Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.J. Risseeuw

Jongens van stavast, druk 1, 62 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. 35 cent. De auteur, zelf oorspronkelijk Scheveninger, teekent de Scheveninsche sfeer heel juist en hij vertelt prettig. De jongens zullen dit boekje achter elkaar willen uitlezen. "Jongens van Stavast!" is een verhaal van hetgeen Scheveningsche visschers beleefden in het jaar 1780: gevangenneming in Engeland, ontvluchting in een kleine open boot; achtervolging van een visscherspink door Engelsche kapers. Een verhaal van moed en durf, van Godsvertrouwen en uitredding. "Zonen van het oude Holland! Kloek van daden en vroom van zin! Jongens van Stavast!" Zoo noemt de auteur zijn helden op de laatste bladzijde, en wie ze, mét hem, heeft gadegeslagen in de uren van gevaar en spanning, stemt dat toe. Al lezend en den ouden heldengeest bewonderend, sluiten we vriendschap met die stoere mannen, voelen we ons één met zulk een voorgeslacht. Een goed boek voor onze jongens; hier waait een straffe bries hun om de slapen. Op bladz. 35 noteerden we een schrijffout (Arie Ros; moet zijn Jan Ros) en op bladz. 51 een correctiefout ("Wien God bewaard"). Onder de lectuur kwam de vraag bij ons op: Behoort de schipper, die zich niet durft te storten in een roekeloos ontvluchtings-avontuur omdat hij dit "God verzoeken" acht, niet tot de "Jongens van Stavast"? Ook deed ons de scène met kapers midden in het verhaal vreemd aan. Roeland Koning heeft sfeer willen leggen in zijn teekeningen; bij sommige is dit heel goed geslaagd, maar de teekening tegenover den titel is mislukt: iemand die rent, zet niet den vollen voet op den grond. Zóó draaft geen mensch, óók geen Scheveninger! Meestentijds zien we de figuren niet in het gezicht, maar ook de ruggen typeeren. We bevelen dit nieuwe boekje van Risseeuw aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

P.J. Risseeuw

Jongens van stavast, druk 1, 62 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit den 4en Engelschen oorlog. Op den 1sten Kerstdag van het jaar 1780 zijn schipper Arie Bruin en drie matrozen in een pink van Scheveningen naar Sools, in Engeland, vertrokken. De Scheveningsche bevolking is verontrust over het lot van het viertal. Op Oudejaarsavond in de kerk spreekt Ds. van Steeneveld zijn gemeente moed in en bidt tot God om hulp. De drie matrozen weten in de roeiboot van Jan zonder neus te ontsnappen en bereiken na een moeitevollen tocht Huis ter Heide. In Scheveningen worden ze met vreugde ontvangen. Een moedige jongen is ook Jan Ros, die zijn vader te hulp snelt en den Prins verwittigt van den kaper op de kust. Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurige vertelling; een mooi stukje Vaderlandsche geschiedenis. Het is een boekje, waarin de Hollandsche zeemanskunst en dapperheid worden beschreven. Hoe leven wij met de mannen mee. 't Zijn "Jongens van Stavast". Jammer van die tractatie op Zondag. Het is een echt boeiend en spannend jongensboek.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.