Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

In Gods hand, druk 1, 149 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk van 148 blz.; goed geïllustreerd. Gebonden: f 1.50. Leeftijd 12 jaar en ouder. Bij bestellingen vanaf f 10.- halve prijs
Korte inhoud: Najaar 1918. Een Christelijk gezin ondervindt de moeilijkheden van den distributietijd, terwijl de oudste zoon soldaat is. Dan: Revoluties in het buitenland, de Duitsche keizer vlucht. Gevaar voor revolutie ook in ons land. Troelstra's dreiging en zijn vergissing. Regeeringsgetrouwen in Den Haag. De huldebetooging op het Malieveld. De hoofdpersoon temidden van al dit gebeuren is de jongste zoon van bovenbedoeld gezin, Leo, die zorgt, dat hij zoowat alles meemaakt en van de rest in allen gevalle goed op de hoogte komt
Beoordeeling: 't Is een uitstekend boek over wat ons ouderen nog versch in 't geheugen ligt en wat de meesten van ons intens hebben meegeleefd. In bevattelijken vorm wordt het wereldgebeuren aan de jeugd aangeboden. Ze voelen de spanning, vrees en ontroering mee! Ik ving op van een jeugdige lezeres: "Nu heb ik al zoo dikwijls van die huldebetooging op het Malieveld gelezen, maar ik vind het altijd weer mooi". Boven het "Oranje-boven" klinkt bovendien het "Dankt, dankt nu allen God". Hartelijk aanbevolen. A. K.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
H. te Merwe

In Gods hand, druk 2, 149 blz.
G. K. C. 0. 13 t. d. t. Geïll. door Henk Poeder. 90 cent. Dit voortreffelijke verhaal vertelt ons van de woelige Novemberdagen van 1918; het brengt ons in het gezin van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag. We vernemen allerlei dingen over de distributie-ellende en den levensmiddelennood, en maken de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen mee als van nabij. Na de ineenstorting van Duitschland kondigde Troelstra aan, eerst in een vergadering van de S.D.A.P. te Rotterdam en daarna in de Tweede Kamer, dat de arbeidersklasse naar de politieke macht zou grijpen. De Regeering stond echter pal, de Vrijwillige Landstorm was spoedig gereed en weldra moest Troelstra zijn "vergissing" erkennen. Den 18den November had daarop de huldiging van de Koningin en haar Huis op het Malieveld plaats, waar overduidelijk bleek, dat het Nederlandsche volk in zijn breede rijen zich om den troon van Oranje bleef scharen. Als feuilleton verscheen het verhaal in 1928 in De Rotterdammer. Wie dit feuilleton toen las, kon slechts met ongeduld het volgende no. afwachten. 't Is een keurig verhaal, vol "echte" menschen. De godsdienstige, ernstige Overdiep, de vroolijke Leo, die met een "sociaal jochie" een bokspartijtje houdt, omdat deze de regeeringsproclamatie afscheurt, de stoere Fries Douwe Dijkstra, de socialistische buurman De Rooij, allen personen, zooals men ze in 't dagelijksche leven werkelijk ziet. De titel is ontleend aan de Proclamatie van H. M. de Koningin op 2 Dec. 1918, waarin ze het uitsprak: "We zijn veilig geweest in Gods hand." 't Lijks ons een uitnemende gedachte van den Schrijver, om de gewichtige Novembergebeurtenissen van 1918 vast te leggen in een verhaal voor onze opgroeiende knapen en meisjes. 't Is een positief Christelijk boek; we worden gebracht in een gezin, waar men deze ernstige dagen doorleeft met God, kracht puttend uit Zijn Woord en gesterkt door het ootmoedig smeekgebed. Interessant is het, hoe Overdiep zijn buurman, een S.D.A.P.-er, kloek weet te antwoorden op diens revolutionaire uitingen en hoe hij dat doet in den geest der zachtmoedigheid. Het jongensleven van die dagen is eveneens pakkend geschetst: Leo neemt in school en op straat een levendig aandeel in al wat gebeurt, terwijl Rinus, die "in dienst" is, en zijn kameraad Dijkstra, een van de Friesche landstormers, duidelijk doen zien, dat de Regeering ook op het leger kon rekenen. Dit boek verdient in alle opzichten onze hartelijke aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

