Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 1, 84 blz.
jongens, en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Het leven van John Bunyan wordt ons vanaf zijn jeugd geteekend. Hoe hij lezen en schrijven leerde. Hoe hij als ketellapper langs de wegen trekt en in alle omstandigheden van God en Zijn dienst zich een vijand toont. Dan komt de verandering, waarvoor de Heere zijn eerste vrouw Mary gebruikt. Ook het vallen van den klepel uit de kerkklok, waardoor 3 vrienden sterven, brengt een heilzame onrust bij Bunyan teweeg. De ketellapper komt in de verwarring van die dagen in een Baptistengemeente terecht, wordt door die gemeente tot diaken gekozen. Aldra blijkt, dat de diaken een eenvoudig, maar Godvruchtig mensch is. Hij wordt een vurig prediker der waarheid. Er komt echter een preekverbod voor allen, die buiten de Engelsche staatskerk leven. John Bunyan komt in de gevangenis, waar hij zijn vermaard werk "De Christenreis" schrijft. Bunyan komt eindelijk weer vrij, maar sterft vrij plotseling in vollen vrede. Algemeene op- of aanmerkingen: 't Stemt tot blijdschap, dat de geloofshelden in gedachtenis worden gehouden. Hoewel het boek uiteraard niet zoo heel spannend kan zijn, zullen onze jongens en meisjes het toch graag lezen. De bekeering zal o.i. echter wel wat bewogener geweest zijn. 't Boek is wat algemeen, oppervlakkig. Het lezen zal echter vast geen schade doen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 1, 84 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 9 t.d.t. Ofschoon het bijna overbodig is, den inhoud van dit boek te resumeeren, willen we toch, der gewoonte getrouw, een excerpt geven. John Bunyan was de zoon van een ketellapper te Elstow (Engeland). Vervreemd van God en Zijn dienst groeide hij op in allerlei goddeloosheid. Vloeken en sabbatschenden waren zijn ergste zonden. Om zijn slecht gedrag werd hij van school weggejaagd, waarna hij zijn vader hielp in het ketellappersvak. In zijn vrijen tijd was hij buitengewoon roekeloos en kwam zijn leven menigmaal in gevaar. Tijdens den burgeroorlog onder Karel I werd hij soldaat: in dien tijd werd hij wonderdadig bewaard, doch het maakte geen indruk op hem. Na zijn diensttijd trouwde hij met een arm meisje, dat God vreesde. Hij was weer ketellapper geworden. De vermaningen van zijn vrouw droegen geen vrucht, maar bij meer dan een gelegenheid kwamen goddelijke roepstemmen tot hem. Toen bij het klokluiden des Zondags voor de spelen in het veld de klepel uit de klok viel en een zijner makkers doodde, kwam er vrees voor den dood, zoodat door een gesprek, dat hij van eenige vrouwen afluisterde, over de wedergeboorte, de Heere hem in het hart greep en hij tot hartgrondige bekeering kwam. Hij verhuisde nu naar het nabijgelegen Bedford en sloot zich aan bij de gemeente der Baptisten. Daar hij uitnemend spreken kon, begon hij weldra te prediken en werd later predikant. Doch het prediken werd aan de dissenters, die zich van de Engelsche Staatskerk afgescheiden hadden, verboden. Wijl Bunyan evenwel doorging met prediken, sloot men hem in de gevangenis, waar hij ongeveer 12 jaren doorbracht. In dien tijd schreef hij zijn wereldvermaarde boek: „Des Chris-tens reize". In 1672 werd hij vrij-gelaten en schreef daarna nog tal van andere boeken. Twee honderd vijftig jaar geleden ging hij op 60-jarigen leeftijd de eeuwige rust in. Zijn sterfdag was 31 Augustus 1688. Voor de somma van 30 cts. krijgt men een prachtig overzicht van den levensloop van Bunyan! Een paar aanmerkingen: „dien" op pag. 15 moet zijn „wien". „Hij had zich niet laten waarschuwen" op pag. 53 is foutief. „Dat zou ik maar denken" op pag. 25 is geen Nederlandsch. De terminologie is soms meer geschikt voor kinderen uit Christelijke gezinnen dan voor anderen. De illustraties kunnen ons niet voldoen. In het leven van Bunyan werd het woord der Schrift bewaarheid: „Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden dengenen, die naar mij niet vraagden." Gods vrijmachtige verkiezing spreekt sterk uit het leven van dezen moedigen ketellapper. We bevelen dit heel mooie boek met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 2, 88 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Het leven van John Bunyan wordt ons vanaf zijn jeugd geteekend. Hoe hij lezen en schrijven leerde. Hoe hij als ketellapper langs de wegen trekt en in alle omstandigheden van God en Zijn dienst zich een vijand toont. Dan komt de verandering, waarvoor de Heere zijn eerste vrouw Mary gebruikt. Ook het vallen van den klepel uit de kerkklok, waardoor 3 vrienden sterven, brengt een heilzame onrust bij Bunyan teweeg. De ketellapper