Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronEmma Marshall

Kinderen van één vader , druk 1, 48 blz.
Prijs ingenaaid f 1.80; gebonden f 2.20.
"Kinderen in een kermiswagen : het zijn toch allen kinderen van onzen Vader in den hemel, allemaal ! Waarom laat Hij dan toe, dat ze zoo vuil zijn en dat ze stekelvarkens eten en ze nooit iets over den hemel hooren ?"
Ziedaar eenige woorden op blz. 20 van het boek, die genoeg, die alles zeggen omtrent hetgeen in dit boek besproken, beschreven, geschetst wordt.
Aandoenlijk, aantrekkelijk thema ; alleen nog aandoenlijker, aantrekkelijker te maken door het te bespreken in een omgeving en te doen behandelen door personen van verschillende meening, verschillende neiging en verschillende ervaring, maar allen - de zaak ernstig opvattend en begeerig verandering te brengen in de ellende van armen, ongelukkigen, misdeelden.
Wilt ge weten, hoe een kermiskind denkt, sla even op blz. 28 : "Niemand doet ooit, wat hij zegt, behalve als 't op slaan en stompen en schoppen neerkomt. Dat doen ze wel, als ze 't beloofd hebben, en goed ook."
Zoo is de kwestie ter oplossing immers zuiver gesteld ?
Niet de kermiswagen, niet het eten, niet het drinken is het ergste : de op ervaring berustende levensbeschouwing van zoo'n kermiskind. Die levenservaring te ontzenuwen, een andere ervoor in de plaats te stellen, te wijzen op Eén, Die niet stompt, niet schopt, niet slaat, maar Zijn Zoon zond om het verloornete zoeken dat is het geneesmiddel.
Hoe het aan te brengen ? Emma Marshall, vertaald door Adelpha, kan het ons leeren. Dit boek in onzen tijd is goud waard : immers de vraag : Ben ik mijns broeders hoeder ? dringt thans meer dan ooit op beantwoording aan.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus