Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.A. Wijmans

Joosts kerstfeest, druk 1, 71 blz.
Bijzonderheden: oorspr. verhaal voor jongens van plm 10 jaar; omvang 71 blz.: prijs ingen. f 0.65, gec. f 0.75. Bij bestellingen vanaf f 10.- halve prijs.
Korte inhoud: Een niet te sterk protest tegen het dempen der Zuiderzee in den jeugdigen held van dit aardige verhaal gepersonifieerd. Vader werd reeds van visscher steenzetter en zou na het breken van zijn been boerenknecht worden. Maar Joost wil visscher worden, dan maar op de Noordzee. Joost houdt dol veel van zijn vader, die tegen Kerstfeest van het steenzetten bij de Zuiderzeewerken verwacht wordt. De terugkomst wordt een dag uitgesteld, maar dan breekt Vader zijn been, zoodat hij in ' t ziekenhuis in de groote stad terecht komt. Dat geeft veel verdriet en teleurstelling in het gezin. De onderwijzer, een gegoede boerenzoon, brengt vreugde in het versomberde jongensleven, door de toezegging van de betrekking als arbeider op zijns vaders hoeve. Door de blijdschap om de betere toekomst heeft Joost het eigenlijke Kerstfeest geheel uit het oog verloren. Moeder brengt hem weer op het pad, voordat hij naar de Kerstfeestviering gaat. Het eindigt dan met een echten Kerstzegen.
Beoordeeling: Een goed christelijk boekje. Hartelijk aanbevolen. A. K.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
H.A. Wijmans

Joosts kerstfeest, druk 2, 73 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vertelt ons van een arm visschersgezin. Vader werkt aan de afsluitdijk, ver van de zijnen, daar het visschen op zee niet meer geeft. Joost, zijn zoontje, helpt moeder op allerlei wijze "de weinige verdiensten" iets te doen vermeerderen. In het heele verhaal zien wij Joost, den visscherszoon, als type van het jonge visschersvolk, treurend over "hun zee" die weldra verdwijnen zal. Vader krijgt een ongeluk, hij breekt zijn been. Dat brengt hem in het ziekenhuis. Meester Jongsma treedt op als de weldoener van het gezin. Hij zorgt er voor, dat vader, na hersteld te zijn, boerenarbeider op "Zonnehoeve" zal worden. Veel Kerstfeestviering zit er niet in; en wat er in zit, spreekt van algemeene verzoening. Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is vlot geschreven, het uiterlijk aardig. Niet in alles geschikt voor onze kinderen. Het gebruik van een Kerstboom heeft ook ons bezwaar.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
H.A. Wijmans

Joosts kerstfeest, druk 2, 73 blz.
G. K. 0. 4 z. p. 7 t. d. t. f 0.40, gec. f 0.50. Onze kinderlectuur is in sommige opzichten even actueel als ze in andere "reactionair" is. Het droogleggen van de Zuiderzee toch staat hier in het centrum van het gegeven. Joost, de held van de geschiedenis, kan zich maar niet schikken in het feit, dat de Zuiderzee droog gemaakt wordt. Hij houdt van de zee, wil visscher worden, zooals zijn vader is, maar is er verontwaardigd over, dat de mooie waterplas, waaraan hij woont, binnenkort verdwenen zal zijn. Daarbij komt, dat Vader nu al geen werk meer heeft op zee en daardoor genoodzaakt werd, om op de Zuidezeewerken een geheel anderen arbeid te doen dan hij gewoon is, om maar in de behoeften van zijn gezin te kunnen voorzien. Het gaat tegen Kerstfeest. Joost hoopt, dat Vader spoedig thuis komen zal. Alles wordt voor het feest in den huiselijken kring in gereedheid gebracht. Maar in plaats van een blij Kerstfeest komt er een groote teleurstelling. Vader heeft een ongeluk gehad en wordt met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Voor moeder en haar kinderen een groote beproeving. Joost weet niet, wat hij ervan moet denken. Maar bij de beproeving schenkt God Zijn genade. Want op het Kerstfeest, dat in het huis van de moeder van Joost wordt gevierd en dat door den jongen wordt bijgewoond, hoort hij, dat Vader, voortaan voor het zware dijkwerk en ook voor het visschersbedrijf ongeschikt, geregeld werk verkrijgen kan op de boerderij. Wat is dit een blijdschap voor den jongen, maar niet minder voor de moeder, die niet nalaat, om haar kinderen te wijzen op de rechte beteekenis van het Kerstfeest en op de heilige blijdschap, die alleen kan worden gesmaakt, door wie Jezus als zijn Heiland kent. Een verdienste is het ook bij dit verhaal, dat het speelt in een Christelijk gezin en een Christelijke omgeving. De personen, die er in optreden, staan daardoor dichter bij, dan dikwijls het geval is in andere boekjes, waarin allerlei buitengewone histories worden beschreven. De spelling is ergerlijk inconsequent en slordig. De uitvoering is loffelijk. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

