Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.J. Staverman

Hoe een arme weesjongen burgemeester werd , druk 2, 40 blz.
Hier wordt verhaald de welbekende geschiedenis van Richard Whittington (1345--1425). Behoef ik haar over te vertellen? De arme weesjongen komt te Londen in aanraking met den rijken koopman Fitz-Warren en klimt door allerlei avonturen heen, ook door smarten en teleurstellingen, op tot den rang van Burgemeester der City. De heer Staverrnan had een bij uitstek boeiende stof te verwerken. Whittington 's leven is rijk aan echt middeleeuwsche avonturen en verrassingen. Het biedt de scherpste tegenstellingen, de wonderlijkste uitreddingen, de schoonste uitkomsten. Wie zulk een geschiedenis niet pakkend vertelt moet geen jongensboeken schrijven. Er zijn dan ook onderscheidene bladzijden in dit hoekje, die goed geschreven zijn. Maar kluchtig is 's heeren Staverman's deftigheid. Volzinnen als "met handenarbeid trachtte de arme moeder in haar en des jongens onderhoud te voorzien", hinderen in een jongensboek in hooge mate. En wat te zeggen van de wijze, waarop de schrijver Whittingtons leven tot stichtelijke lectuur heeft willen verheffen? Deze zijn poging acht 'k ten éénen male mislukt. Bij een verhaal als dit past de inleiding van kleine 3 pagina's in t geheel niet. Ook de "toepassing" zou voegzamer volgen op een Gereformeerde preek dan op het romantisch verhaal van Whittington's lotgevallen. De bedoeling van den heer Staverman is te loven. Doch 't is toch wel wat veel gewaagd, middeleeuwsche menschen de taal in den mond te leggen en den gedachtengang op te dringen van een goed Gereformeerde uit de 20ste eeuw. Prijs f 0.20. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906