Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 1, 108 blz.
prijs f 1,30; gebonden; geïll.; meisjesboek. Strekking: Door anderen gelukkig te maken, wordt men zelf ook gelukkig.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm, aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 2, 108 blz.
Prijs f 1,20; geïllustreerd; gecartonneerd; meisjesboek; Strekking: Door anderen gelukkig te maken, wordt men ook zelf gelukkig.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 3, 108 blz.
Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; meisjesboek, 13-15 jaar. Strekking: Door anderen gelukkig te maken, wordt men ook zelf gelukkig. Conclusies Een mooi, vlot geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 3, 108 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Dit boekje heeft tot thema de jaloersheid van een arm meisje, dat vriendin wordt met een beter gesitueerd kind (uit een doktersgezin). De Schrijfster vertelt, hoe Eefje en Nora vriendinnen worden, hoe ze stilletjes naar de stad gaan en daar een bioscoop bezoeken, beiden schuld belijden aan moeder, maar ook aan God; hoe kleine broer ziek wordt doordat hij verdwaalt, omdat de meisjes uit achteloosheid niet op hem passen; hoe tussen Nora en Eef een ander meisje, dat een "knalfuif" geven wil in een milieu, dat het hare niet is, zich dreigt in te wringen, maar hoe Nora en Eef vriendinnen blijven. Naar men ziet, is de conceptie zeer zwak; ook zijn de samenstellende delen ons lang niet onbekend; 't is trouwens heel moeilijk, om weer eens een nieuw thema te vinden. Ook het motief is veel gehanteerd. Toch heeft het geheel iets, dat fris aandoet. En wat het meest zegt is, dat het godsdienstig gehalte van zeer hoog karaat is, ook de waarde en betekenis van de H. Doop komt tot haar recht. Daarbij is het metterdaad goede evangelisatie-lectuur, zodat we gaarne onze formele bezwren laten zwijgen en materieel aan dit boekje een hartelijke aanbeveling verstrekken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 4, 108 blz.
prijs f 1,30; gebonden; meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Eefje, een meisje uit een eenvoudig gezin, wordt vriendin met Nora, lang het enig kind van een dokter, die in het dorp komt wonen. Eefjes jaloersheid komt telkens naar voren. Nora krijgt een ander vriendinnetje. De vriendschap wordt bedreigd. Toch blijven tenslotte Eefje en Nora vriendinnen. Strekking: Verkeerde daden (Nora en Eefje gaan b.v. samen naar de bioscoop in de stad) moeten niet alleen aan vader en moeder, maar ook aan de Heere beleden worden. In Zijn kracht moet tegen alle kwaad gestreden worden. Van Hem alleen moet steeds alles worden verwacht.
Conclusie: Wel een aardig verhaal, hoewel de godsdienstige strekking niet bevredigt. De opvatting over de Doop, lees blz. 91, wordt in Herv. Geref. kringen niet gehuldigd. Jammer van dit overigens aardige boekje. Daarom: Eindoordeel; matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 5, 102 blz.
prijs f 1,20; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Eefje Hardeman, meisje uit kinderrijk gezin, wordt vriendin met Nora van de nieuwe dokter; Nora heeft lange tijd geen broertjes of zusjes. Eefje is erg jaloers en ken heel snibbig doen thuis. Ze kan niet velen, dat Nora zich over een vreemd meisje uit Friesland ontfermt. Telkens maakt haar jaloezie haar ongelukkig. Erg is het, dat haar kleine broertje door haar onwetendheid verdwaalt en dan ernstig ziek wordt. Haar vriendschap met Nora wordt nog eens bedreigd, nu door de H.B.S.-vriendinnen van deze, maar door velerlei zorgen en zonden heen komt alles weer goed. Strekking: Opvoedkundig. Eefjes jaloersheid is niet alleen zeer onaangenaam voor haar ouders, broertjes en zusjes, maar maakt haar zelf ook ongelukkig. Ze leert echter tegen de zonde strijden en bij de Heere vergeving zoeken.
Conclusie: Vlot geschreven en boeiend verhaal. Echte meisjes zijn het met haar spel en vrolijkheid, maar ook met haar gebreken en zonden. Maar hier zijn ook ouders, die hun kinderen wijzen op Hem, die de zonde vergeeft, aan wie ze met berouw belijden en Die kracht schenkt om tegen het kwaad in eigen hart te strijden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 6, 101 blz.
prijs gebonden ƒ,25; meisjesboek.
Inhoud: Eefje, een meisje uit een eenvoudig gezin, is bevriend met Nora, het enigst kind van dokter Bruinhorst. In het begin is Eefje erg ontevreden, omdat haar ouders met minder aardse goederen bedeeld zijn dan Nora's ouders. Wanneer door onachtzaamheid van de beide meisjes het broertje van Eefje verdwaalt en daarna zeer ernstig ziek wordt, heeft er in het innerlijk leven van Nora toch een verandering plaats gehad. Ze heeft nu geleerd dat onderlinge liefde de jalouzie uitbant. Strekking: Het wil de kinderen leren dat jalouzie de mensen ongelukkig maakt. Als men anderen gelukkig maakt, is men zelf gelukkig.
Conclusie: Een boek met grote opvoedkundige waarde. De sfeer, zoals die in christelijke gezinnen behoort te zijn, wordt er goed in getekend. Godsdienstig volkomen verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 7, 101 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; meisjesboek.
Inhoud: Eefje uit een arbeidersgezin wordt vriendin met Nora uit het doktersgezin. Nora heeft geen broertjes en zusjes en is graag bij Eefje. Deze is wat ontevreden en jaloers. Gelukkig gaat ze dit steeds meer inzien, Nora kiest haar tenslotte boven haar H.B.S.-schoolvriendinnen; Ook Nora krijgt nog een broertje. Strekking: De kinderen wordt duidelijk gemaakt, dat het geluk niet schuilt in de rijkdom, in het grote huis of in het "alles-kunnen krijgen". Eenvoudig huiselijk geluk is er ook in de arbeiderswoning en in dit arbeidersgezin is een goede christelijke sfeer aanwezig.
Conclusie: Een goed boek voor onze jonge meisjes. Onze tijd is vol van mensen die nooit genoeg hebben en in het "steeds-meer" hun geluk zoeken. Ze vergeten te "bezitten" wat ze bezitten. Het is vlot geschreven en aardig geïllustreerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 7, 101 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 10-12 j., (zie B.B. 1953). Goede evangelisatie-lectuur. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Marian van Bergen

Is Eefje gelukkig?, druk 8, 101 blz.
prijs gebonden f 2,05; meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Twee meisjes, Eefje uit het arbeidersgezin en Nora uit het doktersgezin, worden vriendin. Nora mag erg graag in het arbeidersgezin zijn. Eefje heeft broertjes en zusjes en de sfeer is fijn. Eefje is jaloers op Nora, die schijnbaar alles kan krijgen. Na de zesde gaat Nora naar de H.B.S. Hoe zal het nu worden? Nora kiest tenslotte Eefje boven haar H.B.S.vriendinnen. Extra fijn voor Nora, dat ze toch nog een broertje krijgt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een heel fijn boek voor onze jonge meisjes. Het leert: "Dankbaar zijn met wat men heeft". Leer de Here Jezus liefhebben en naar Hem luisteren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.