Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Het weesmeisje en haar tante, druk 1, 56 blz.
Een meisje uit den burgerstand verliest hare godvreezende moeder, nadat, zoo men meent haar vader reeds op zee gebleven is. Ze wordt door eene tante opgenomen, die een café houdt in Amsterdam en haar gebruikt als werk- en keukenmeid. Soms wordt ze ook door haar geslagen. Op het alleronverwachtst komt echter de vader terug, die wel schipbreuk geleden heeft, maar daarbij niet is omgekomen. Hij bezorgt aan zijn kind een beter lot. Van nu aan leven vader en dochter genoegelijk met elkander saam. Het verhaal is in goeden stijl geschreven. Men leest het met genoegen en stoot zich daarbij niet aan het voor Gereformeerde menschen steeds hinderlijke "Heer." De plaatjes zijn wat schel uitgevallen, de teekenaar heeft bij het tweede o.i. de gedachte niet gelukkig weergegeven. De houding van het meisje heeft meer van het kind, dat kwaad gedaan heeft, dan van een dochtertje, dat na lange afwezigheid haren geliefden vader weerziet. Dit boekje stelt duidelijk in het licht, hoe God het geloovig vertrouwen eens kinds bekroont. Ook blijkt treffend, wat eene Christelijke opvoeding vermag en hoe ongelukkig kinderen zijn, die zonder God en zijn Woord opgroeien. De gebreken van het meisje worden niet verheeld of goed gepraat. Ook laat de Schrijver ten slotte bemerken, dat hij niet zooveel op heeft met het studeeren voor onderwijzeres, doch aan de andere zijde wel gaarne ziet, dat ook een meisje flink ontwikkeld is. Dit werkje verdient metterdaad vermeld te worden onder de zeer goede boekjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


P. Brouwer

Het weesmeisje en haar tante, druk 2, 54 blz.
Gretha's vader is op zee omgekomen; men weet althans niet beter. Haar moeder sterft, en de weeze, een liefderijke opvoeding gevend, komt bij haar tante, een kroeghoudster te Amsterdam. 't Gebed tot God is haar sterkte in de vreeselijke dagen, die zij bij dat wijf en haar kinderen doormaakt. Als de nood het hoogst is, komt er uitredding: vader is niet dood, maar leeft en komt haar halen. Ziedaar den korten inhoud. Dit boekje voldoet ons niet geheel. De kleuren zijn schril, de opzet te .... romantisch, zouden we haast zeggen. Dat Gretha worstelt in 't gebed, dat is een zeer goed voorbeeld, maar de houding van tante, neven en nichten is van dien aard, dat we ons afvragen: is Gretha's houding natuurlijk? Een enkelen keer, ja, breekt ze los, en toont zich van de aarde, doch over 't geheel is de disharmonie te schril. Ook is die plotselinge terugkeer van den vader wel niet onmogelijk, maar een gezochte gebeds-oplossing. 't Is een tweede druk. Welnu, wij gelooven wel, dat het door kinderen met genoegen gelezen zal worden. Warm aanbevelen kunnen wij het echter om boven aangegeven reden niet. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
P. Brouwer

Het weesmeisje en haar tante, druk 2, 54 blz.
Geïll. omslag. Gecartonneerd. 1 gekl. en 1 zwart plaatje. Prijs 25 cent. Jansje is een 10-jarig meisje, dat liever op straat speelt, dan haar moeder helpt. Op Zonciagsschooi maakt zij den indruk, een steun voor haar moeder te zijn, maar kijkt beschaamd voor zich, als de juffrouw deze gedachte uitspreekt. Haar vader is twee jaar geleden naar Indië vertrokken; een reden temeer voor haar, om moeder ter hulpe te wezen. Zij beproeft het, maar telkens is ze ongehoorzaam en onvriendelijk. Eindelijk treedt eenige beterschap in. En als Jansje 19 jaar, Vader weer thuis en Moeder ziekelijk is, geeft ze zich met liefde en opoffering aan het gezin. Een boekje zonder draad; aaneengeregen feitjes; anders niet. Onbetamelijk is de teekening van den vader van Jansje's vriendinnetje, blz. 27, 28. Overigens een echt natuurlijk geschreven en in gezonden zin realistisch meisjesboekje, met moreele strekking: het aantoonen van karaktergebrek: traagheid en onwil, en de genezing van dit kwaad. Het Christologisch element is te zwak. De taal is soms al te eenvoudig. Op bl. 7 bijv. het telkens herhaalde was. De Schrijfster spreekt steeds van Heer. Voor jonge kinderen heeft dit vrijwel onbeteekend verhaaltje misschien nog iets aantrekkelijks. Er zit weinig religie in. Jansje's vele verkeerdheden worden niet duidelijk als zonde voor God geteekend. Wij kunnen dit boekje slechts matig aanbevelen. Geïll. omslag. Gecartonneerd. Drie plaatjes. Prijs 30 ct. Een meisje uit den burgerstand verliest haar godvreezende moeder, nadat, zoo men meent, haar vader reeds op zee gebleven is. Ze wordt door een tante opgenomen, die een café houdt in Amsterdam en haar gebruikt als werk- en keukenmeid. Soms wordt ze ook door haar geslagen. Op het alleronverwachtst komt echter de vader terug, die wel schipbreuk geleden heeft, maar daarbij niet is omgekomen. Hij bezorgt aan zijn kind een beter lot. Van nu aan leven vader en dochter genoegelijk met elkander saam. Het verhaal is in goeden stijl geschreven. Men leest het met genoegen en stoot zich daarbij niet aan het voor Gereformeerde menschen steeds hinderlijke "Heer." De plaatjes zijn wat schel uitgevallen, de teekenaar heeft bij het eerste o.i. de gedachte niet gelukkig weergegeven. De houding van het meisje heeft meer van een kind, dat kwaad gedaan heeft, dan van een dochtertje, dat na lange afwezigheid haar geliefden vader weerziet. Dit boekje stelt duidelijk in het licht, hoe God het geloovig vertrouwen eens kinds bekroont. Ook blijkt treffend, wat een Christelijke opvoeding vermag en hoe ongelukkig kinderen zijn, die zonder God en zijn Woord opgroeien. De gebreken van het meisje worden niet verheeld of goed gepraat. Ook laat de Schrijver ten slotte bemerken, dat hij niet zooveel op heeft met het studeeren voor onderwijzeres, doch aan de andere zijde wel gaarne ziet, dat ook een meisje flink ontwikkeld is. Dit werkje verdient metterdaad vermeld te worden onder de zeer goede boekjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913