Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 1, 157 blz.
Een alleszins aantrekkelijk boek. Hans, een molenaarszoon, raakt mede door eigen schuld, op een mistigen Decemberavond met zijn roeibootje op een donkeren plas verdwaald. In zijn angst leert hij bidden; te midden der hem bestormende gedachten vindt hij rust in Jezus' nabijheid. Tot verdoovens toe heeft de kou hem al gegrepen, maar het zingen van zijn moeder en broertje en zusjes doet hem weder tot bezinning komen; hij grijpt de roeispanen weer op en juist bij tijds kan zijn moeder hem optillen uit de boot. Koorts grijpt hem aan, als hij warm onder de dekens ligt. Dan droomt hij, wonderlijk! Maar als de koorts geweken is, spreekt hij in groote openhartigheid met zijn moeder over zijn zonde, dat hij den Heere Jezus vergeten had, doch nu geleerd heeft den Heiland lief te hebben en Hem te geven van het zijne. Een wat vreemde, maar gezegende Kerstfeestviering ten besluite. Naar den vorm is dit boek een model. De naam van den Auteur is in dit opzicht reeds lang gevestigd. Mooi is de levendige schildering van den wind in Hoofdstuk I, II en IX. Treffend Hoofdstuk V: "Aan 't steigertje" en Hoofdstuk VI: "Alleen?" waarin ons de angst van de ouders en van Hans wordt geschetst. En de strekking? Is die niet om ons te laten gevoelen, dat er tusschen een kinderziel en den Vader in de hemelen heel wat gebeuren kan, wat de ouders niet merken; dat er in het kinderhart heel wat schuilt, 't welk voor menschen verborgen blijft, tot het zich soms onverwacht openbaart? Voor onze grootste jongens bevelen we dit boek hartelijk aan. Ook voor schoolbibliotheken is het uitstekend geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 1, 157 blz.
Hans van den watermolenaar wordt door moeder op den dag vóór Kerstmis uitgestuurd, om op den grooten waterplas duilen te plukken, waarmee een poppenbedje moet gestopt worden. Hans doet het. Onderweg wordt hij aangeroepen door den dokter, dien hij even ergens heen moet roeien. Daardoor wordt het wat te laat. Mist komt op. Hans verdwaalt op den plas. Angst is er bij vader en moeder, angst ook bij Hans. Zij bidden. Hij bidt. Zij zingen, om hem den weg te wijzen door de duisternis. Eindelijk komt hij terug, maar wordt ziek. Dokter heeft hem uitgenoodigd bij de Kerstfeestviering, en hem een kwartje gegeven. Dat Kerstfeest kan Hans niet bijwonen. 't Kwartje doet hij later in 't kerkezakje, zoo' n vreemde jongen ! Taal en stijl zijn goed verzorgd, alleen soms erg langdradig. Aanbevolen voor 12 à 13 jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 4, 127 blz.
G. K. C. 0. 13 t. d. t. f 1.10. (Banden 45 cent). Een alleszins aantrekkelijk boek. Hans, een molenaarszoon, raakt mede door eigen schuld, op een mistigen Decemberavond met zijn roeibootje op een donkeren plas verdwaald. In zijn angst leert hij bidden; te midden der hem bestormende gedachten vindt hij rust in Jezus' nabijheid. Tot verdoovens toe heeft de kou hem al gegrepen, maar het zingen van zijn moeder en broertjes en zujes doet hem weder tot bezinning komen; hij grijpt de roeispanen weer op en Juist bij tijds kan zijn moeder hem optillen uit de boot. Koorts grijpt hem aan, als hij warm onder de dekens ligt. Dan droomt hij, wonderlijk! Maar als de koorts geweken is, spreekt hij in groote openhartigheid met zijn moeder over zijn zonde, dat hij den Heere Jezus vergeten had, doch nu geleerd heeft den Heiland lief te hebben en Hem te geven van het zijne. Een wat vreemde, maar gezegende Kerstfeestviering ten besluite. - Naar den vorm is dit boek een model. De naam van den auteur is in dit opzicht reeds lang gevestigd. Mooi is de levendige schildering van den wind in Hoofdstuk I, II en IX. Treffend Hoofdstuk V: "Aan 't steigertje" en Hoofdstuk VI: "Alleen?" waarin ons de angst van de ouders en van Hans wordt geschetst. En de strekking? Is die niet om ons te laten gevoelen, dat er tusschen een kinderziel en den Vader in de hemelen heel wat gebeuren kan, dat de ouders niet merken; dat er in het kinderhart heel wat schuilt, dat voor menschen verborgen blijft, tot het zich soms onverwachts openbaart? Voor onze grootste jongens bevelen we dit boek hartelijk aan. Ook voor schoolbibliotheken is het uitstekend geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 4, 127 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 8-12 jaar; 4e druk; omvang 108 bladz., met 12 teekeningen van Frans van Noorden; prijs f 0.60 gec, geb. f 1.05; groote uitgave geb. f 1.60.
