Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

In de vacantie, druk 1, 64 blz.
Een paar kinderen komen op het denkbeeld in de vacantie eenen liefdadigheidsbazar te houden ten voordeele der vrouwen en kinderen in de Engelsehe kampen in Zuid-Afrika. Zij noodigen nog 10 speelmakkers uit en met hun twaalven bereiden zij alles voor, komen zij alle hindernissen te boven en brengen alles tot een gelukkig einde. Der kinderen arbeid wordt ten eeuwigen zegen voor den gierigen, verharden grootvader van een der kleinen, die, na eerst fel tegen de bazar gekant te zijn geweest, later zijne schuur er voor leent. De schrijfster toont in dit boeiend geschreven verhaal het geheim te kennen van een liefelijk zacht koloriet, dat weldadigen invloed uitoefent op het hart van oud en jong. De inhoud is actueel. Het behandelt, wat nog versch in het geheugen ligt en aller belangstelling had. Wat zelfs kinderen kunnen doen, wordt hier duidelijk voorgesteld, al zal deze wijze van barmhartigheid beoefenen voor kinderen wel uitzondering blijven, en bij menig ouder misschien ook bedenking vinden. Nuttige lessen en vermaningen worden in dit boekje gegeven: dat liefdadigheid moet beoefend worden om Christus' wil, dat verkleefdheid aan het geld ongelukkig maakt, dat het penninkske des armen even goed waarde heeft als het geld van den rijke, en dat het geloof in den Heere Jezus Christus ook den arme naar de wereld rijk doet zijn. Een lief boompje is dit boekje in des uitgevers prachtigen hof met vele frissche en sappige vruchten, die onze kinderen gerust plukken en eten mogen. Dit boekje onderscheidt zich in vele opzichten gunstig van menig ander. Wij hooren niet alleen van liefde en vrede, maar ook van schuld en zonde. De godsdienst van deugden en plichten wordt veroordeeld en alleen gewezen op het dierbaar bloed des kruises. Bij de bespreking van werken der barmhartigheid wordt niet nagelaten op het rechte beginsel te wijzen, waaruit deze moeten opkomen. Ook beveelt dit boekje zich hierdoor aan, dat het een tooneeltje uit het kinderleven schetst. Nog komt de nood der heidenen er in ter sprake. Bij al dit goede, dat wij dankbaar vermelden, moeten wij evenwel ook op een vlekje wijzen. De bekeering van den grijsaard gaat ons wat al te vlug. God doet wel wonderen, maar Hij toovert niet. Ook is eene zachte, liefelijke trekking tot Christus niet onwaarschijnlijk. De Heere heeft aan de koorden zijner genade zoowel gouden als ijzeren haken. Maar wél is onwaarschijnlijk, dat een in de waarheid opgevoed man, verzonken in gierigheid en verharding, zóó, als eene ruischende beek tot Christus komt. Daar dient diepgaande ontdekking aan vooraf te gaan, want hoewel wij allen gansch verloren zondaren zijn, - bij zulk een moeten knoopen der ongerechtigheid worden losgemaakt en banden der zonde worden geslaakt. Doch dit ééne vlekje maakt het lieve boekje volstrekt niet verwerpelijk. Ook wat de bewerking aangaat, is het een model. Sierlijke omslag. Zeer mooie plaatjes. Flinke groote letter, en de regels wijd van elkander. 't Is alles even voortreffelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.