Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Albers

Jan van den Molen, druk 1, 54 blz.
Jongensboek leeftijd 8-14 jaar. Hoewel deze Zondagsschool-uitgave slechts ruim 50 bladzijden telt, vormt zij toch een aardig Kerstgeschenk voor onze jongens. Ze kunnen uit het verhaal, dat hier verteld wordt, zien, hoe moeilijk, ja, hoe onmogelijk het is in eigen kracht staande te blijven tegen de vele verleidingen van het leven. Jan van den Molen ondervond, dat slechts Één ons helpen kan, ook wanneer we in de grootste gevaren verkeeren, n.l. Jezus. Als we tot Hem onze toevlucht nemen, zullen we nooit beschaamd uitkomen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.
K. Albers

Jan van den Molen, druk 2, 54 blz.
G. K. C. 0. 11 t. d. t. 30 cent. Jan, de zoon van den molenaar, is wel eens ongehoorzaam. Later heeft hij er veel spijt van en neemt zich voor, anders te worden, maar hij wil het in eigen kracht doen en dan blijkt het, dat hij tegen het kwaad niet bestand is. Eens laat hij zich door Henk Smit overhalen om tegen den wil zijner ouders stil uit school weg te blijven. Ze gaan op het ijs van de Zuiderzee om niet gezien te worden, want de schaatsenrijders zijn op den Plas. Zonder dat ze het bemerken, is het ijs, waarop ze zijn, los geraakt en drijven ze weg. Als door een wonder worden ze gered. De boot van Zwolle op Amsterdam is genoodzaakt terug te keeren wegens het drijfijs. De boot bemerkt de jongens en pikt ze op. Jan wordt nu vermaand niet alleen om vergeving te bidden, maar ook een leven van dankbaarheid te leiden. Als het straks Kerstfeest is, mag Jan er zich over verblijden, dat hij, niettegenstaande al zijn kwaad toch den Heere Jezus lief heeft en in zijn hart is het: Alzoo lief heeft God de wereld, heeft God ook mij gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft.... Een zeer eenvoudig en natuurlijk verhaaltje, dat zich aangenaam laat lezen en ook een goeden inhoud heeft. Het godsdienstig, evangeliseerend element is bij uitstek sterk in dit verhaal; soms vragen we ons zelfs af, of het niet te zeer gechargeerd wordt doordat ook de bootkapitein en de burgemeester geloovige menschen zijn. Gelukkig, dat het kan, maar het zal wel niet veel voorkomen, dat alle dramatis personae Christenen zijn. Overigens wordt op voortreffelijke wijze de jeugdige lezer er op gewezen, dat goede voornemens in eigen kracht niet veel waarde hebben en dat er een vernieuwd hart noodig is. Voorts ook, hoe we licht tot zonde verleid worden en daartegen hebben te waken. Evenzeer dat we niet alleen vergeving moeten zoeken en danken voor de zegeningen, maar dat we ook vruchten der dankbaarheid moeten voortbrengen. Dat alles is uitnemend. Door de afwisseling van vertellen en samenspreken is er levendigheid in de voorstelling. De illustraties geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Van harte bevelen we dit boekje voor jongens van 9-11 jaar aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

K. Albers

Jan van den Molen, druk 2, 54 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 9-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan woont op den molen. Daar kan hij zoo heerlijk spelen met zijn vriendjes. Vooral verstoppertje spelen achter en op de balen graan. Maar dat mocht volstrekt niet van zijn vader. Jan is echter ongehoorzaam. Wat een ongeluk ten gevolge heeft. Jan leert er uit, dat hij niet in eigen kracht tegen de zonde kan strijden. Hij vraagt den Heere om een nieuw hart. Het gaat een poosje goed, tot het ijs sterk is. Jan wil schaatsen gaan rijden, maar het mag niet, want hij is pas ziek geweest. Toch gaat hij met zijn vriend. Dat loopt slecht af. Zij rijden op de Zuiderzee. Het ijs was echter gescheurd. En nu drijven ze weg, wat een angst. Thuis worden ze ook ongerust. Vader gaat zoeken, tenslotte samen met een inspecteur van politie. Ze komen tot de ontdekking, dat ze op de zee zijn. Wat een angst thuis. Menig gebed wordt gedaan. Ondertusschen heeft de Zwolsche boot de twee jongens ontdekt en meegenomen. Verkleumd van kou en ziek worden ze thuis gebracht. Jan wordt echter spoedig beter. Hij kan toch nog naar de Kerstfeestviering van de Zondagsschool. Daar wordt verteld, dat de Heere Jezus voor zondige menschen op aarde is gekomen. Dan bidt Jan 's avonds weer om een nieuw hart. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek. Boeiend en leerzaam.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.