Korte inhoud: Van de Hulst teekent in dit verhaal het huiselijk leven van een familie op een eenzamen watermolen, te midden van slooten en plassen. Daar leeft ook Hans, 't oudste zoontje, z'n eigen intiem jongensleventje, met z'n vreugde en droefheid, z'n droomen en idealen. Vader voedt hem reeds vroeg op tot zelfstandigheid, laat hem alleen met de kleine boot op den plas zwalken, wat tot gevolg heeft, dat hij op een mistigen Wintermiddag verdwaalt. Hij heeft den dokter overgezet en ontvangt als belooning een uitnoodiging voor 't Zondagschoolfeest op den volgenden dag. Door 't lange uitblijven van Hans worden zijn ouders zeer ongerust. Terwijl vader gaat zoeken besluit moeder met de beide andere kinderen te zingen. Haar doel wordt bereikt. Het gezang wijst Hans den weg en leidt hem naar huis.
Beoordeeling: Op de hem eigen wijze geeft de Schrijver ons hier een stukje jongensleven. Het innerlijk leven van Hans wordt ontleed in zijn diepste roerselen en overleggingen. Hij heeft zijn Heiland lief en weet zich kind van God. Dat bekent hij aan zijn moeder. Wat echt kinderlijk is dat in hoofdstuk VIII weergegeven. En dan die angst in dat moederhart over 't uitblijven van haar oudsten, wat is die naar 't leven geteekend. Taal en stijl zijn schoon. Van harte aanbevolen. G. Dick

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 5, 120 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans van den molen is een "vreemde" jongen. Allerlei dingen, die oogenschijnlijk niets opvallends hebben, interesseeren hem. Daags voor Kerstfeest gaat Hans er met een roeibootje op uit om op de groote plas achter den molen duilen, lischdodden, te snijden. Die zal hij in petroleum duwen, en als ze goed doortrokken zijn, in den grond planten en aansteken. Wat zal dat op Kerstavond vanuit den molen een prachtig gezicht zijn, die brandende flambouwen. Maar dit plan wordt niet ten uitvoer gebracht. Hans kan, doordat een dikke mist hem het uitzicht belemmerde, den weg naar huis niet meer terugvinden. Urenlang zwalkte hij op den grooten waterplas. Z'n ouders zoeken hem in bange onrust. Hans komt weer thuis, maar heel gemakkelijk ging dat niet. 't Wordt toch een gezegend Kerstfeest, al vierde men dat op den molen anders dan men zich had voorgesteld. Algemeene op- of aanmerkingen: Goede wijn behoeft geen krans. Dit kostelijke boekje beleeft nu al z'n 5en druk. Wie zoo vertellen kan als de bekende van de Hulst - zoo ontroerend mooi, zoo fijngevoelig en teer de dingen weet te zeggen - verdient groote bewondering. "Zoo'n vreemde jongen" is een verhaal van positief Christelijke strekking, het beste, dat ik ooit in het genre der Christelijke jeugdlectuur ben tegengekomen. Een boekje voor alle leeftijden!
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 5, 120 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin in 1917 bij verschijnen van druk 1

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 5, 120 blz.
Van dit fijne, teere jongensboek zal de 5e druk, die thans het licht ziet, stellig de laatste niet zijn. En wat is het bandje in harmonie met den inhoud! Voor 12 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 6, 123 blz.