komt in de verwarring van die dagen in een Baptistengemeente terecht, wordt door die gemeente tot diaken gekozen. Aldra blijkt, dat de diaken een eenvoudig, maar Godvruchtig mensch is. Hij wordt een vurig prediker der waarheid. Er komt echter een preekverbod voor allen, die buiten de Engelsche staatskerk leven: John Bunyan komt in de gevangenis, waar hij zijn vermaard werk "De Christenreis" schrijft. Bunyan komt eindelijk weer vrij, maar sterft vrij plotseling in vollen vrede. Algemeen op- of aanmerkingen: 't Stemt tot blijdschap, dat de geloofshelden in gedachtenis worden gehouden. Hoewel het boek uiteraard niet zoo heel spannend kan zijn, zullen onze jongens en meisjes het toch graag lezen. De bekeering zal o.i. echter wel wat bewogener geweest zijn. 't Boek is wat algemeen, oppervlakkig. Het lezen zal echter vast geen schade doen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 3, 85 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Wij achten het overbodig, den inhoud van dit boek te resumeeren; het behelst de levendig vertelde geschiedenis van John Bunyan, schrijver van het wereldvermaarde boek: „Des Christens reize naar de eeuwigheid". Voor de somma van 37½ cts. krijgt men een prachtig overzicht van den levensloop van Bunyan! De terminologie is soms meer geschikt voor kinderen uit Christelijke gezinnen dan voor anderen. Enkele der illustraties kunnen ons niet voldoen. In het leven van Bunyan werd het woord der Schrift bewaarheid: „Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden dengenen, die naar mij niet vraagden." Gods vrijmachtige verkiezing spreekt sterk uit het leven van dezen moedigen ketellapper. We bevelen dit heel mooie boek met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 4, 74 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: De titel spreekt voor zichzelf. De schrijver laat ons zien hoe Bunyan van een vloeker een man werd, die de Heere met zijn ganse hart zocht te dienen. Hij vertelt van zijn gevangenneming en van zijn werk, in de kerker geschreven.
Conclusie: Het is een goede gedachte van de schrijver geweest ons het leven van John Bunyan te tekenen. Velen kennen zijn werk, maar weten van zijn leven dikwijls weinig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 5, 64 blz.
prijs f 1,20; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De titel spreekt voor zichzelf. De schrijver laat ons zien hoe Bunyan van een vloeker een man werd, die de Heere met zijn ganse hart zocht te dienen. Hij vertelt van zijn gevangenneming en van zijn werk, in de kerker geschreven.
Conclusie: Het is een goede gedachte van de schrijver geweest ons het leven van John Bunyan te tekenen. Velen kennen zijn werk, maar weten vaak van zijn leven heel weinig. Vooral onze jongens, maar ook onze meisjes zullen het graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 6, 74 blz.
prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Het leven van John Bunyan wordt in dit boek op een eenvoudige voor kinderen aansprekende wijze beschreven. Zijn zondige jeugd, z'n bekering, z'n behoefte om daarvan te getuigen, de vervolging, gevangenis en tenslotte z'n heerlijk ingaan in 't Vaderhuis. Strekking: Door de historie heen vlecht de auteur het eenvoudige kinderlijk verkeer met God. Dat sticht zeer tot religieuze opvoeding.
Conclusie: De kinderen van 12-14 jaar zullen 't graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De dappere ketellapper , druk 8, 91 blz.
gebonden en geplastificeerd 4-kleurenomslag, 91 bladz., geïllustreerd. Prijs f 4,90 (maar na 31 dec. 1982 .f 9,75). Jongens en meisjes 10-13 jaar.
Inhoud: De dappere ketellapper is de beroemde prediker en schrijver van "De christenreis naar de eeuwigheid" John Bunyan. Op school gaat het mis, want John wordt van school gestuurd. Hij leert het ketellappersvak en gaat langs de huizen. Eens verdrinkt hij bijna, maar wordt op het nippertje gered. Nog meer levensgevaarlijke dingen maakt hij mee. Hij wordt soldaat en een van zijn vrienden wordt doodgeschoten terwijl hij John's taak overnam. Hij trouwt en zijn godvrezende vrouw speelt een rol in zijn bekering. Hij wordt prediker en komt daardoor in de gevangenis waar hij zijn beroemde boek schrijft.
Conclusie: Op eenvoudige wijze wordt het leven van de beroemde Engelse prediker beschreven. Er zitten heel wat mooie en frisse illustraties in het boek, dic het voor kinderen aantrekkelijk maken om het te lezen. Vooral de kinderen uit de hogere groepen op de z.s. zullen het boék graag lezen. Na de jubileumaktie van de uitgever wordt het bijna eens zo duur.
Eindoordeel: warm aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.