Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Hoe een stuivertje rollen kan , druk 3, 24 blz.
Een klein jongetje, Flip, krijgt voor het doen van eene boodschap een nieuw stuivertje. Hij wil het aan zijne zieke, behoeftige moeder geven, doch struikelt en kan 't niet weervinden. Hij is troosteloos, zelfs als iemand uit medelijden hem vijf centen er voor in de plaats geeft. Later wordt het verloren stuivertje oorzaak, dat zijn vader, die als straatveger het geldstukje ziet blinken, onder het oprapen wordt overreden. Onder hen, die den man helpen, is ook een vroegere vriend van Flips vader, die zich nu over de arme, maar vrome moeder van F. ontfermt, ook in 't gasthuis den straatveger bezoekt en in 's Heeren hand het middel wordt, dat deze naar ziel en lichaam genezen, weer thuis komt, zoodat het verlies van het stuivertje tot eenen rijken zegen wordt. De knaap werpt het des Zondags uit dankbaarheid in de collecte voor de armen. Taal en stijl zijn goed. Het boekje laat zich aangenaam lezen. De inhoud is in vijf hoofdstukken afgedeeld. Wij vinden het jammer, dat zij geene opschriften dragen; deze bieden toch voor de jeugd rustpunten en gezichtspunten in het verhaal aan, waardoor het geheel gemakkelijker kan worden overzien. Vooral hier had dit zoo goed gekund, wijl de afdeeling zeer logisch is. Eerst wordt een net gezin beschreven, daarna een slecht gezin, dan volgt de ramp, voorts de redding en eindelijk de gezegende uitkomst. De Schrijfster heeft een wel wat oud en afgezaagd onderwerp behandeld. Zij heeft het echter op zulk eene wijze gedaan, dat het den jeugdigen lezer zal boeien. Op dit stramien is anders al zoo ontelbare malen geborduurd, dat het wat versleten begint te raken. De dronkemansgeschiedenissen vormen in de kinderlitteratuur eene zeer breede reeks. Er zijn vooral in onzen tijd ook nog andere ellenden in de maatschappij. De strekking is, de wonderbare leidingen Gods te schetsen in het toebrengen van verlorenen. De bekeering is vrij algemeen verhaald : van het kruis van Christus en geloovige omhelzing daarvan is geene sprake. Dat God in zijn voorzienig bestel een kind gebruikt tot redding van ouders, is zeldzaam. Het is dus onpaedagogisch onze kinderen te dikwijls in zulk eenen gedachtenkring in te leiden. Toch ligt er eene goede strekking in dit boekje. Het schetst op treffende wijze de beteekenis van het kleine voor het koninkrijk Gods. Het nut der tegenspoeden komt goed uit, alsook de wonderbare redding, die de Heere menigmaal zendt op het eenvoudig, kinderlijk gebed. Het uiterlijk van dit werkje is uitnemend verzorgd. De illustraties zijn goed geteekend. Hoewel hier en daar niet vrij te pleiten van romantiek en van eenen oppervlakkig Christelijken geest, kan het toch worden aanbevolen; doch het is om zijnen inhoud en zijne woordenkeus geschikter voor de oudere dan voor de jongere leerlingen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Betsy

Hoe een stuivertje rollen kan , druk 4, 32 blz.
Een arme jongen doet een boodschap voor juffrouw Vos; hij verliest zijn verdiende stuivertje en dit rolt zoo »raar«, dat de christen-werkman Vos tot tijdelijken en eeuwigen zegen gesteld wordt voor het gezin van den ongelukkigen dronkaard Wijman. Dit verhaaltje is boeiend verteld. Taal en stijl zijn goed. Kinderen, vooral uit de stad, van 9 à 11 jaar zullen dit boekje met genoegenen, naar we hopen, ook met zegen lezen. Gaarne bevelen wij het aan. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912