Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

In 't land van Strijen , druk 1, 238 blz.
G. K. O. gebonden. 9 z. p. Geïll. Door Marius J. Richters. Wie, op den titel afgaande, een historisch verhaal verwacht, wordt in zijn verwachting niet beschaamd: dit dikke boek, gebonden in papieren band, omvat de geschiedenis van Geertruidenberg (1570-1593) in den vorm van een familieverhaal. Frans Cornelisse is een brouwer, die met vrouw, dochter en dienstbode aldaar woont. Hijzelf is een onverschillig man, die op de Roomsche Kerk afgeeft, zijn vrouw is Protestant geweest, maar heeft zich zwak betoond en is op Roomsche wijze getrouwd. Margriete, de dochter is fijn Roomsch en wordt begijntje. Aagte, de dienstbode, is heftig Protestantsch. De broer van den brouwer is veel bezadigder Prinsgezind. Als Margriete naar 't Bagijnhof te Breda gaat, wordt haar plaats ingenomen door een neef, wiens vader en moeder gestorven zijn. Deze neef is met hart en ziel Geus. 't Water trekt hem aan. Nadat Geertruidenberg "Geusch" geworden is, breekt in de stad de pest uit; Frans Cornelisse bezwijkt er aan. Margriete weet uit het Bagijnhof te ontsnappen en komt weer thuis. Vrouw Cornelisse toont zich nu wat meer beslist en wijst den priester af die haar weer tot de Roomsche Kerk wil terugvoeren. Ook Margriete komt door de gesprekken van haar Oom tot het Protestantisme. Ze huwt met den meesterknecht, die na haars vaders dood de brouwerij heeft gedreven. 't Verhaal eindigt met de herovering van Geertruidenberg door Maurits. Ofschoon taal en stijl goed zijn, voldoet het verhaal soms minder ten gevolge van de lange, historische uitweidingen. Intusschen juichen we het toe, dat de schrijfster zich veel moeite en studie getroost heeft, om haar onderwerp te bestudeeren. Sommige auteurs schrijven blijkbaar zonder eenige voorbereiding hun vulpen even leeg, en er is weer een nieuw verhaal volgens een oud en bekend procédé de kinderlectuur komen "verrijken". De conceptie van dit boek is wat zwak; dat zit in de dubbele taak: historie schrijven van een stad en van een familie tegelijkertijd. Het herinnert aan Gerdes; gelukkig worden alle Roomschen niet als boeven geteekend. Opgemerkt dient, dat de Statenvertaling toen nog niet bestond en dat de platen van Richters, ofschoon van een bekend kunstenaar, naar onzen smaak veel te grof zijn. Ook wijl dit boek ons verplaatst in de periode waarin ons volk als Gereformeerd volk geboren werd, kan het voor de oudere leerlingen gerust worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Jeanne Marie

In 't land van Strijen , druk 1, 238 blz.
Leeftijd boven 12 jaar. Dit boek, geschreven voor meisjes en jongens boven 12 jaar, laat ons enkele bladzijden zien uit den strijd voor geloof en vrijheid. We worden gebracht naar Geertruidenberg. Hier in het gezin van Frans Cornelisse, bierbrouwer van beroep, maken we kennis met velerlei soort van menschen. Frans Cornelisse zelf denkt weinig met ernst over de dingen der eeuwigheid. Wel ziet hij de gebreken der Roomsche kerk, doch verder komt hij niet. De overgave van Geertruidenberg voert hem naar de Gereformeerde leer, doch op zijn sterfbed vraagt hij nog om een ..... priester. Zijn vrouw Aaltje, meer ingewijd van de jeugd af in de nieuwe leer, komt door vele verdrukkingen en beproevingen tot de blijdschap des geloofs, evenals haar dochter Margriete, eerst bagijntje, later overtuigd protestante. Aagt, de dienstbode, als ook Dirk Andriesse, de man van Margriete, en Hendrik Cornelisse, oom van Margriete, zijn figuren, die ons de "kracht des geloofs" doen zien. Het is een boek, dat wij gerust durven aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Jeanne Marie

In 't land van Strijen , druk 2, 240 blz.
leeftijd boven 12 jaar. Dit boek, geschreven voor meisjes en jongens boven 12 jaar, laat ons enkele bladzijden zien uit den strijd voor geloof en vrijheid. We worden gebracht naar Geertruidenberg. Hier in het gezin van Frans Cornelisse, bierbrouwer van beroep, maken we kennis met velerlei soort van menschen. Frans Cornelisse zelf denkt weinig met ernst over de dingen der eeuwigheid. Wel ziet hij de gebreken der Roomsche Kerk, doch verder komt hij niet. De overgave van Geertruidenberg voert hem naar de Gereformeerde leer, doch op zijn sterfbed vraagt hij nog om... een priester. Zijn vrouw, Aaltje, meer ingewijd van de jeugd af in de nieuwe leer, komt door vele beproevingen en verdrukkingen tot de blijdschap des geloofs, evenals haar dochter Margriete, eerst bagijntje, later overtuigd Protestante. Aagt, de dienstbode, alsook Dirk Andriesse, de man van Margriete, en Hendrik Cornelisse, oom van Margriete, zijn figuren, die ons de "kracht des geloofs" doen zien. Het is een boek, dat we durven aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.