Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het kind in de kribbe, druk 5, 16 blz.
De titel geeft getrouw den inhoud aan. 't Kind in de kribbe - in Zijn armoede, in Zijn heerlijkheid, in Zijn lieflijkheid, in Zijn onmisbaarheid geteekend, eenvoudig, aantrekkelijk, waar. 't Is een klein, doch kostelijk boekje, waarin de Kerstgeschiedenis wordt verhaald op zulk een wijze, dat we het in veler handen wenschen. De schrijver heeft hier een echt "Kerstboekje" gegeven, dat op het "Kind in de kribbe" het rechte licht werpt, zooals Gods Woord in Oud en Nieuw Testament dat doet schijnen. Hier is nu het Kerstverhaal, van blijvende en onvergankelijke schoonheid. Wat steken die legio Kerstgeschiedenissen, die verdichtsel van menschen zijn, daarbij sober af. Het zijn kunstbloemen, dikwijls sterk kleurig, maar zonder leven. Voor dit Kerstboekje ruilen wij al die andere Kerstvertellingen gaarne uit. Hier geschiedt, wat de Zondagsschool boven alles gaarne doet: n.l. den Heere Jezus den kinderen aanprijzen. Eén zaak, wat betreft den inhoud, hadden we gaarne anders gelezen. "Als 't lichaam (des Heilands) bezwijkt, (aan het Kruis) enz. Is deze beschouwing juist? Is Christus' lichaam bezweken? En Jezus riep niet groote stem, zegt ons de Bijbel. Was zijn sterven dan een lot en geen daad? De vorm zal misschien, door de lange zinnen, soms wat moeilijk zijn. Evenwel toch een kostelijk boekske. Behalve een geïllustreerden omslag heeft het een titelplaatje, waarvan de uitvoering werkelijk artistiek mag heeten. Jammer echter, dat de voorstelling onnatuurlijk is. De houding van Maria, op den grond gezeten, met haar kind op den schoot, half naakte herders, den ezel, 't ruwe uiterlijk van Jozef, de reusachtig sterke gebinten van den stal, dat alles hadden wij gaarne anders gezien. Maar het kunstenaarsoog ontbreekt ons. Eén gedachte echter wordt hier krachtig uitgebeeld, n.l. het nedege van Christus' geboorte. Heel de omgeving versterkt dit denkbeeld. Ja, zoo doet een kunstenaar. Wij bevelen dit werkje, als echt Bijbelsch en bijzonder geschikt voor onze Geref. Zondagsscholen, met warmte aan. De vijfde druk zal stellig de laatste niet zijn. Want het is oud goud, dat blijvende waarde heeft.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.
Het kind in de kribbe, druk 5, 16 blz.
Een meditatie over de Kerstgeschiedenis. Uit 't geheel spreekt een warme liefde tot den Heiland, Ook tot de kinderen. Een vurig verlangen naar hun bekeering, En daar liefde, liefde wekt, zal 't boekje wel gelezen worden door 't kind, in wiens hart de Geest des Heeren werkt. In 't algemeen echter is 't boekje te preekmatig. Daardoor voor jonge kinderen ongeschikt. Voor oudere te nietig. En alleen aantrekkelijk, als er liefde tot den Heer in 't harte werkt. 't Plaatje binnenin is goed, dat er buitenop is mislukt. Geen engelenverschijningen, maar engelkopjes zweven in de wolken. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907