Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Kreupele Tom , druk 1, 48 blz.
Kreupele Tom verkoopt lucifers, wordt door een heer barsch aangesproken, maar door diens dochter liefderijk behandeld en tot de kennis der waarheid en, zooals de Schrijfster het voorstelt, tot de kennis van Christus gebracht. Onschuldig komt Tom in de gevangenis, de Freule, die al zeer ongesteld is, bezoekt hem daar en sterft een week later. Tom's onschuld komt aan den dag. De vader en de zuster van de Freule komen tot bekeering en zetten haar liefdearbeid voort. Wel aardig verteld. Taal enn stijl zijn goed. De uitvoering is keurig. Het tweede plaatje, 't welk het bezoek der Freule aan den gevangene teekent, is minder mooi. Het beeld der adellijke jongedochter is daar niet gelukkig getroffen. De Schrijfster wil in het licht stellen, hoe door den arbeid der Christelijke liefde diepgezonken menschen uit hun ellende gered kunnen worden. Het is echter de vraag, of de liefdearbeid der Freule wel onbepaald aanbeveling verdient. Het echt Schriftuurlijk karakter ontbreekt er aan. Hoe goed de bedoeling ook zij, wij vreezèn, dat overdrijving hier schade doen zal. Het eindigt al te mooi. De vader en de zuster der Freule worden op eens engelen. "Al te mooi" is de gedachte, dat Tom's krukken "engelen- vleugelen" zullen worden, die hem hemelwaarts zullen doen stijgen. Uitdrukkingen als deze: "Christus vergeeft onze zonden, als wij Hem ook liefhebben," kunnen wij niet beamen. Ook komt de noodzakelijkheid van de wederbarende werking des Heiligen Geestes niet tot haar recht. Dat het "Al te mooi" is, achten wij het hoofdgebrek van dit verhaal. Niet mooi, maar zeer stuitend vonden wij echter de spottende taal op pag. 10 en pag. 19. Zulke bladzijden ontsieren een kinderboekje. Wijl dit werkje uit godsdienstig oogpunt zeer oppervlakkig is, mogen wij het tot verspreiding op onze Zondagsscholen niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.