H.A. Wijmans

Joosts kerstfeest, druk 3, 71 blz.
G.K.C.O. Cartonnen band). 1 z.p. 11 t.d.t. 30 cent. Het droogleggen van de Zuiderzee toch staat hier in het centrum van het gegeven. Joost, de held van die geschiedenis, kan zich maar niet schikken in het feit, dat de Zuiderzee droog gemaakt wordt. Hij houdt van de zee, wil visscher worden, zooals zijn vader is, maar is er verontwaardigd over, dat de mooie waterplas, waaraan hij woont, binnenkort verdwenen zal. zijn. Daarbij komt, dat Vader nu al geen werk meer heeft op zee en daardoor genoodzaakt werd, om op de Zuiderzeewerken een geheel anderen arbeid te doen dan hij gewoon is, om maar in de behoeften van zijn gezin te kunnen voorzien. Het gaat tegen Kerstfeest. Joost hoopt, dat Vader spoedig thuis komen zal. Alles wordt voor het feest in den huizelijken kring in gereedheid gebracht. Maar in plaats van een blij Kerstfeest komt er een groote teleurstelling. Vader heeft een ongeluk gehad en wordt met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Voor Moeder en haar kinderen een groote beproeving. Joost weet niet, wat hij ervan moet denken. Maar bij de beproeving schenkt God Zijn genade. Want op het Kerstfeest, dat in het huis van de Moeder van Joost wordt gevierd en dat door den jongen wordt bijgewoond, hoort hij, dat Vader, voortaan voor het zware dijkwerk en ook voor het visschersbedrijf ongeschikt, geregeld werk verkrijgen kan op de boerderij. Wat is dit een blijdschap voor den jongen, maar niet minder voor de Moeder, die niet nalaat, om haar kinderen te wijzen op de rechte beteekenis van het Kerstfeest en op de heilige blijdschap, die alleen kan worden gesmaakt, door wie Jezus als zijn Heiland kent. Een verdienste is het ook bij dit verhaal, dat het speelt in een Christelijk gezin en een Christelijke omgeving. De personen, die er in optreden, staan daardoor dichter bij, dan dikwijls het geval is in andere boekjes, waarin allerlei buitengewone histories worden beschreven. De uitvoering is loffelijk. De bandteekening Adri Alindo is in één woord schitterend. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H.A. Wijmans

Joosts kerstfeest, druk 3, 71 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Joost woont in een visschersdorp aan de Zuiderzee. Geslacht op geslacht hebben de mannen het visschersberoep uitgeoefend, en nu moeten ze ander werk gaan zoeken, of verhuizen naar de Noordzeekust. Joost zou ook zoo heel graag naar zee willen. Juist tegen het Kerstfeest krijgt Joosts vader een ernstig ongeluk; hij breekt zijn been en moet naar het ziekenhuis in de stad gebracht worden, maar het is gelukkig niet van ernstigen aard. Toch is het voor Joost een echt Kerstfeest geworden, dat hij gelooft in de geboorte van zijn Heiland, en dat al die kerstboomen en verdere versieringen maar door menschenhanden er bijgemaakt zijn. Joost wil later toch Kerstfeest vieren, dobberend op de golven. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje ziet er keurig uit. Maar wij vinden den inhoud wat weifelend en ook het einde is zoo onzeker. De schrijver ziet wel alléén de bezwaren van de drooglegging van de Zuiderzee. De kerstboom komt er wel in voor, doch wordt er niet in verheerlijkt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H.A. Wijmans

Joosts kerstfeest, druk 4, 52 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Joost viert tenslotte toch nog Kerstfeest, al waren zijn verwachtingen den bodem ingeslagen: Vader, die steenzetter is bij de Zuiderzeewerken, zal met Kerstfeest thuiskomen. Hij krijgt echter een ongeluk, doch wordt met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Dat is voor Joost een groote teleurstelling. De meester geeft echter geld om naar het ziekenhuis te gaan en de vader van Joost mag bij den vader van den meester op de boerderij komen werken, daar hij voor ander werk ongeschikt is. Joost heeft zoodoende toch nog een prettig Kerstfeest. Hij besluit om, nu de Zuiderzee wordt drooggelegd, later visscher op de Noordzee te worden. Algemeene op- of aanmerkingen: De uitgever deelde mede, dat deze vierde druk van dit boekje door den schrijver was herzien. Die herziening heeft de oppervlakkigheid echter niet kunnen wegnemen. Er komen in dit boekje ook enkele al te onwaarschijnlijke dingen voor. De uitvoering is mooier dan van vorige drukken.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.