G. K. C. 0. 13 t. d. t. 50 cent. Een alleszins aantrekkelijk boek. Hans, een molenaarszoon, raakt mede door eigen schuld, op een mistigen Decemberavond met zijn roeibootje op een donkeren plas verdwaald. In zijn angst leert hij bidden; te midden der hem bestormende gedachten vindt hij rust in Jezus' nabijheid. Tot verdoovens toe heeft de kou hem al gegrepen, maar het zingen van zijn moeder en broertjes en zusjes doet hem weder tot bezinning komen; hij grijpt de roeispanen weer op en juist bijtijds kan zijn moeder hem optillen uit de boot. Koorts grijpt hem aan, als hij warm onder de dekens ligt. Dan droomt hij, wonderlijk! Maar als de koorts geweken is, spreekt hij in groote openhartigheid met zijn moeder over zijn zonde, dat hij den Heere Jezus vergeten had, doch nu geleerd heeft den Heiland lief te hebben en Hem te geven van het Zijne. Een wat vreemde, maar gezegende Kerstfeestviering ten besluite. Naar den vorm is dit boek een model. De naam van den auteur is in dit opzicht reeds lang gevestigd. Mooi is de levendige schildering van den wind in Hoofdstuk I. Treffend Hoofdstuk V: "Aan 't steigertje" en Hoofdstuk VI: "Alleen?" waarin ons de angst van de ouders en van Hans wordt geschetst. En de strekking? Is die niet om ons te laten gevoelen, dat er tusschen een kinderziel en den Vader in de hemelen heel wat gebeuren kan, dat de ouders niet merken; dat er in het kinderhart heel wat schuilt, dat voor menschen verborgen blijft, tot het zich soms onverwachts openbaart? Voor onze grootste jongens bevelen we dit boek hartelijk aan. Ook voor schoolbibliotheken is het uitstekend geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 6, 123 blz.
Als voorheen, zeer aanbevolen; zie voor den inhoud de catalogus van den uitgever op no. 159. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
W.G. van de Hulst

Zoo'n vreemde jongen, druk 6, 123 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans van den molen is een "vreemde" jongen. Allerlei dingen, die oogenschijnlijk niets onvallends hebben, interesseeren hem. Daags voor Kerstfeest gaat Hans er met een roeibootje op uit om op de groote plas achter den molen duilen, lischdodden, te snijden. Die zal hij in petroleum duwen, en als ze goed doortrokken zijn, in den grond planten en aansteken. Wat zal dat op Kerstavond vanuit den molen een prachtig gezicht zijn, die brandende flambouwen. Maar dit plan wordt niet ten uitvoer gebracht. Hans kan, doordat een dikke mist hem het uitzicht belemmerde, den weg naar huis niet meer terugvinden. Urenlang zwalkte hij op den grooten waterplas. Zijn ouders zoeken hem in bange onrust. Hans komt weer thuis, maar heel gemakkelijk ging dat niet. 't Wordt toch een gezegend Kerstfeest, al vierde men dat op den molen anders dan men zich had voorgesteld. Algemeene op- of aanmerkingen: Goede wijn behoeft geen krans. Dit kostelijke boekje beleeft nu al z'n zesden druk. Wie zoo vertellen kan als de bekende van de Hulst - zoo ontroerend mooi, zóó fijngevoelig en teer de dingen weet te zeggen - verdient groote bewondering. "Zoo'n vreemde jongen" is een verhaal van positief Christelijke strekking, het beste, dat ik ooit in het genre der Christelijke Jeugdlectuur ben tegengekomen. Een boekje, voor alle leeftijden!
