Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Het ware leven , druk 1, 24 blz.
Clasina, de eenig overgeblevene dochter eener weduwe, is ziek en wordt door een nichtje - Jansje geheeten - opgepast. Deze heeft juist van eene buurvrouw eene vermaning gehad over hare nalatigheid in het bezoeken der Zondagsschool en hare traagheid in het leeren. Jansje neemt dat woord ernstig ter harte. En dit komt haar nu goed te pas. Clasina's moeder kan hare kranke dochter geenen troost• bieden. Jansje leest haar heur Zondagsschoolkaartje voor, dat eenen tekst en een gezangvers bevat. Dit brengt Clasina tot nadenken en wordt een middel tot hare bekeering. Een oude tuinman, dien zij vroeger om zijne vroomheid ontweek, is haar nu een gids op den weg ten leven. De strekking van dit verhaal, door den titel genoemd, treedt duidelijk heel het boekje door aan het licht, n.l. dat liet ware leven slechts in de gemeenschap riet God gekend wordt. Duidelijk wordt hier getoond, dat getrouwheid, vooral met betrekking tot het zielenheil van den naaste, door den Heere bekroond wordt. Maar het diep besef van schuld, van overtreden te hebben tegen God den Heere, ontbreekt helaas. Het voornaamste, dat Clasina drukt, is, dat zij vroeger niet goed heeft geleefd. De woorden zonde en genade missen in dit boekje den diepen ernst der Heilige Schrift. Eene uitdrukking als op pag. 20, 3e alinea, voorkomt: "Heiland, die voor allen (d. w. hier zeggen alle menschen) is gestorven aan het kruis", mag niet zonder aanmerking worden doorgelaten, wijl zij in strijd is met Gods Woord. Ook gebruikt de schrijfster steeds "Heer" in plaats van "Heere". Ofschoon de vorm van het verhaal wel kinderlijk is, achten wij de vijftienjarige Clasina wat al te "wijs." Eene uitdrukking als: "Zij brengt medicijn voor iemands hart", is niet natuurlijk bij een kind. Hoewel wij dit boekje niet bepaald ontraden, moeten wij toch opmerken, dat het voor ons niet No. 1 op de lijst staat. Dit spijt ons te meer, omdat de bewerking van het uiterlijk zeer schoon is en het een allerliefst plaatje bevat. Doch de goede inhoud gaat ons ook boven den sierlijksten vorm.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.