om hem daarvoor te laten opleiden. Door steun van goede vrienden wordt Jan in staat gesteld om te gaan studeeren. Aanvankelijk gaat het goed, doch door een ongeval wordt Jans vader onbekwaam om te werken; en nu acht Jan 't zijn plicht de studie op te geven, en een betrekking te zoeken, ten einde zijn ouders te kunnen steunen. Hij komt op een notariskantoor. De vroegere studielust is echter niet verdwenen, maar hij schikt zich, onder veel strijd, naar Gods wil. Na enkele jaren wordt voor hem een weg geopend om de studie weer op te vatten en tot het vurig begeerde doel te komen. Alleen voor de oudste jongens is dit boek geschikt. Zij kunnen er uit leeren, dat zij, bij de keus van een beroep, met God hebben te rekenen. Zij moeten zich door teleurstellingen niet laten ontmoedigen. Wanneer zij hun weg op den Heere wentelen, zal Hij 't maken, al zal de uitkomst niet altijd zoo mooi zijn, als 't bij Jan was. Op dat laatste had meer nadruk moeten gelegd zijn, daar lang niet ieder zóó, als Jan, tot zijn doel komt. Wat God doet, is altijd goed. Bij de keus van een beroep hebben kinderen niet alleen te rekenen met hun eigen wenschen en voordeel, maar ook hun plicht tegenover hun ouders niet uit het oog te verliezen. Onjuist is het plaatje op blz. 106. Is dat nu de gezellige kamer, en vader zit er met klompen aan? Overigens is dit boek niet alleen een mooi boek, maar ook een Christelijk boek. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934