Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronZelandia

In den levensstrijd, druk 1, 132 blz.
De familie Harmsma is een arm visschersgezin, in de duinen wonend. De moeder sterft, de vader komt, naar men denkt, op zee om, want wrakhout van zijn schip drijft aan. Steven, de zoon, gaat den verkeerden weg op, verwondt een ander en vlucht, meenend, dat hij een moord heeft begaan Moeder Harmsma heeft een broer, wien het zeer goed is gegaan, maar die naar de familie H. niet omziet. Greet, de dochter van Harmsma, komt bij haar oom als naaister. Haar nichtje hecht zich zeer aan Greet, hoewel de ouders van het nichtje daar sterk tegen zijn. Het nichtje wordt ernstig ziek, als de omgang met Greet wordt verboden. De dokter laat Greet roepen en het komt tot een verzoening. In denzelfden tijd komt er een brief van Steven, die na veel zwerven te Hamburg is gekomen en daar zijn doodgewaanden vader heeft ontmoet. Alles komt dan ten slotte goed terecht. Het eerste hoofdstuk, met zijn wat gezwollen stijl, schijnt door een ander geschreven dan de overige, die bijna zonder uitzondering goed kinderlijk zijn. Er is in 't boek zeer veel actie. Een ingewikkelde historie, niet gemakkelijk in kort bestek weer te geven. Ook hier en daar zeer "treffende", doch eenigszins ongebeurlijke tooneeltjes. Maar er is ook veel schoons in. 0.a. de strijd van den ouden Harmsma om oom Barends niet toe te rekenen, dat hij 't gezin van zijn zoon op alle manieren vertrapt. In 's Heeren kracht overwint hij zijn stugge natuur. Al is het ook, dat Zeelandia de fantasie te veel heeft laten spelen, zoodat o.i. het boekje te romantisch en kunstmatig karakter vertoont, wijl de ontknooping buiten het gewone leven ligt, toch hebben we dit verhaal met genoegen gelezen. 't Boekje is pakkend geschreven, en in de religieuse beschouwingen zuiver Gereformeerd. We zien hier, hoe God de zijnen door diepe wegen brengt, waar ze wezen moeten. 't Is hier niet een plotselinge overzetting, maar een natuurlijke ontwikkeling door verootmoediging, waardoor het hoogmoedig bestaan langzamerhand oen knak krijgt, tot het ten slotte gebogen en gebroken wordt. Goed komt uit, dat in eigen kracht niets is te bereiken, maar dat dan veeleer zonde op zonde volgt. Ook is er van schuldbesef ernstig sprake. Misschien staat de tijdelijke uitredding wel iets te veel in het middelpunt. De uitvoering is evenals die van al Bredée's boekjes, in één woord keurig. 't Is ons een vreugde, dat wij ook dit boek van Zeelandia, die reeds herhaaldelijk schoone werkjes gaf, van harte mogen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Zelandia

In den levensstrijd, druk 2, 132 blz.
Hel gezin van Harmsma wordt zwaar getroffen. Moeder sterft en eenigen tijd later vergaat vaders schip. Steven, de oudste zoon en kostwinner dreigt den verkeerden weg op te gaan. Er wordt ingebroken bij een reeder, een oom van Steven, die zich niets van het lot ven de armen heeft aangetrokken. De verdenking valt op Steven. Deze is gevlucht, omdat hij bij een twist iemand gewond heeft. Na allerlei voorvallen komt hij in Hamburg terecht bij een vriendelijke familie, die hem wijst op zijn zonde en op den eenigen Helper. Steven schrijft vol berouw naar huis. Maar die brief is niet de eenigste vreugde. Ook is er verzoening gekomen met den rijken reeder. Als Steven plannen maakt om naar huis terug te keeren, treft hij in Hamburg zijn vader, die niet verdronken was, doch na een avontuurlijke reis weer op weg naar het vaderland is. Dat geeft een heerlijk wederzien voor allen. 2 gekleurde platen: heldere ruime druk. Het boekje kan matig worden aanbevolen voor den middenleeftijd. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921