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 7, 123 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 13 t.d.t. Een alleszins aantrekkelijk boek. Hans, een molenaarszoon, raakt mede door eigen schuld, op een mistigen Decemberavond met zijn roeibootje op een donkeren plas verdwaald. In zijn angst leert hij bidden: te midden der hem bestormende gedachten vindt hij rust in Jezus' nabijheid. Tot verdoovens toe heeft de kou hem al gegrepen; maar het zingen van zijn moeder en broertjes en zusjes doet hem weder tot bezinning komen; hij grijpt de roeispanen weer op en juist bijtijds kan zijn moeder hem optillen uit de boot. Koorts grijpt hem aan, als hij warm onder de dekens ligt. Dan droomt hij, wonderlijk ! Maar als de koorts geweken is, spreekt hij in groote openhartigheid met zijn moeder over zijn zonde, dat hij den Heere Jezus vergeten had, doch nu geleerd heeft den Heiland lief te hebben en Hem te geven van het zijne. Een wat vreemde, maar gezegende Kerstfeestviering ten besluite. Naar den vorm is dit boek een model. Zeer fraai in de bandteekening van Snapper. Mooi is de levendige schildering van den wind in Hoofdstuk I. Treffend Hoofdstuk V: "Aan 't steigertje" en Hoofdstuk VI: "Alleen?" waarin ons de angst van de ouders en van Hans wordt geschetst. En de strekking ? Is die niet om ons te laten gevoelen, dat er tusschen een kinderziel en den Vader in de hemelen heel wat gebeuren kan, dat de ouders niet merken; dat er in het kinderhart heel wat schuilt, dat voor menschen verborgen blijft, tot het zich soms onverwachts openbaart ? Voor onze grootste jongens bevelen we dit boek hartelijk aan. Ook voor schoolbibliotheken is het uitstekend geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 7, 123 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans van den Molen is een vreemde jongen. Daags voor Kerstfeest gaat Hans er met een roeibootje op uit, om op de groote plas achter den molen duilen (lischdodden) te snijden. Die zal hij in petroleum drenken, dan in den grond planten en aansteken. Die brandende flambouwen zullen op Kerstavond vanuit den molen een prachtig gezicht zijn. Maar Hans' plan mislukt. In den mist verdwaalt hij op het water. Wat maken ze thuis angstige, spannende uren door. Maar hij komt thuis. Het wordt wel een ander Kerstfeest dan Hans gedacht heeft, maar toch gezegend. Algemeene op- of aanmerkingen: Wat een boeiend boekje. Het houdt je aandacht gespannen. Prachtige stukjes komen er in voor. Jammer is, dat bij het Kerstfeest altijd weer een kerstboom moet komen. Mooi is dan ook, dat Hans zichzelf er van beschuldigt, dat hij wel aan al die mooie dingen gedacht heeft, maar niet aan den Heere. Dit had nog meer uitgewerkt kunnen worden. En wanneer dan de heele kerstboom er uitgewerkt was en ook Van de Hulst "Heere" in plaats van Heer ging schrijven, dan zouden we het voor onze Zondagsscholen warm kunnen aanbevelen. We wijzen op deze dingen met grooten nadruk. In de hoop, dat men er rekening mee wil gaan houden. We kunnen het nu om bovengenoemde redenen niet van harte aanbevelen. En dat vinden we erg jammer. Omdat het overigens zulke bijzondere kwaliteiten heeft, willen we het nog wel aanbevelen.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 8, 123 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans, zoon van een molenaar, die eenzaam woont in het land van wind en water, is een fijngevoelige jongen. Vlak voor 't Kerstfeest gaat hij er met een bootje op uit om lischdodden te snijden; die wil hij morgen aansteken als kerstverlichting. Door een dokter, die van hem eischt naar de overkant te roeien, wordt het laat. De mist valt en doet hem verdwalen. Maar terwijl vader zoekt, zijn moeder en broertje aan 't zingen over het water heen. Eindelijk komt hij behouden thuis. Algemeene op- of aanmerkingen: Strekking is goed. Godsdienstig kon 't wel wat sterker zijn. De gave van van de Hulst komt in dit boekje goed tot haar recht. Het woord Heer en Heere gebruikt. De kerstboom wordt wel verheerlijkt.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 9, 107 blz.
prijs f 1,15; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Hans, de molenaarszoon, gaat op een middag voor Kerstfeest op de plas duilen plukken met zijn boot. Ze moeten als fakkels branden op het Kerstfeest. Hij raakt verdwaald, zwoegt, tobt en kan niet meer. 't Gezang van kerstliederen brengt hem in de richting van de oude molen. Uitgeput vangt zijn moeder hem op. De naam "vreemde jongen" dankt Hans aan zijn dromen en fantasieën. Strekking: Hans is geheel vervuld van de uitwendige luister van het Kerstfeest. In zijn bange strijd op 't water ontdekt hij dat het Kindeke Jezus het voornaamste is op dit feest.
