Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarijo

Huize Windhoek, druk 1, 179 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Windhoek is een buitenplaats bewoond door Nardus Volduit. Een gierige man, die zich arm voordoet. Op een slechte manier heeft hij zich eigenaar gemaakt en zijn schoonvader, aan wien Windhoek behoorde, bestolen. De weduwe van Damme, de zuster van Nardus' vrouw, is door ziekte van haar jongste dochtertje Robbie genoodzaakt naar Weidorp te verhuizen. Nardus heeft toestemming gegeven in de Warling een tent te plaatsen, hoewel niet van harte. We lezen nu verder de ontmoetingen en avonturen in Weidorp. De kinderen sluiten vriendschap met Gilles, den postbode en Perenaar, den huurbaas. Robbie geneest spoedig. We maken ook nog kennis met Frits, een schooljongen, die niet wil leeren en nu bij Damme in de kost komt. Armoede dringt daartoe. Hij is echter een onaangenaam jongmensch en gaat ook spoedig weg, omdat het ook hier niet wil. De kinderen Damme willen huize Windhoek wel eens doorkruisen. Als Nardus weg is gaan ze er heen en Lidewijde, de huishoudster, staat het hun toe. Ze gaan nu alle kamers bezien, maar den geheimzinnigen kelder worden ze uit gehouden. Op zekeren dag wordt Nardus door twee mannen overvallen en gebonden. Lidewijde zag de mannen binnensluipen en gaat hulp halen. Daan snelt Windhoek binnen en luidt de groote gong boven op het huis, Het heele dorp komt op de been. De bandieten vluchten op het hooren van de gong. Deze gebeurtenis brengt Nardus tot de bekentenis van zijn vroegere diefstal. Wed. Damme krijgt haar erfenis en is uit den nood. Daan kan naar de kweek. Algemeene op- of aanmerkingen. Een echt jongensboek. Vlot en boeiend geschreven. Wed. Damme draagt haar leed en hare armoede in vertrouwen op God. Daan vraagt wel eens waarom, maar moeder wijst hem er op, wat God doet is welgedaan.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Huize Windhoek, druk 2, 178 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Windhoek is een buitenplaats, bewoond door Nardus Volduit. Een gierige man, die zich arm voordoet, Op een slechte manier heeft hij zich eigenaar gemaakt en zijn schoonvader, aan wien Windhoek behoorde, bestolen. jongste dochtertje Robbie genoodzaakt naar Wiedorp te verhuizen. Nardus heeft toestemming gegeven in de Warling een tent te plaatsen, hoewel niet van harte, We lezen nu verder de ontmoetingen en avonturen in Wiedorp. De kinderen sluiten vriendschap met Gilles, den postbode en Perenaar, den huurbaas. Robbie geneest spoedig. We maken ook nog kennis met Frits, een schooljongen, die niet wil leeren en nu bij Damme in de kost komt. Armoede dringt daartoe. Hij is echter een onaangenaam jongmensch en gaat ook spoedig weg, omdat het ook hier niet wil. De kinderen Damme willen huize Windhoek wel eens doorkruisen. Als Nardus weg is, gaan ze er heen en Lidewijde, de huishoudster, staat het hun toe. Ze gaan nu alle kamers bezien, maar den geheimzinnigen kelder worden ze uit gehouden. Op zekeren dag wordt Nardus door twee mannen overvallen en gebonden. Lidewijde zag de mannen binnensluipen en gaat hulp halen. Daan snelt Windhoek binnen en luidt de groote gong boven op het huis. Het heele dorp komt op de been. De bandieten vluchten op het hooren van de gong. Deze gebeurtenis brengt Nardus tot de bekentenis van zijn vroegere diefstal. Weduwe Damme krijgt haar erfenis en is uit den nood. Daan kan naar de kweek. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend verhaal, waar veel uit te leeren valt. Het vertrouwen op God wordt niet beschaamd. Met al zijn geld is Nardus nog dood-ongelukkig. De rijkdom van het leven met God had wel beter uit kunnen komen. De familieverhoudingen goed uit elkaar te houden, zal alle kinderen niet even gemakkelijk vallen! Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Huize Windhoek, druk 2, 178 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 12 t.d.t. Dit prachtige boek met zijn kleurigen origineelen band begroeten we met veel vreugde. Een onderwijzersweduwe, dochter van een dokter, moet voor haar dochtertje Robbie in een andere streek gaan wonen. Zij denkt nu aan haar geboortehuis, dat door haar zwager Nardus geërfd is. Deze is buitengewoon gierig, en is, zooals later blijkt, ook niet eerlijk aan zijn erfenis gekomen. Zijn vrouw is gestorven en hij leeft nu met een huishoudster. Mevrouw Van Damme krijgt het van hem gedaan, dat er een tentje mag komen voor Robbie in een verwaarloosd gedeelte van zijn tuin. Mevrouw Van Damme gaat dan in Weidorp wonen. De huiseigenaar en zijn vrouw betoonen de meeste hulpvaardigheid en weldra is het gezin er op z'n gemak. We maken ook nog kennis met het verwaarloosd zoontje van een rijken industrieel, dat bij Mevrouw Van Damme in den kost komt, maar al gauw weer van het tooneel verdwijnt. Oom Nardus heeft in een onder-aardschen gang zijn gestolen, maar nu waardeloos geworden effecten verstopt. Op zekeren avond is hij er heengegaan en ongemerkt is de poes van de huishoudster hem nageslopen. Dit wordt oorzaak, dat de jongens iets gaan vermoeden. Een paar dagen later komen er inbrekers, doch het zoontje van Mevr. Van Damme en een vriendje bemerken onraad en waarschuwen de buren. Later komen ze terug, en hebben Oom Nardus al gebonden. Gelukkig wordt dit door de huishoudster opgemerkt, en doordat de „gong" luidt, wordt het plan verijdeld. Oom Nardus' geweten begint nu te spreken. Hij herstelt zijn fout, door aan zijn schoonzuster het haar toekomend bedrag uit te keeren. De uitvoering is keurig. In het verhaal ontbreekt de humor niet. Dat valt altijd in den smaak. Ieder heeft z'n eigenaardige stopwoorden. Onze jongens en meisjes zullen het graag lezen. Het is voor hen een boek om van te smullen. Het geloofsvertrouwen van Mevr. Van Damme komt telkens weer goed tot zijn recht. Hoewel de godsdienst er niet duimen dik op ligt, is het toch een echt Christelijk boek. Het brengt ons in een prachtig gezin. Het zoeken van aardsche schatten door Oom Nardus en het ver-waarloozen van zijn kind door den rijken industrieel staat in scherpe tegenstelling met het leven naar Gods bevel. We bevelen „Huize Windhoek" hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Marijo

