Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHerman

Laat uw licht schijnen, druk 1
De heer Lindeman, een weduwnaar, heeft behalve eenen volwassen zoon en dochter, zijne oude moeder in huis, die lam is. Grootmoe wordt door hare kleindochter niet lief behandeld. Hare kwaal en de onvriendelijke verpleging maken haar gemelijk. Door tusschenkomst van des heeren Lindeman's broeder bekomt de grootmoeder tot hare verzorging een kamermeisje, dat den Heere vreest. Dit meisje, Margaretha geheeten, laat haar licht schijnen in dienende, onbaatzuchtige en zelfopofferende liefde en wordt voor heel het gezin tot eenen blijvenden zegen. De teekening van Margaretha's liefde en geduld is bepaald treffend. Zij wordt echter te veel als een "ideaalmensch" geschetst, zoodat de vraag u naar de lippen dringt : "Zijn er wel zoo?" Een schoon verhaal, maar helaas, de godsdienst is in dit boekje weer zeer mager. Grootmoeder wordt in éénen nacht bekeerd. Zij weet slechts van tekortkomingen, niet van zonde. In een ommezien valt de bekeering aan alle huisgenooten ten deel. 't Gaat meer "en famille" dan persoonlijk. De strekking van dit boekje is meer zedelijk dan godsdienstig. Uitroepen als: "Goddank" achten wij oneerbiedig. Zij mogen in onze kinderboekjes niet voorkomen. Ondanks de boeiende geschiedenis, ondanks het talent, dat de Schrijver aan den dag legt en waaraan wij gaarne hulde brengen, kunnen wij dit boekje, om de genoemde gebreken, niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.