Conclusie: Evenals alle boeken van v. d. Hulst een boeiend verhaal. Jammer dat het gebruik van Heer en kerstboom en nog wel véélvuldig, het voor onze Z.S. ongeschikt maken.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 9, 107 blz.
W.G. van de Hulst schreef een prachtig boek: Zo'n vreemde jongen. Hans gaat roeien. raakt in de mist. Zijn steeds groter wordende angst, zijn verlatenheid, zijn droefheid en zelfverwijt, dat alles pakt ons zo erg, dat we het zien gebeuren. Het is de uitbeelding van een gewoon geval, zonder gezochtheid, en toch vol spanning. Zeer aanbevolen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 12, 112 blz.
Geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Gebonden en geillustreerd, prijs f 7,70.
Inhoud: Hans woont met zijn ouders en de andere kinderen in een molen aan een grote plas. Als het de avond voor Kerst is, gaat hij in een roeiboot de plas op. Hij ontmoet de dokter die vraagt of Hans hem wil varen naar de overkant. Op de terugweg komt er mist opzetten en Hans kan de weg niet meer vinden. Als het donker is, is thuis iedereen heel ongerust. Hans valt in slaap van kou en vermoeidheid. Hij wordt wakker door het zingen van kerstliederen in de verte. Het zijn de stemmen van zijn broertjes en zusjes. Zo komt hij thuis. De andere dag gaat vader met de kinderen naar het kerstfeest. Hans blijft met moeder thuis. Toch viert hij echt kerstfeest.
Beoordeling: Een spannend en ontroerend mooi boek. Hier en daar iets ouderwets, maar het is al de twaalfde druk! Evenals in het boek van Peerke gebruikt de schrijver ook nu het woord 'Heer'. Toch wordt de sfeer zo mooi en ernstig getekend, zo gevoelig ook bijv. bij het gesprek tussen Hans en moeder aan het eind van het boek, dat ik het (warm) aanbeveel.
Conclusie: (warm) aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1983

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n vreemde jongen, druk 13, 108 blz.
gekartonneerd, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Prijs f 9,95 (na 1-1-'96 f 12,95).
Inhoud: Hans is de oudste zoon van de watermolenaar. Hij woont ver van het dorp in het watergebied. Hij is een dromerige jongen, maar heel flink. Vertrouwd met het water van de plassen zwerft hij dikwijls met zijn roeiboot op het water. Tegen kerst is hij erop uitgegaan om lisdodden te snijden ("duiten"). Hij ontmoet de dokter, die hem vraagt hem over te varen naar een eenzaam wonende patiënt, omdat een dijkje,doorgebroken is. Hans helpt de dokter, die hem goed beloont. Nriar de jongen verdwaalt op het water en kan in het donker de weg naar de watermolen niet meer vinden, Bij de molen ontsteken zijn ouders een vuur om hem de weg te wijzen. Daarna gaan ze zingen. Hans hoort dat geluid en komt doodmoe thuis. De volgende dag is het kerstfeest van de zondagsschool. De dokter heeft ervoor gezorgd dat Hans en zijn broertje en zusjes daar toegang hebben. Maar Hans is te ziek om mee te gaan. Samen met zijn moeder viert hij een eigen, stil kerstfeest thuis.
Beoordeling: Een gevoelig geschreven verhaal over een "vreemde jongen", een dromer, die innerlijk verbonden is met de Heere Jezus. V.d. Hulst weet als geen ander te schetsen hoe ook bij een jongen het geloof kan groeien. In de marge heeft de kerstboom een plaats, maar het wezen van kerstfeest komt ruim aan bod. Taal en stijl zijn pakkend, maar vertoont duidelijk de trekken van vroeger. Sommige passages zijn wel erg wijdlopig voor kinderen van deze tijd.
Eindoordeel: Aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1995

Open Boekbeoordeling.