Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.G. Bakhoven-Michels

Hoe knap Dikkie's vader was, druk 1, 31 blz.
G.K.O. 1 z.p., 1 t.d.t. Dikkie's vader is werkloos. Hij is een knap timmerman geweest, heeft veel knechten gehad, maar kan nu als timmermansknecht zelfs nog geen .............. en strijken nog wat bij het steungeld, maar arm blijven ze. Vader wordt moedeloos en brommerig, en komt in opstand tegen God, vloekt zelfs wel eens. Moeder lijdt in stilte, maar haar vertrouwen op God blijft. Vaders grootvader heeft vroeger een groot hotel in Zwitserland gehad. Dikkie wil graag, dat Vader hem net zoo'n hotel maakt met stallen en schuren, met paarden en menschen. Vader weigert eerst, maar laat zich eindelijk overhalen en begint boven op zolder met zijn werk. Langzamerhand keert zijn arbeidsvreugde terug en ook zijn vertrouwen op God. Als Vader eens Moeders wasch terugbrengt, komt hij in gesprek met den eigenaar van een groote speelgoederenzaak, die hem uitnoodigt zijn werk eens te laten zien. Deze bewondert zijn arbeid, koopt het voor een belangrijke som, en straks komt vader bij dienzelfden mijnheer in betrekking. Alle leed is nu geleden. "God is goed," zoo eindigt het verhaal. Dit werkje van de bekende schrijfster Johanna Breevoort is goed in kinderlijken toon gehouden. Hoewel er ook groot-menschelijke verhoudingen en uitdrukkingen in voorkomen, wordt alles toch zoo behandeld en voorgesteld, dat een klein kind het begrijpen kan. Ook het kleine kind komt immers reeds in aanraking met de nadeelige gevolgen van de werkloosheid. De strekking is zuiver-Christelijk en leert ook in moeilijke omstandigheden op God te vertrouwen, Die - zij het na lang wachten - eindelijk uitkomst schenkt. De punctuatie is ergerlijk slordig; de correctie is zeer onvoldoende geweest. Het gebruik van tegenwoordigen en verleden tijd wisselt ongemotiveerd in eenzelfden volzin af. Afgezien van deze formeele gebreken bevelen we dit verhaal gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

M.G. Bakhoven-Michels

Hoe knap Dikkie's vader was, druk 1, 31 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dikkie's vader was vroeger timmermansbaas, maar nu is hij werkloos. De werkloosheid maakt dezen man humeurig voor zijn vrouw en kind en opstandig tegen den Heere. Dit verandert als hij aan 't werk gaat om speelgoed voorzijn kind te maken. De Bijbel, die niet meer gelezen werd, komt weer op tafel, hij gaat weer ter kerk en bezoekt het Kerstfeest van de Zondagsschool. Door het gesnap van Dikkie komt een rijke mijnheer te weten, dat Van Werken een Zwitsersch Hotel in 't klein heeft nagemaakt. Deze heer koopt het voor een flink bedrag. Bovendien wordt Van Werken in betrekking bij dezen heer genomen, die een groote zaak in speelgoed heeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Vooral in het begin is de toon en de woordkeus van het verhaal niet erg gelukkig. Eerst snauwt vader zijn vrouw af om haar vrome praatjes, gooit vloekend zijn steungeld op tafel, terwijl even later gezongen wordt: "Wie maar den goeden God laat zorgen!" De omkeer is wel heel groot. Dat Dikkie "den lieven Heiland" een handje wil geven, mag erg lief schijnen, wij stooten ons er aan. Het boekje bevredigt ons maar matig.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
M.G. Bakhoven-Michels

