Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHugo Kingmans

Huib van Wielen, druk 1, 142 blz.
G. K. C. 0. 2 z. p. 3 t. d. t. f 1.-. Huib is een "goeie", beste, eerlijke jongen: maar verschrikkelijk driftig. Voortdurend loopt hij straf op; dat prikkelt hem te meer; het geeft al heviger conflicten, totdat hij ten slotte maar nauwelijks buiten de handen van de politie blijft. Na veel strijd komt hij ten laatste op de knieën, om zijn drift voor God te belijden. Ge moet van Huib houden. Als hij na zijn zonde telkens met een ontroerd gemoed, schuld belijdt en beterschap belooft, krijgt ge medelijden met hem. Eerst als hij ten slotte over zijn lastige ondeugd biddend met God gaat spreken en eigen krachten gaat verachten, krijgt ge moed voor hem. Ouders en onderwijzer werken zeer goed samen. Op het titelblad staat, dat het een boekje voor kinderen van 8-12 jaar. 't Zij zoo. Maar er zijn ook kinderen van boven de twaalf die het wel mogen lezen. 't Kan zelfs nog nuttig zijn voer ouders en onderwijzers. Wat den vorm betreft, kan met lof van dit boekje esproken worden. Alleen noteerden we eenige drukfouten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

Hugo Kingmans

Huib van Wielen, druk 1, 142 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 8-12 jaar; omvang 142 bladz. met 6 ill.; prijs f 1 gec., geb. f0.50 hooger.
Korte inhoud: Het verhaal speelt in de stad Groningen. Huib van Wielen is een driftkop, die door zijn drift telkens in moeilijkheden komt. Hij heeft twee vrienden van wie de een, Evert, heel wat van hem heeft te verduren. In de school loopt het door Huibs drift uit op een vechtpartij met een makker, die de slechte gewoonte heeft, om op allerlei slinksche manieren, goede cijfers te verkrijgen. Heel gezellig wordt er verteld over 't feest in Augustus 1922, als het 250-jarig ontzet van Groningen wordt herdacht. Bij die gelegenheid wordt Huib weer door zijn drift verleid, wat hem straf bezorgt van Vader. Later op de Ambachtsschool is het alweer zijn onbesuisde drift, die hem in ellende brengt. Eindelijk krijgt hij oprecht berouw over de gevolgen van zijn boezemzonde. Hij leert ze zien als zonde voor God en vraagt Hem om vergeving.
Beoordeeling: In dit goed geschreven jongensverhaal zien we geteekend de drift als boezemzonde met haar gevolgen. Ook wordt geschetst de strijd daartegen door een jongen, die daarin geholpen wordt door zijn ouders, vooral door vader, door zijn onderwijzers, door zijn makkers, ja zelfs door een vreemden heer, ieder op zijn eigen wijze; waarbij Vader en Meester Huib ook in het gebed gedenken. De sfeer in huisgezin en school is, zooals we die wenschen voor onze leerlingen. De strenge opvoedingsmanier van Vader van Wielen kan een voorbeeld zijn voor de slappe opvoeding in vele gezinnen van den tegenwoordigen tijd. Uit opvoedkundig oogpunt mag het boek ook aanbevolen worden voor ouders en onderwijzers. De humor ontbreekt niet. Taal en stijl zijn goed. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930