Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. Hazevoet

Jaap vloog uit, druk 1, 125 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jaap, een H.B.S.-er van 18 jaar (in 't verhaal krijgt men de voorstelling, dat hij 14 is) koestert de stille wensch naar Indië te gaan. Hij is een aardige jongen, niet het type van den doorsnee H.B.S.-er met veel branie. Het werk op school gaat er niet op vooruit en als Overmeer zijn jongen daarover onderhoudt, krijgt Jaap de gelegenheid zijn wensch kenbaar te maken. Daar de zaak achteruitgaat, werpt vader het voorstel niet direct van zich af en zoo gebeurt het, dat Jaap eerst naar de vooropleiding van de Koloniale Reserve gaat en later voor Indië vertrekt. Zooals te verwachten was, het valt Jaap niet mee zich in te stellen op de geheel andere levenswijze in de kazerne en de strenge discipline. Eerst loopt hij gevaar door verkeerde vrienden van den goeden weg af te dolen, maar in de menschen, die Jaap bij zijn afscheid van Holland op de boot al eens gezien had, vindt hij in de garnizoensplaats aardige vrienden, die hun huis voor de soldaten openstellen. Het boek eindigt met een botsing tusschen Jaap en de strenge mililtaire tucht en een Kerstverlof bij een houtvester. Algemeen op- of aanmerkingen: Wat jammer, dat we dit boek niet kunnen aanbevelen. Het huiselijk leven bij de Overmeers is zoo aardig weergegeven en Jaaps wensch beslist actueel te noemen, nu verschillende jongens van de H.B.S. voor de Koloniale Reserve vertrekken. Het had voor de jongens een boek kunnen worden om van te watertanden, een reis naar Indië, het militaire leven in Indië! Ook was het een prachtige gelegenheid geweest eens aan te toonen welke overgang het is uit een Christelijk gezin naar een geheel andere omgeving te moeten gaan. Mij dunkt, dat moet voor Jaap heel wat meer geweest zijn dan de schrijver ons teekent. Hier had den jongens getoond kunnen worden, wat de goede strijd des geloofs is. Wat hiervan in het boek staat, is maar zeer vaag, niet positief genoeg. Er zit ook weinig actie in het boek, terwijl het toch een heel ingrijpend ding is voor Jaap zelf als voor het geheele gezin, dat hij uitvliegt naar de boot. In een Christelijk gezin zullen de ouders toch wel eerst heel wat met hun kind gesproken en gebeden hebben, eer hij weggaat. Niets van dit alles. De liturgische Andacht op blz. 97 is wel erg nieuw, maar bekoort ons weinig. Een ouderwetsche huisgodsdienstoefening met een preek laat meer achter bij een mensch.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Jac. Hazevoet

Jaap vloog uit, druk 1, 125 blz.
G.K.C.O. (cart. band). 16 t.d.t. Een boek voor de oudere jongens. Jaap Overmeer krijgt na veel moeite van zijn ouders toestemming om als soldaat naar Indië te gaan. Hij heeft zich van zijn „uitvliegen" heel wat voorgesteld, maar merkt al spoedig, dat van-huis-zijn lang niet altijd meevalt. Gelukkig komt hij met heel aardige menschen in aanraking, in wier gezin een Christelijke toon heerscht. De omgang met deze vrienden is mede oorzaak, dat hij bij het zilveren huwelijksfeest zijn ouders, en vooral zijn moeder, met een brief kan verblijden, waaruit blijkt, dat in hem een keer ten goede is gekomen. Uitvoering en plaatjes zijn zeer goed. De omslag is wat bonter dan de overige van de serie. Het is moeilijk dit verhaal te typeeren. Aan de ééne zijde zou men het wel wat positiever willen hebben. Maar aan den anderen kant toont het de groote beteekenis van de militaire tehuizen en van het werk onder de soldaten. De zegen van vrome ouders komt er in uit. Maar ook de groote waarde van godvreezende vrienden, waar zoo vele zedelijke gevaren de jonge menschen omringen en bedreigen. We noteerden enkele onnauwkeurigheden, o.a. pag. 102: „verantwoording" in plaats van „verantwoordelijkheid". Voor de oudere jongens is dit boek geschikt. Voor hen bevelen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Jac. Hazevoet

Jaap vloog uit, druk 2, 125 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 16 t.d.t. Een boek voor de oudere jongens. Jaap Overmeer krijgt na veel moeite van zijn ouders toestemming om als soldaat naar Indië te gaan. Hij heeft zich van zijn „uitvliegen" heel wat voorgesteld, maar merkt al spoedig, dat van-huis-zijn lang niet altijd meevalt. Gelukkig komt hij met heel aardige menschen in aanraking, in wier gezin een Christelijke toon heerscht. De omgang met deze vrienden is mede oorzaak, dat hij bij het zilveren huwelijksfeest zijn ouders, en vooral zijn moeder, met een brief kan verblijden, waaruit blijkt, dat in hem een keer ten goede is gekomen. Uitvoering en plaatjes zijn zeer goed. De omslag is wat bonter dan de overige van de serie. Het is moeilijk dit verhaal te typeeren. Aan de ééne zijde zou men het wel wat positiever willen hebben. Maar aan den anderen kant toont het de groote beteekenis van de militaire tehuizen en van het werk onder de soldaten. De zegen van vrome ouders komt er in uit. Maar ook de groote waarde van godvreezende vrienden, waar zoo vele zedelijke gevaren de jonge menschen omringen en bedreigen. We noteerden enkele onnauwkeurigheden, o.a. pag. 102: „verantwoording" in plaats van „verantwoordelijkheid". Reeds bij den eersten druk vermeldden we dit. Voor oudere jongens aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940