Hoe knap Dikkie's vader was, druk 2, 31 blz.
G.K.O. 1 z.p. 1 t.d.t. Dikkie's vader is werkloos. Hij is een knap timmerman geweest, heeft veel knechten gehad, maar kan nu als timmermansknecht zelfs nog geen werk vinden. 't Gezin vervalt tot armoede. Moeder verdient met wasschen en strijken nog wat bij het steungeld, maar arm blijven ze. Vader wordt moedeloos en brommerig, en komt in opstand tegen God, vloekt zelfs wel eens. Moeder lijdt in stilte, maar haar vertrouwen op God blijft. Vaders grootvader heeft vroeger een groot hotel in Zwitserland gehad. Dikkie wil graag, dat Vader hem net zoo'n hotel maakt met stallen en schuren, met paarden en menschen. Vader weigert eerst, maar laat zich eindelijk overhalen en begint boven op zolder met zijn werk. Langzamerhand keert zijn arbeidsvreugde terug en ook zijn vertrouwen op God, Als Vader eens Moeders wasch terugbrengt, komt hij in gesprek met den eigenaar van een groote speelgoederenzaak, die hem uitnoodigt, zijn werk eens te laten zien. Deze bewondert zijn arbeid, koopt dien voor een belangrijke som, en straks komt vader bij dienzelfden mijnheer in betrekking. Alle leed is nu geleden. „God is goed," zoo eindigt het verhaal. Dit werkje van de bekende schrijfster Johanna Breevoort is goed in kinderlijken toon gehouden. Hoewel er ook groote-menschen-verhoudin-gen en -uitdrukkingen in voorkomen, wordt alles toch zoo behandeld en voorgesteld, dat een klein kind het begrijpen kan. Ook het kleine kind komt immers reeds in aanraking met de nadeelige gevolgen van de werkloosheid. De strekking is zuiver-Christelijk en leert, ook in moeilijke omstandigheden op God te vertrouwen, Die — zij het na lang wachten — eindelijk uitkomst schenkt. Wij bevelen dit verhaal gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

M.G. Bakhoven-Michels

Hoe knap Dikkie's vader was, druk 2, 31 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dikkie's vader was vroeger timmermansbaas, maar nu is hij werkloos. De werkloosheid maakt dezen man humeurig voor zijn vrouw en kind en opstandig tegen den Heere. Dit verandert als hij aan 't werk gaat om speelgoed voor zijn kind te maken. De Bijbel, die niet meer gelezen werd, komt weer op tafel, hij gaat weer ter kerk en bezoekt het Kerstfeest van de Zondagsschool. Door het gesnap van Dikkie komt een rijke mijnheer te weten, dat Van Werken een Zwitsersch hotel in 't klein heeft nagemaakt. Deze heer koopt het voor een flink bedrag. Bovendien wordt Van Werken in betrekking bij dezen heer genomen, die een groote zaak in speelgoed heeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Vooral in het begin is de toon en de woordkeus van het verhaal niet erg gelukkig. Eerst snauwt vader zijn vrouw af om haar vrome praatjes, gooit vloekend zijn steungeld op tafel, terwijl even later gezongen wordt: "Wie maar den goeden God laat zorgen!" De omkeer is wel heel groot. Dat Dikkie "den lieven Heiland" een handje wil geven, mag erg lief schijnen, wij stooten er ons aan. Het boekje bevredigt ons maar matig.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
M.G. Bakhoven-Michels

Hoe knap Dikkie's vader was, druk 3, 32 blz.
G.K.O. 1 z.p. 1 t.d.t. Dikkie's vader is werkloos. Hij is een knap timmerman geweest, heeft veel knechten gehad, maar kan nu als timmermansknecht zelfs nog geen werk vinden. 't Gezin vervalt tot armoede. Moeder verdient met wasschen en strijken nog wat bij het steungeld, maar arm blijven ze. Vader wordt moedeloos en brommerig, en komt in opstand tegen God, vloekt zelfs wel eens. Moeder lijdt in stilte, maar haar vertrouwen op God blijft. Vaders grootvader heeft vroeger een groot hotel in Zwitserland gehad. Dikkie wil graag, dat Vader hem net zoo'n hotel maakt met stallen en schuren, met paarden en menschen. Vader weigert eerst, maar laat zich eindelijk overhalen en begint boven op zolder met zijn werk. Langzamerhand keert zijn arbeidsvreugde terug en ook zijn vertrouwen op God. Als Vader eens Moeders wasch terugbrengt, komt hij in gesprek met den eigenaar van een groote speelgoedzaak, die hem uitnoodigt, zijn werk eens te laten zien. Deze bewondert zijn arbeid, koopt dien voor een belangrijke som, en straks komt vader bij dienzelfden mijnheer in betrekking. Alle leed is nu geleden. „God is goed," zoo eindigt het verhaal. Dit werkje van de bekende schrijfster Johanna Breevoort is goed in kinderlijken toon gehouden. Hoewel er ook groote-menschen-verhoudingen en -uitdrukkingen in voorkomen, wordt alles toch zoo behandeld en voorgesteld, dat een klein kind het begrijpen kan. Ook het kleine kind komt immers reeds in aanraking met de nadeelige gevolgen van de werkloosheid. De strekking is zuiver-Christelijk en leert, ook in moeilijke omstandigheden op God te vertrouwen, Die — zij het na lang wachten — eindelijk uitkomst schenkt. Wij bevelen dit verhaal gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940