Huize Windhoek, druk 3, 158 blz.
G.K.C.B. 12 t.d.t. Dit prachtige boek met zijn kleurigen origineelen band begroeten we met veel vreugde. Een onderwijzersweduwe, dochter van een dokter, moet voor haar dochtertje Robbie naar een andere streek. Mevrouw Van Damme gaat in Weidorp wonen. We maken kennis met het verwaarloosd zoontje van een rijken industrieel, dat bij Mevrouw Van Damme in den kost komt, maar al gauw weer van het tooneel verdwijnt. Oom Nardus, haar zwager, heeft in een onderaardschen gang zijn gestolen, maar waardeloos geworden effecten verstopt. Een paar dagen later komen er inbrekers, doch het zoontje van Mevr. Van Damme en een vriendje bemerken onraad en waarschuwen de buren. Het plan wordt verijdeld. Oom Nardus' geweten begint nu te spreken. Hij herstelt zijn fout, door aan zijn schoonzuster het haar toekomend bedrag uit te keeren. De uitvoering is keurig. In het verhaal ontbreekt de humor niet. Dat valt altijd in den smaak. Ieder heeft z'n eigenaardige stopwoorden. Onze jongens en meisjes zullen het graag lezen. Het is voor hen een boek om van te smullen. Het geloofsvertrouwen van Mevr. Van Damme komt telkens weer goed tot zijn recht. Hoewel de godsdienst er niet duimen dik op ligt, is het toch een echt Christelijk boek. Het brengt ons in een prachtig gezin. Het slot is ons wat te romantisch. We bevelen „Huize Windhoek" hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Marijo

Huize Windhoek, druk 4, 157 blz.
prijs f 1,95; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Nardus, een vrekkige boer, heeft oneerlijk gehandeld met een erfenis, Zijn schoonzuster, een weduwe, heeft het financieel moeilijk. Na de overval op de boer ontwaakt zijn geweten en erkent hij zijn zonden. Hij geeft het geld terug. Strekking: De armoede van geldgierigheid en de rijkdom van "wwar liefde woont", wordt als tegenstelling aardig geschetst.
Conclusie: Een aanttrekkelijk en fris boek voor de jeugd; soms is het verhaal wat gecompliceerd, maar er blijft spanning. De geestelijke stekking is eenvoudig en verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Huize Windhoek, druk 5, 158 blz.
prijs f 1,95; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: "Windhoek" is in 't bezit van Nardus Volduit. Hij is gierig en niet rechtmatig aan zijn geld gekomen. Aan 't eind van het boek bekent hij dat aan zijn schoonzuster, die weduwe is en die nu een gedeelte van een erfenis ontvangt. Met dit geld geraakt zij uit de zorgen en kunnen vele wensen worden vervuld, Strekking: Getekend wordt, hoe geld alleen niet gelukkig maakt. Nardus is rijk, maar arm. Na schuldbelijdenis, vergeving ook van de ergste zonden.
Conclusie: Een goed verhaal met spannende inhoud. Soms de gierigheid van Nardus tè fel gekleurd en de andere figuren iets te mooi; toch een aannemelijk geheel en daarom zeker geschikt en dus ook:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Huize Windhoek, druk 6, 157 blz.
prijs gebonden f 1,95; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Nardus Volduit, een vrekkige boer zonder hart, is een vermogend man. Hij bewandelt slinkse wegen om zijn vermogen te vergroten. Hij ontziet daarbij zijn eigen familie niet. Wanneer hij oud wordt, voelt hij dat hij ook eenmaal rekenschap zal moeten afleggen van zijn "rentmeesterschap". Dan geeft hij het gestolene met de rente terug. Strekking: De schrijver tekent fijn, hoe ongelukkig men is, wanneer men in de ban van het geld zit. In tegenstelling daarmee laat hij ook de liefde en vriendschap zien in het gezin van zijn schoonzuster, dat met armoede te kampen heeft.
Conclusie: Een goed en leerzaam boek, waar onze jongens en meisjes naar grijpen zullen. De godsdienstige strekking is volkomen verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.