Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. Brouwer

In de hut van den strooper, druk 1, 78 blz.
Geïll. omslag. Gecartonneerd. 3 Gekl. plaatjes. Prijs 40 cent. In de hut van den strooper, Peter Wondos wordt op zekeren dag een kind gebracht, waarvoor 150 gulden wordt gegeven ter verdere verzorging. De strooper wordt ten onrechte verdacht, een jachtopziener dood geschoten te hebben. Dit heeft hem gemelijk gemaakt. Het kind, dat in zijn hut was, en waarvoor hij hartstochtelijke liefde is gaan gevoelen, vindt op zekeren dag een knoop van een jachtopzieners jas met een stuk van een zakdoek. Dit leidt tot de ontdekking van den moordenaar, door wiens tusschenkomst het knaapje van zijn moeder werd ontvoerd, Op het tijdstip, dat de moordenaar met de weduwe van den vermoorde zou trouwen, wordt de zaak ontdekt. Het huwelijk wordt verijdeld, en de weduwe krijgt haar kind terug. Het verblijf van het knaapje in de hut van den strooper wordt den bewoners ten zegen. Peter Woudos en ook zijn moeder komen tot bekeering en vertrekken naar Amerika, waarheen ook de weduwe van den jachtopziener hen volgt. De Heer Brouwer kan uitstekend vertellen. Dit heeft hij meermalen getoond en ook in dit werkje komt het opnieuw uit. Er zijn schoone bladzijden in dit boekje, bijv. de teekening van den weg, waarlangs een grijsaard voortstrompelde met een kind aan zijn hand, blz. 5. En op bladz. 26 de beschrijving van den zomeravond. Een enkele maal fantaseert hij wel wat sterk. maar over 't ge- heel boeit het verhaal ongetwijfeld. Doch de vraag kwam bij ons op of hier oorspronkelijk werk wordt geleverd? Het ligt toch niet voor de hand, te gelooven, dat de Schrijver zelf met personen en toestanden te Oud-Hesselbach zoo op de hoogte is. Daardoor maakt dit verhaal den indruk van een vertaling of althans van een bewerking. De inhoud is hoogst romantisch. Er is weinig evangelie in. De jaren lang in zonde geleefd hebbende strooper wordt schier vanzelf tot bekeering gebracht, zonder enig schuldgevoel hoegenaamd te openbaren. Vandaar dat het woord der verzoening ook vrijwel ontbreekt. De bedoeling van den Schijver zal wel geweest zijn, een voorbeeld te geven, waaruit de lezers en lezeressen kunnen leeren, dat de Heere menigmaal door diepe wegen heenleidt, om op zijn tijd redding te schenken en vaak uit de aardsche beslommeringen te voeren op de paden, die uitloopen in het hemelsche Jeruzalem, Dit doel is wel bereikt, maar alles gaat te vlug, zonder diepgang.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913