H. te Merwe

In Gods hand, druk 2, 149 blz.
Leeftijd 12-16 jaar. Dit boek handelt over de spannende gebeurtenissen van November 1918. Dagen vol angst en zorg. Vrijwilligers worden opgeroepen om Vorstin en Vaderland te verdedigen. Zij gaan naar Den Haag. "Bangheid kenden ze niet, want ze wisten veilig te zijn in Gods hand". De schrijver verplaatst ons in een Haagsch gezin; dat van Overdiep. Overdiep is een Christen, die beslist en vrijmoedig voor z'n beginsel uitkomt. Wij zien dit b.v. in de gesprekken met buurman De Rooy, die socialist is. Een spannend boek. Welk een enthousiasme bij de huldiging van de Koningin op het Malieveld. Ontroerend mooi. Een boek voor jongens en meisjes. Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

In Gods hand, druk 3, 148 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Is in de woelige dagen van 1918. Fel heeft de wereldkrijg gewoed. Ook in ons land heeft men gedeeld in de algemeene ellende, tengevolge van den wereldoorlog. Het gezin van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag weet mee te praten over de moeiten van den distributie-tijd. Het voedsel is schaarsch en slecht. Daarbij een gevreesde ziekte, die velen ten grave sleept. En eindelijk de revolutiepoging van Troelstra en de zijnen. Op meetings en congressen wordt tot revolutie aangespoord. Een geest van onrust maakt zich van velen meester. Overdiep en velen met hem, nemen krachtig stelling tegen het drijven van de oproerkraaiers. Uit Friesland en Limburg, van oost tot west, trekken de vrijwilligers op, om de Oranjetroon te stutten. Tot slot een grootsche betooging op het Malieveld. Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is een goede gedachte geweest van den schrijver, om die bange oorlogsjaren, met al den aankleve van dien, voor onze jongens te vertellen. De schrijver bedoelt om het opkomende geslacht er van te doordringen, dat opstand tegen de wettige Overheid zonde tegen God is. De Overheid immers regeert bij de gratie Gods.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

In Gods hand, druk 3, 148 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. 13 t. d. t. ƒ 0.90, gec. f 1.- , geb. f 1.50. Dit voortreffelijke verhaal vertelt ons van de woelige Novemberdagen van 1918; het brengt ons in het gezin van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag. We vernemen allerlei dingen over de distributie-ellende en den levensmiddelennood, en maken de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen mee als van nabij. Na de ineenstorting van Duitschland kondigde Troelstra aan, eerst in een vergadering van de S.D.A.P. te Rotterdam en daarna in de Tweede Kamer, dat de arbeidersklasse naar de politieke macht zou grijpen. De Regeering stond echter pal, de Vrijwillige Landstorm was spoedig gereed en weldra moest Troelstra zijn "vergissing" erkennen. Den 18den November had daarop de huldiging van de Koningin en haar Huis op het Malieveld plaats, waar overduidelijk bleek, dat het Nederlandsche volk in zijn breede rijen zich om den troon van Oranje bleef scharen. Als feuilleton verscheen het verhaal in 1928 in De Rotterdammer. Wie dit feuilleton toen las, kon slechts met ongeduld het volgende no. afwachten. 't Is een keurig verhaal, vol "echte" menschen. De godsdienstige, ernstige Overdiep, de vroolijke Leo, die met een "sociaal jochie" een bokspartijtje houdt, omdat deze de regeeringsproclamatie afscheurt, de stoere Fries Douwe Dijkstra, de socialistische buurman De Rooij, allen personen, zooals men ze in 't dagelijksche leven werkelijk ziet. De titel is ontleend aan de Proclamatie van H. M. de Koningin op 2 Dec. 1918, waarin ze het uitsprak: "We zijn veilig geweest in Gods hand." 't Lijkt ons een uitnemende gedachte van den Schrijver, de gewichtige Novembergebeurtenissen van 1918 vast te leggen in een verhaal voor onze opgroeiende knapen en meisjes. 't Is een positief Christelijk boek; we worden gebracht in een gezin, waar men deze ernstige dagen doorleeft met God, kracht puttend uit Zijn Woord en gesterkt door het ootmoedig smeekgebed. Interessant is het, hoe Overdiep zijn buurman, een S.D.A.P.-er, kloek weet te antwoorden op diens revolutionaire uitingen en hoe hij dat doet in den geest der zachtmoedigheid. Het jongensleven van die dagen is eveneens pakkend geschetst: Leo neemt in school en op straat een levendig aandeel in wat gebeurt, terwijl Rinus, die "in dienst" is, en zijn kameraad Dijkstra, een van de Friesche Landstormers, duidelijk doen zien, dat de Regeering ook op het leger kon rekenen. Dit boek verdient in alle opzichten onze hartelijke aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

