Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGesina Ingwersen

Jan Hoorenkamps overwinning, druk 1, 62 blz.
Dit boekje is bewijs, dat we in het stuk der kinderlectuur vooruitgaan. Een Amsterdamsche jongen uit den handwerksstand vindt een lief, klein hondje, achtergelaten door een dame, die hij niet kan weervinden. Hij hecht zich verbazend aan dat beestje, dat zijn ziekelijk zusje opvroolijkt. Eindelijk ontdekt hij de dame. Nu ontstaat er strijd in zijn binnenste. Eenerzijds kan hij er niet van scheiden, ook om Ditje, zijn zusje, andererzijds voelt hij, een dief te zijn, als hij Tippie niet terugbrengt. Na langen strijd behaalt het betere gevoel de overwinning; ofschoon met droefheid, brengt hij Tippie terug, waarvoor hij met f 10.- door de dame beloond wordt; zijn moeder koopt een wagen voor zus. Jan speelt thans buiten met haar inplaats van met Tippie. De vorm is uitstekend voor een kinderboek. De Schrijfster kent het kinderleven en het kinderhart; ze kent ook het leven van de Amsterdamsche volksklasse. En nu vertelt ze gewoon en eenvoudig weg, zonder pretenties en zonder mooidoenerij, maar ernstig en waar. De stijl is los en lenig. Het woord "doodgaan", pag. 2r, klinkt stuitend. Waarom niet liever "gestorven" gebruikt. De punctuatie is niet goed verzorgd. Veel komma's vergeten. De strekking is uitnemend. Hoe bij een jongen, die in een Christelijk gezin wordt grootgebracht, Gods Woord vat heeft op de consciëntie, wordt zeer goed geschetst. Er zijn in dit boek geen buitensporigheden, het Christelijk element zit er ook niet opgeplakt, maar 't leeft in 't verhaal; en dat is een groote verdienste. De kinderen kunnen er uit leeren, hoe men alleen in 's Heeren vreeze den strijd tegen verkeerde neigingen kan aanbinden met hoop op de overwinning. Zelfs onderwijzers kunnen uit dit boekje leeren, hoe zij door een verstandige behandeling van een leerling dezen aan zich kunnen verbinden en hoe huisbezoek gewaardeerd wordt. Met warmte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Gesina Ingwersen

Jan Hoorenkamps overwinning, druk 1, 62 blz.
Een prachtig kinderboek: de schrijfster vertelt met groot talent een historie uit het echte jongensleven. Ze verplaatst zich zoo gemakkelijk in het denken van Jan Hoorenkamp en laat ons mee de wereld zien vanuit Jan 's oog bekeken. Jan vindt (of „vindt" misschien niet!) een aardig hondje, „Tippie", die van een mevrouw en haar beide snoezige meisjes verdwaald geraakt is. En nu is dit zijn „overwinning", dat hij ten slotte, na heel veel aarzeling — want die „Tippie" is zoo’n schat, vooral ook voor z'n zus „ Ditje"! — tot het idee komt, dat ie een „dief" is — als ie Tippie niet terugbrengt. Een „dief": dat lezen ze op school, uit den Bijbel, ook van Judas! Ook de taal is mooi, echt luchtig, ook de gesprek-taal en toon! Een enkele zin alleen blz. 36/37: „Toen de Zaterdag kwam, Want nu het om vier uur zoo donker was, had zijn moeder besloten, dat hij Zaterdagsmiddag s het waschgoed moest wegbrengen, dacht hij er zelfs over om Tippie mee te nemen," is te ingewikkeld : de redengevende tusschenzin moet minstens tusschen haakjes. En dan : moet tweemaal (blz. 13 en 14) het „tusschenwerpsel": hé niet veranderd in hè? Frans van Noorden teekende voor binnen-in twee aardige zwarte plaatjes, verder een mooi titeltje en voorin een kleurig tafereeltje, dat de meisjes „snoezig" zullen vinden! Ik feliciteer Callenbach met dit prachtig, echt christelijk kinderVerhaal. Geschikt voor alle kinderen, van 10-12 jaar meest. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Gesina Ingwersen

Jan Hoorenkamps overwinning, druk 2, 62 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens van 9-12 jaar; 2de druk; omvang 62 bladz. met 1 gekleurde pl. en 2 zwarte platen; prijs f 0.35 gec.
Korte inhoud: Jan Hoorenkamp mag voor Moeder elke week het schoone waschgoed bij haar klanten bezorgen. Bij die gelegenheid vindt hij een hondje, dat 't speelmakkertje wordt van hem en zijn kleine, zwakke zusje. Als hij te weten komt, wie de eigenares van het hondje is, begint de strijd in z'n jongensziel tusschen behouden en teruggeven. Het bijbellezen op school van Joh. 12 brengt het keerpunt. Hij belijdt aan Meester en Moeder zijn zonde, en verheugd over zijn overwinning, brengt hij 't hondje naar de eigenares terug.
Beoordeeling: In dit positief Christelijke verhaaltje, met zijn aantrekkelijke beschrijvingen van de avontuurtjes van Jan met zijn vriendjes en het hondje, komt de waarde eener Chr. opvoeding goed uit. Het behandelt den strijd in een jongensziel tusschen recht en onrecht, tusschen zondig zwijgen en openlijk belijden. De vorm is eenvoudig. Over 't algemeen is 't verhaal goed van compositie. Door woord en voorbeeld kan er kracht van uitgaan. Aanbevolen. G. Dick

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930