Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van Dort

Het huisje in de steeg, druk 1, 62 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 70 cent. Dit splinternieume: boekje heeft een zeer oud thema, maar een modernen stijl. Het oude thema is dat van 't verwachtende gezin van een dronkaard; door de hulp van een paar Christelijke families en door het traditioneele ongeluk, dat juist van pas komt, heeft er een groote verandering plaats; zoowel in het maatschappelijke als in het godsdienstige samenleven. De stijl is zeer goed verzorgd, vooral de dialogen zijn bijzonder geslaagd. Hier is echte kinderlijke taal bij een echt kinderlijken gedachtengang. Het grove en platte is nog juist vermeden. Het ligt dan wel voor de hand, dat de inhoud pakkend en frisch is. Dat God de zonde ziet en straft, en dat met Gods hulp alles weer terecht komen kan, wordt behoorlijk geïliustreerd. Hoe gced dit zij en hoe we 't willen waardeeren, dat ook het Kerst-Evangelie verteld wordt (blz. 56 en 57), voor ons blijft er een groote leemte. Al is vrouw Kruis vroeger bij een vrome mevrouw geweest en al ging ze toen mee naar de kerk, het blijkt wel, dat het nooit levensbeginsel is geweest. Lang leven ze al buiten allen godsdienst en als ze hoort, dat haar docnter bij godsdienstige menschen is, zegt ze: "'s jonge 's jonge, zijn 't zulke menschen: Nou kwaad kan 't nooit." Vooral dat laatste toont, dat er geen echt berouw is over haar leven buiten God. Nu komt er voor 't tijdelijke beter vooruitzicht en ze krijgt weer moed. "Met 's Heeren hulp kom je er wel, dat zal je zien," had mevrouw haar bemoedigd (blz. 62) Ze moet er om vragen en daarom bidt ze weer (blz. 62). Maar dat is toch niet de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekeering tot zaligheid werkt en die ook hier op eenvoudige wijze voor de kinderen had kunnen worden geteekend. Het schijnt nu, of deze verandering doorgaan moet Voor bekeering. Het geestelijk element is zeer oppervlakkig. Een welomschreven strekking kan niet worden opgemerkt. De plaatjes zijn op één na, goed geslaagd. Worden de bezwaren tegen de qualiteiten opgewogen, dan is de uitslag, dat we dit boekje onder aanmerkelijk voorbehoud aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925