H. te Merwe

In Gods hand, druk 4, 148 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit mooie boek, dat ons verplaatst in de woelige dagen van 1918, is in de boekbespreking van 1934 behandeld, waarnaar we verwijzen. Het is de 4e druk. Algemeene op- of aanmerkingen: Eén opmerking dient aan de beoordeeling van 1934 toegevoegd. De schrijver maakt sterk den indruk, dat Overdieps redeneering betreffende Zondagsdienst op de tram op Christelijk standpunt te verdedigen is. Daartegen moet opgekomen. Dit is een vlek, die het overigens zoo prachtig geslaagde boek een weinig ontsiert. Niettemin:
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

In Gods hand, druk 4, 148 blz.
G. K. C. 0. (Cartonnen band). 1 z. p. 13 t. d. t. 65 cent. Dit voortreffelijke verhaal vertelt ons van de woelige November-dagen van 1918; het brengt ons in het gezin van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag. We vernemen allerlei dingen over de distributie-ellende en den levensmiddelennood, en maken de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen mee als van nabij. Na de ineenstorting van Duitschland kondigde Troelstra aan, eerst in een vergadering van de S.D.A.P. te Rotterdam. en daarna in de Tweede Kamer, dat de arbeidersklasse naar de politieke macht zou grijpen. De Regeering stond echter pal, de Vrijwillige Landstorm was spoedig gereed en weldra moest Troelstra zijn "vergissing" erkennen. Den 18den November had daarop de huldiging van de Koningin en haar Huis op het Malieveld plaats, waar overduidelijk bleek, dat het Nederlandsche volk in zijn breede rijen zich om den troon van Oranje bleef scharen. Als feuilleton verscheen het verhaal in 1928 in De Rotterdammer. Wie dit feuilleton toen las, kon slechts met ongeduld het volgende no. afwachten. 't Is een keurig verhaal, vol "echte" menschen. De godsdienstige, ernstige Overdiep, de vroolijke Leo, die met een "sociaal jochie" een bokspartijtje houdt, omdat deze de regeeringsproclamatie afscheurt, de stoere Fries Douwe Dijkstra, de socialistische buurman De Rooij, allen personen, zooals men ze in 't dagelijksche leven werkelijk ziet. De titel is ontleend aan de Proclamatie van H. M. de Koningin op 2 Dec. 1918, waarin ze het uitsprak : "We zijn veilig geweest in Gods hand." 't Lijkt ons een uitnemende gedachte van den Schrijver, de gewichtige Novembergebeurtenissen van 1918 vast te leggen in een verhaal voor onze opgroeiende knapen en meisjes. 't Is een positief Christelijk boek; we worden gebracht in een gezin, waar men deze ernstige dagen doorleeft met God, kracht puttend uit Zijn Woord en gesterkt door het ootmoedig smeekgebed. Interessant is het, hoe Overdiep zijn buurman, een S.D.A.P.-er, kloek weet te antwoorden op diens revolutionaire uitingen en hoe hij dat doet in den geest der zachtmoedigheid. Het jongensleven van die dagen is eveneens pakkend geschetst: Leo neemt in school en op straat een levendig aandeel in wat gebeurt, terwijl Rinus, die "in dienst" is, en zijn kameraad Dijkstra, een van de Friesche Landstormers, duidelijk doen zien, dat de Regeering ook op het leger kon rekenen. Dit boek verdient in alle opzichten onze hartelijke aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

