Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Ina's roeping, druk 1, 123 blz.
G. K. C. 0. 16 t. d. t. 60 cent. Voor de hoogste klassse is deze nieuwe Ida Keller bestemd; voor jongere leerlingen is het minder geschikt. 't Milieu van een weelde-kind is voor bijna 100% der kinderen van de Zondagsschool geheel vreemd. En toch is de teekening goed, evenals die van 't gezin van den werklooze. Dit nieuwe boek vertoont al de deugden èn de gebreken van Ida Keller. De vorm is wat antiek. Welke kinderen converseeren op de wijze als hier voorgegeven wordt? 't Gegeven voor de hand liggend - en toch - het boeit. De toon zeer ernstig, en toch - te weinig sprake van waarachtig schuldbesef en bekeering van 't hart. Ziehier den inhoud: Ina, een ouderloos zestienjarig meisje, is sinds haar 5de jaar verlamd en wordt verzorgd en verwend door haar beide broers. Toch kan de aardsche liefde, welke zij ontvangt, haar niet troosten over hetgeen zij moet missen, omdat zij het geheim van Gods liefde niet kent. Op een reis naar Zwitserland, welke zij maakt in gezelschap van haar broers en van professor Vernon en diens vrouw, vindt laatstgenoemde gelegenheid, met Ina te spreken over den Heiland, die lammen genas. En als Ina terugkeert, weet ze zich een kind van God, en mag ze van haar oudsten broer, Bernard, hooren, dat God ook tot hem gekomen is met Zijn genade. Kort nadat Ina van haar buitenlandsche reis is teruggekeerd, wordt ze opgenomen in een ziekenhuis, daar Prof. Vernon meent, dat een operatie onder Gods zegen kans van slagen heeft. In het ziekenhuis maakt ze kennis met Flora, een ongodsdienstig meisje, dat eveneens geopereerd moet worden en zich ontvankelijk betoont voor de geestelijke dingen, waarover Ina met haar spreekt. De operatie van Ina gelukt wonderwel, maar Flora's toestand verergert. Vóór ze sterft kan ze aan Ina verzekeren, dat ze naar Jezus gaat en dringt ze er bij Ina op aan, dat ze ook anderen tot Jezus moet brengen. Dit laatste ziet Ina als haar roeping, zoodra ze weer gezond is, en als de gelegenheid zich voordoet, dat ze behulpzaam kan zijn in maatschappelijk werk, grijpt ze deze met beide handen aan. Er is in dit alles veel, dat aantrekt. Het thema van Christus' groote zondaarsliefde is nimmer uitgeput. Maar in deze bladzijden komen wel heel veel menschen tot bekeering, en de bekeeringen voltrekken zich wel heel vlot. Doch het woord, waaraan Mevrouw Vernon herinnert, is in staat ons het stilzwijgen op te leggen: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid". Inderdaad. Zijn wondermacht gaat, zoowel in natuurlijk als in geestelijk opzicht, ver boven onze verwachting uit. Het voorbeeld van Ina, die als haar roeping aanvaardt anderen tot Jezus te brengen, moge niet nalaten indruk te maken op de kinderen, die dit verhaal zullen lezen. De illustraties van Henk Poeder zijn goed geslaagd. De omslag is fleurig. Wij geven aan "Ina's Roeping" onze aanbeveling mee.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Ida Keller

Ina's roeping, druk 1, 123 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ina is een ongelukkig meisje. Zij moet voortdurend liggen, ondanks haar rijkdom en de liefde, die zijn van haar broer en vriendinnen ondervindt, is zij toch vaak erg verdrietig. De gedachte kwelt haar, dat zij onnut is. Ze leeft in een wereldsche omgeving. Op voorstel van een vriend van haar overleden vader, wordt besloten met Ina op reis te gaan naar Zwitserland. Dit gebeurt. Ina geniet veel. Lichamelijk doet het haar veel goed. Maar hier begint ook een geestelijke kentering. De heer en mevrouw Vernon, de vrienden van Ina's vader, zijn geloovig. Boven dien wordt na ernstig beraad besloten tot een operatie over te gaan. In het vaderland terug, wordt Ina in het ziekenhuis opgenomen, waar ze tot zegen voor een meisje is, dat naast haar ligt. Voor Ina heeft de operatie goede gevolgen. Hersteld gaat ze naar huis. Door bijzondere omstandigheden kan zij de hulp van een zuster in de wijkverpleging worden, waarin zij haar roeping ziet liggen ook anderen tot Jezus te brengen Dien zij zelf heeft mogen vinden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzame strekking zit in dit verhaal. De beteekenis van het lijden wordt er goed in belicht, maar de manier, waarop over de bekeering verteld wordt, is wel heel oppervlakkig. Ina b.v., die nergens anders over getobd heeft dan over haar lichamelijk ongeluk, voelt ineens den vrede in haar, die alle verstand te boven gaat. En zoo is er meer, b.v, de verandering van Bernard. De bezwaren tegen het godsdienstig karakter zijn van dien aard, dat we het niet aanbevelen kunnen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.