Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Jongens op de geuzenvloot, druk 1, 93 blz.
Een voortreffelijk, ouderwetsch (in den goeden zin van het woord!), historisch boek! Het beschrijft, slechts een klein beetje opgesierd, een episode uit den 80-jarigen oorlog, culmineerend in den slag op de Zuiderzee. Prachtig is de strijd tusschen de dappere Geuzenvloot en de schepen van Bossu geschilderd. Wat zullen de jongens genieten bij het relaas van Jan's heldendaad, maar ook ontroerd worden door zijn plotseling sterven. Een prachtig boekje, dat de hand van den vakman, die zijn onderwerp volkomen beheerscht, op elke bladzijde verraadt. De stijl is helder en levendig. We noteerden echter teveel vreemde woorden. De druk is mooi en aan de illustraties en de bandteekening is veel zorg besteed. Ook voor de Evangelisatie is het zeer bruikbaar. Jan Haring en zijn vrienden weten, dat zij sterven kunnen in het gevecht, en ze houden daar met allen ernst rekening mee. Aan Schrijver en Uitgever alle lof voor deze bijzondere praestatie!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

K. Norel

Jongens op de geuzenvloot, druk 1, 93 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Het is de strijd der Zuiderzeesteden op de zee tegen Bossu. Aanvoerder der Geuzenvloot is Dirksz. Deze slag valt samen met den strijd van den Spanjaard Don Frederik tegen Haarlem en Alkmaar. Hardnekkig is de strijd en bloedig. Twee jongens uit Enkhuizen: Tijs Proost en Jan Haring, varen mee op de Trouw, het Geuzenadmiraalschip. Jan Haring haalt de Spaansche vlag uit de mast van Bossu's schip. Dat kost hem het leven. De overwinning is tenslotte aan de Geuzen. Ook Alkmaar houdt stand. Bossu wordt zelf gevangen genomen en naar Enkhuizen gebracht. De Heere had het gebed verhoord. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boek voor onze jongens. Een kleine opmerking moeten wij maken. Wij kunnen niet vatten, waarop Jan Harings behoudenis bij zijn sterven steunt. Van hartveranderende genade wordt niet gerept. Overigens geeft ons het boekje wel een beeld uit de historie van onzen strijd. De stijl is goed. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Jongens op de geuzenvloot, druk 2, 91 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Enkhuizen heeft zich voor den Prins van Oranje verklaard. Er is feest in de stad. Jan Haring en Tijs Proost - de jongens, welke de titel bedoelt - vieren dat feest mede. De Spaansche vloot onder Boshuizen komt de rebelsche stad afstraffen. Enkhuizen en de andere Zuiderzeesteden maken zich gezamenlijk gereed voor den komenden strijd. Wanneer de Spaansche vloot uitwijkt naar Amsterdam, besluit men den leeuw in zijn hol te gaan opzoeken. Amsterdam zal door de geuzenvloot van de zee worden afgesloten. Wanneer de schepen echter voor Amsterdam liggen, treedt er plotseling een strenge vorstperiode in. De geuzenvloot vriest vast in het Y. Alleen na geweldige inspanning gelukt het vrij te komen. Jan Haring en Tijs Proost maken al deze avonturen mee. Maar dan begint de strijd eigenlijk pas goed. In den nazomer van 1573 verschijnt een vloot van groote schepen onder Bossu op de Zuiderzee. De geuzen onder admiraal Dirksz. gaan er op af. Jan Haring haalt uit het topje van de mast van het geënterde admiraalschip de vlag, doch wordt doodgeschoten. De geuzenvloot behaalt de overwinning. In de Zuiderzeesteden worden dankdiensten gehouden voor de verlossing, die de Heere geschonken had. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend, vlot geschreven jongensboek. Een dergelijk boek is een tractatie voor onze jongens. Een enkele opmerking. Wanneer Jan met Thijs praat over de mogelijkheid van sneuvelen, zegt hij: "Maar dan gaan we naar den hemel." Waar Jan dit geloof op grondde, wordt heel niet gezegd. Dat is jammer, want hierdoor zou dit boek voor onze Zondagsscholen nog in waarde zijn gestegen. Ook op blz. 61 en 90 komen uitdrukkingen voor, die we niet geheel voor onze rekening willen nemen, De uitvoering is prachtig, mooie bandteekening.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.