Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

In des Heeren hand , druk 2, 56 blz.
Dit boekje ziet er alleszins aantrekkelijk uit. De uitvoering is uitnemend. De plaatjes nemen hunne plaats met eere in. Maar vooral om het schoone en leerzame verhaal, dat bijzonder in den smaak van jongens zal vallen, beveelt het zich bij vernieuwing aan. Een herder is met zijn vee naar de bergweide getrokken, maar blijft in den herfst te lang uit, zoodat zijne familie ongerust wordt. Grootvader en kleinzoon gaan "naar boven", om te zien, wat er gebeurd is. Alles is echter wel met den vader. Intusschen verandert het weer. De vader gaat met de kudde naar beneden, maar daar grootvader zijnen voet heeft verstuikt, moet deze achterblijven, terwijl Jacques, zijn kleinzoon, hem gezelschap zal houden. Hunne hut wordt weldra door de sneeuw bedolven, zoodat zij den ganschen winter aldaar moeten verblijven. Vele gevaren moeten zij trotseeren, maar ze zijn in 's Heeren hand. Grootvader sterft. Jacques blijft alleen over. God verhoort het gebed, dat door den grootvader nog met stervende lippen voor zijnen kleinzoon wordt opgezonden. Met behulp van zijne buren weet de vader de hut te bereiken, en de knaap wordt uit zijne gevangenis verlost. Een uitnemend boekje. Het hoofdthema is : "Veilig in des Heeren hand." Op de leefwijze en de gevaren der bergbewoners valt een treffend lichteffect. Ofschoon wij het vrijmoedig aanbevelen, moet de opmerking ons toch van het hart, dat het voor onze Zondagsscholen nóg geschikter zou zijn, indien er niet schier uitsluitend van redding uit tijdelijken nood, maar ook van verlossing uit geestelijke ellende werd gesproken. Dit missen wij bij al het denken en spreken van den grootvader geheel. Ook is de Christelijke geest van dit boekje wat algemeen. "Heer" en "Heere" komen er afwisselend in voor.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.