H. te Merwe

In Gods hand, druk 4, 148 blz.
Reeds vroeger matig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
H. te Merwe

In Gods hand, druk 5, 148 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis. Korte inhoud en algemeene op- of aanmerkingen: zie Boekbeoordeeling 1934 en 1935.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

In Gods hand, druk 5, 148 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 13 t.d.t. 50 cent. Dit voortreffelijke verhaal vertelt ons van de woelige Novemberdagen van 1918; het brengt ons in het gezin van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag. We vernemen allerlei dingen over de distributie-ellende en den levensmiddelennood, en maken de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen mee als van nabij. Na de ineenstorting van Duitschland kondigde Troelstra aan, eerst in een vergadering van de S.D.A.P. te Rotterdam en daarna in de Tweede Kamer, dat de arbeidersklasse naar de politieke macht zou grijpen. De Regeering stond echter pal, de Vrijwillige Landstorm was spoedig gereed en weldra moest Troelstra zijn "vergissing" erkennen. Den 18den November had daarop de huldiging van de Koningin en haar huis op het Malieveld plaats, waar overduidelijk bleek, dat het Nederlandsche volk in zijn breede rijen zich om den troon van Oranje bleef scharen. Als feuilleton verscheen het verhaal in 1928 in De Rotterdammer. Wie dit feuilleton toen las, kon slechts met ongeduld het volgende no. afwachten. 't Is een keurig verhaal, vol "echte" menschen. De godsdienstige ernstige Overdiep, de vroolijke Leo, die met een "sociaal jochie" een bokspartijtje houdt, omdat deze de regeeringsproclamatie afscheurt, de stoere Fries Douwe Dijkstra, de socialistische buurman De Rooij, allen personen, zooals men ze in 't dagelijksche leven werkelijk ziet. De titel is ontleend aan de Proclamatie van H. M. de Koningin op 2 Dec. 1918, waarin ze het uitsprak: "We zijn veilig geweest in Gods hand." 't Lijkt ons een uitnemende gedachte van den Schrijver, de gewichtige Novembergebeurtenissen van 1918 vast te leggen in een verhaal voor onze opgroeiende knapen en meisjes. 't Is een positief Christelijk boek; we worden gebracht in een gezin, waar men deze ernstige dagen doorleeft met God, kracht puttend uit Zijn Woord en gesterkt door het ootmoedig smeekgebed. Interessant is het, hoe Overdiep zijn buurman, een S.D.A.P.-er, kloek weet te antwoorden op diens revolutionaire uitingen en hoe hij dat doet in den geest der zachtmoedigheid. Het jongensleven van die dagen is eveneens pakkend geschetst: Leo neemt in school en op straat een levendig aandeel in wat gebeurt, terwijl Rinus, die "in dienst" is, en zijn kameraad Dijkstra, een van de Friesche Landstormers, duidelijk doen zien, dat de Regeering ook op het leger kon rekenen. Dit boek verdient in alle opzichten onze hartelijke aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. te Merwe

In Gods hand, druk 6, 147 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Is in de woelige dagen van 1918. Fel heeft de wereldkrijg gewoed. Ook in ons land heeft men gedeeld in de algemeene ellende, tengevolge van den wereldoorlog. Het gezin van den godvreezenden tramconducteur Overdiep in Den Haag weet mee te praten over de moeiten van den distributie-tijd. Het voedsel is schaarsch en slecht. Daarbij een gevreesde ziekte. die velen ten grave sleept. En eindelijk de revolutiepoging van Troelstra en de zijnen. Op meetings en congressen wordt tot revolutie aangespoord. Een geest van onrust maakt zich van velen meester. Overdiep en velen met hem, nemen krachtig stelling tegen het drijven van de oproerkraaiers. Uit Friesland en Limburg, van oost tot west, trekken de vrijwilligers op, om de Oranjetroon te stutten. Tot slot een grootsche betooging op het Malieveld. Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is een goede gedachte geweest van den Schrijver om die bange oorlogsjaren met al den aankleve van dien, voor onze jongens te vertellen. De schrijver bedoelt om het opkomende geslacht ervan te doordringen, dat opstand tegen de wettige overheid zonde tegen God is. De overheid regeert immers bij de gratie Gods.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.