Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven, druk 1, 24 blz.
Twee meisjes van 9 en 10 jaar, Marie en Antje geheeten, worden vriendinnetjes. Om eene kleinigheid krijgen ze ruzie. Antje stuift in drift op, en de vriendschap wordt eensklaps verbroken. Zij heeft echter spoedig berouw, doch nu is Marie te koppig, om zich met haar te verzoenen. Na eene poos krijgt echter ook Marie berouw en worden de meisjes weer vriendinnetjes. Met veel omhaal van woorden wordt hier een weinig beteekenend verhaal gegeven. De inhoud dezer vertelling is wel goed, maar kon en moest rijker wezen. Wij zien, hoe drift en stijf hoofdigheid vriendschapsbanden verbreken, maar wij wenschten, dat meer de nadruk gelegd ware op het zondige van beide ondeugden, vooral van de drift. Dat stijfkopje zelf een boos hart heeft, 't welk door den Heiligen Geest vernieuwd moet worden, zou in dit kader uitnemend gepast hebben. Door zulke graankorrels zou het fraaie halmpje meer zwaarte hebben gekregen. De taal laat nog al wat te wenschen over. De Schrijfster gebruikt woorden, die wij in geen woordenboek konden vinden, b.v. beginnetje (bl. 10), rettelen (bl. 5), grissen (bl. 14), openplooien (bl. 11). Hier en daar is de zin bepaald onduidelijk of onbegrijpelijk. Ook wordt de slot-e van "Heere" geregeld weggelaten. De illustratie van den omslag is eene weelde voor het kinderoog. Het verhaaltje laat zien, hoe het eenvoudig, kinderlijk gebed wordt verhoord. Marietje bidt om een vriendinnetje, daartoe gebracht door het denken over Ps. 81 : 12. Ook maakt het derde gebod indruk op haar, als zij er aan denkt, dat zij haar vriendinnetje heeft hooren vloeken. Het laat alzoo de kracht van Gods Woord zien en den invloed van het onderwijs op de Zondagsschool. Dat is alles goed. Maar dat de Zondagsschool hier weer het een en het al is, is niet goed. De kinderen gaan naar de Zondagsschool, doch ze loopen den geheelen Zondagmorgen te spelen. Het schijnt, of er maar ééne gelegenheid is, waar kinderen uit Gods Woord kunnen hooren, n.l. de Zondagsschool. Tegen zulk eene voorstelling moeten wij met nadruk opkomen. Wie, bij ontstentenis van een pakkend geheel, zich weet te vergenoegen met eenige aardige details, zal met dit boekje vrede hebben. En wij zullen het niet afkeuren, maar met warmte aanbevelen kunnen wij het toch niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven, druk 2
Een lief boekje over twee meisjes, die vriendinnetjes waren, maar door ruzie gescheiden werden en lang gescheiden bleven, doordat één der twee, Marie, een stijfkopje was en zich niet weer met het driftkopje, Antje, verzoenen wilde. Toch is 't slot »pais en vree«, en 't proces, dat daaraan voorafging, wordt heel mooi geteekend. Een enkele maal komt de gedachte op, of 't niet wat te mooi is, bijv. als Marie schrikt van de gedachte, dat »al het versch geplante van Antje zou verleppen«, wijl ze voelt, »dat het haar niet zoo erg spijten zou.« (Blz. 12). De strekking van 't verhaal komt duidelijk uit in den laatsten zin: »Dien avond, toen Marie haar gebedje deed, vroeg ze Lieve Heer, wilt U me helpen om niet meer stijfkoppig te zijn?« De stijl is echt-mooi en echt-kinderlijk. Van harte aanbevolen voor meisjes 10 à 12 jaar of nog wat ouder. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
J.L.F. de Liefde

Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven, druk 3, 32 blz.
Een meisjestwist over bloemen, die voor haar tuintjes bestemd waren, levendig verteld. Stijfkopje wil haar hoofd niet buigen en de minste zijn. Driftkopje vloekt Verschrikkelijk! Dat vindt Stijfkopje ook. Er komt verwijdering, maar op den duur heeft Stijfkopje daar geen vrede mee en ook Driftkopje kost het tranen. De liefde overwint en de twee vriendinnetjes vinden elkaar weer terug. In den kindertoon geschreven en uit het leven gegrepen. Meisjes van 9 tot 11 jaar zullen het met zegen kunnen lezen. De 3e druk zal nog we] door meerdere gevolgd worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
J.L.F. de Liefde

Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven, druk 4, 32 blz.
G. 0. 1 z. p. 15 cent. Twee buurmeisjes, Marie en Antje, worden vriendinnetjes en krijgen beiden een stukje grond van Marie's vader, om dat tot tuintje in te richten. Er ontstaat tusschen beide meisjes een twist over een mooie bloem, waarop elk recht meent te hebben. Een driftige bui van Antje wordt oorzaak, dat het tot een botsing komt. Zij krijgt evenwel spoedig berouw en zoekt verzoening met Marie, maar deze is koppig en wijst de verzoening af. Toch heeft Marie geen rust. Ten slotte wordt haar hoofdje gebroken en de beide meisjes worden weer vriendinnetjes gelijk vroeger. De strekking, den kinderen er op te wijzen, wat de droeve gevolgen van drift en stijfhoofdigheid zijn, is zeker goed. Doch in het verhaal wordt meer gewezen op de onaangename gevolgen, dan op het zondige voor God; dit is een gebrek. De vertelling is levendig en opgewekt. Dat gewaarschuwd wordt tegen het vloeken is zeer te prijzen. Vreemd doet het echter aan, dat een kind uit een Christelijk gezin den geheelen Zondagmorgen met haar nieuwe kameraadje loopt te spelen (blz. 9). In sommige "Zondagsschoolboekjes" schijnt het voor kinderen geen kerk te wezen. Ook trof het ons, dat de jongens en meisjes op school zoo vaak vloekten (blz. 22). Al zijn deze opmerkingen min of meer bezwarend, daarom leggen wij dit boekje niet terzijde, want de strekking is uitnemend. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925

J.L.F. de Liefde

Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven, druk 5, 32 blz.
Leeftijd 9-11 jaar. Een klein boekje, dat we middelmatig zouden willen noemen. De strekking is goed, maar toch stooten we ons ook hier weer aan 't woordje Heer. Het kan er mee door zeggen we, maar zulke boekjes zijn er in overvloed en wie het allerbeste zoekt, zal dit niet bestellen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
J.L.F. de Liefde

Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven, druk 5, 32 blz.
G.0. 1 z. p. Twee buurmeisjes, Marie en Antje, worden vriendinnetjes en krijgen beiden een stukje grond van Maries vader, om dat tot tuintje in te richten. Er ontstaat tusschen beide meisjes een twist over een mooie bloem, waarop elk recht meent te hebben. Een driftige bui van Antje wordt oorzaak, dat het tot een botsing komt. Zij krijgt evenwel spoedig berouw en zoekt verzoening met Marie, maar deze is koppig en wijst de verzoening af. Toch heeft Marie geen rust. Ten slotte wordt haar hoofdje gebroken en de beide meisjes worden weer vriendinnetjes gelijk vroeger. De strekking, den kinderen er op te wijzen, wat de droeve gevolgen van drift en stijfhoofdigheid zijn, is zeker goed. Doch in het verhaal wordt meer gewezen op de onaangename gevolgen, dan op het zondige voor God; dit is een gebrek. De vertelling is levendig en opgewekt. Dat gewaarschuwd wordt tegen het vloeken, is zeer te prijzen. Vreemd doet het echter aan, dat een kind uit een Christelijk gezin den geheelen Zondagmorgen met haar nieuwe kameraadje loopt te spelen (blz. 9). In Zondagsschoolboekjes schijnt het voor kinderen geen kerk te wezen. Ook trof het ons, dat de jongens en meisjes op school zoo vaak vloekten (blz. 22). Al zijn deze opmerkingen min of meer bezwarend daarom leggen wij dit boekie niet terzijde, want de strekking is uitnemend. Maar waarom worden deze fouten niet eindelijk eens verbeterd, waar toch dit boekje reeds zijn vijfden rondgang gaat doen?

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931