Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.F. Johnston

Joël, een Galileesche jongen , druk 1, 203 blz.
G.K.C.O. 14 z.p. 205 blz. 70 cent. Romdom de figuur van Joël, een Galileeschen jongen, wil de schrijfster, blijkens het voorwoord, een nauwkeurig beeld geven van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Ofschoon dit boek zoowel door illustratie als beschrijving, een goeden indruk geeft van het Joodsche leven in het Joodsche land, bevalt het ons niet, omdat het door fantasieën, waarvan de Bijbel niets weet, groote verwarring sticht. Onze voet stuit hier, evenals in het Oostersch land, telkens op scherpe steenen. Pineas spreekt steeds van "zijn vriend in Nazereth". Lazarus noemt Christus "zijn besten vriend". Heber, de oude herder - meer dan 100 jaar oud - vertelt de geschiedenis van den Kerstnacht, dien hij in de velden van Bethlehem heeft doorleefd. Johannes de Dooper slaakt in den kerker de kreet: "Waarom geeft Gij dan Uw dienaar niet spoedig zijn vrijheid weer?" Op het graf van Lazarus wordt een lange lofrede gehouden. Als Joël hoort, dat Christus gekruist is, snelt hij "als een gek" den winkel uit. Hij stort bewusteloos neer aan den voet van Jezus' kruis. En later wordt hij geteekend leunend op den steen van het graf, schreiende over den dood van Pineas' vriend, nadat de vrouwen reeds naar huis zijn gegaan. De Emmausgangers "waren half wild van blijdschap". Van Thomas wordt gezegd, dat hij de zijde van Christus, welke doorboord was met een speer, heeft aangeraakt. Wij hebben tegen dit boek ernstig bezwaar. Het heilige wordt er zelfs door neergehaald. En het groote doel van Christus' komst op aarde (dus het voornaamste!) komt niet genoeg in het licht. Wij geven onzen leerlingen liever de Bijbelsche Geschiedenissen van Schöttelndreier of V.d. Hulst, waarin de schrijvers zich zoo nauw mogelijk aan de Schrift aansluiten. Bij een dergelijke mengeling van waarheid en fantasie kan het niet anders, of de waarheid wordt geweld aangedaan. We missen den moed, om dit boek aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

A.F. Johnston

Joël, een Galileesche jongen , druk 1, 203 blz.
Leeftijd boven 12 jaar. Een verhaal van een kreupele jongen, die door Jezus genezen wordt. Dus handelt dit werkje over den tijd van Jezus omwandeling op aarde. Zeer moeilijk lijkt het ons om daarover te schrijven. Hoe gauw toch, worden de feiten uit de H. S. door menschelijke fantasie-voorstellingen verwisseld. Maar als we eerlijk zijn., moeten we bekennen, dat dit boekje ons mee is gevallen. De voorvallen, uit den Bijbel worden meestal met dezelfde woorden weergegeven. En de schrijfster heeft zeker haar doel bereikt, om door dit geschriftje ons een helderen kijk te geven op het private, publieke en Godsdienstige leven van die dagen. Hoewel we critisch staan tegenover zulk werk, mogen we niet anders doen, als dit boekje ten volle aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
A.F. Johnston

Joël, een Galileesche jongen , druk 2, 203 blz.
geschikt voor een leeftijd van 12 jaar en ouder. Een verhaal van een kreupelen jongen, die door Jezus genezen wordt. Dus handelt dit werkje over den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Zeer moeilijk lijkt het ons om daarover te schrijven. Hoe gauw toch worden de feiten uit de H. S. door menschelijke fantasie-voorstellingen verwisseld. Maar als we eerlijk zijn, moeten we bekennen, dat dit boekje ons is meegevallen. De voorvallen uit den Bijbel worden meestal met dezelfde woorden weergegeven. En de schrijfster heeft zeker haar doel bereikt, om door dit geschriftje ons een helderen kijk te geven op het private, publieke en Godsdienstige leven van die dagen. Hoewel we critisch staan tegenover zulk werk, mogen we niet anders doen, dan dit boekje ten volle aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
A.F. Johnston

Joël, een Galileesche jongen , druk 2, 203 blz.
Ook een herdruk; bij 't eerste verschijnen hebben wij de verspreiding niet aanbevolen. (Zie Maandblad Nederl. Zondagsschool Vereeniging 1931, November-nummer, bldz. 132). Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1960