Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.J. Kloppers

Werken der duisternis of Antwerpen in 1582-1583, druk 2, 122 blz.
De aanslag van Jean Jaurequi, op den Vader des Vaderlands gepleegd, en die van Anjou op Antwerpen (de Fransche Furie) worden hier op eenvoudige wijze verhaald. Bakker Herink en andere personen spelen eene voorname rol en vormen de bindstof. De phantasie en de geschiedenis zijn er dooreen gemengd. De medewerking van de burgerij met den Prins wordt, dunkt ons, schooner voorgesteld, dan ze in werkelijkheid is geweest. "De vorm van het verhaal", zegt een der recensenten, "maakte ons wat slaperig". Er is te weinig actie, te weinig leven in. Iets bijzonders, iets buitengewoon belangrijks troffen wij nergens aan. Een boek, dat uit de meest glorierijke dagen onzer schoone geschiedenis zijne stof put, kan en moet er een zijn, dat verlustigt, dat onderwijst, dat bezielt. Zulks is hier niet het geval. De Schrijver heeft zijne schets te flauw begrensd en daarna niet de helft gebruikt der verven, die het palet tot de teekening van dit historisch tafereel bood. De heer KLOPPERS heeft, naar het ons toeschijnt, voor dit werk niet genoeg tijd genomen of kunnen nemen. Niet alleen is de stof zwak behandeld, ook de vorm is slecht verzorgd. De overvloed van taalfouten is zóó groot, dat ze zelfs den ongeoefende in het oog zullen vallen. Het bekoort ons niet uit den overvloed ook maar één handvol te grijpen. Eene bepaalde strekking, anders dan, in algemeenen zin, vermeerdering van historisch inzicht, heeft het boek waarschijnlijk niet. Of de Schrijver het niet heeft gewild, dan wel of zijne stof hem niet inspireerde, laten wij in het midden; in elk geval, wij konden niet vinden, dat er gemikt werd op de eere Gods. Wat er van onze geschiedenis uit te leeren valt, is elders zeker op aangenamer wijze te vinden. Dit boekje kan zonder schade gebruikt worden, doch 't zal den jongens bitter tegenvallen. Goedkoop is het. En de uitvoering is niet zoo kwaad. De druk van de plaatjes is echter beter dan die der letters. De beroemde Michel Angelo zag eens een marmerblok en sprak toen niet geestdrift: "Daar zit een engel in". Daaraan dachten wij bij dit boek. Het behandelt een marmerblok uit onze historie, doch wat er inzat, is er niet uitgekomen. Dit betreuren wij te meer, omdat de bekende Schrijver toch reeds zoo menig schoon beeld uit onze geschiedenis met bekwame hand heeft geboetseerd.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.