Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. van Straaten

In Harderwijk , druk 1, 113 blz.
De schrijver verhaalt hier, "wat er in eene enkele Geldersche stad werd afgestreden, om er de Gereformeerde kerk gevestigd te krijgen." De eerste levensteekenen in Harderwijk werden zichtbaar onder invloed van Luther's en der Dooperschen leer. Deze levensteekenen moesten door Rome onderdrukt worden. Daarbij stuitte het evenwel op den vrijheidszin der burgerij en vooral op de levenskracht van het ware geloof. Menige wonderbare redding wordt op treffende wijze medegedeeld. In dit verhaal groepeert de auteur niet alles om éénen hoofdpersoon, maar schakelt verschillende belangwekkende tafereeltjes tot een geheel aaneen. "De vrijheid, die wij nog genieten, is door onze vaderen duur gekocht. Vergeten wij het nooit, hoeveel zij er voor geleden hebben en hoe 't alleen God de Heere is geweest, die hen heeft staande gehouden in de bange worsteling van 't reine licht des evangelies tegen de duisternis van 't bijgeloof. Temidden der hevigste vervolging en in de hitte der verdrukking heeft Hij zijn volk gesterkt en bewaard en zijne kerk weer doen opbloeien tot eer en rijken zegen voor onze Gewesten. Hem alleen zij de eere!" Met deze woorden duidt de schrijver de strekking van zijn verhaal aan. Daaraan voldoet het. Deze geschiedenis is bepaald plaatselijk en zal door Harderwijkers zeker met de meeste belangstelling, doch door ieder liefhebber van de Gereformeerde waarheid en der vaderlandsche historie met lust gelezen worden. Ook dit boekje verdient alle aandacht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.