Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Laat uw licht schijnen , druk 1, 54 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. 9 t. d. t. 60 cent. Een verhaal van J. de Liefde, met de eigenaardige eigenschappen van diens werk. Een jonge proponent groot bij een neef, die bakker is op een dorpje, wordt door God zelf bepaald bij het "Laat uw licht schijnen....", dat hij in z'n Bijbel leest. Hij wil nu niet meer meedoen met neefs vermaken in de herberg "De Gouden Ploeg" maar vermaant dezen. Neef is vijandig - er komt zoo goed als verwijdering tusschen de vrienden. Maar gerust is neef niet en als hem eens 'n boekje door den inmiddels predikant geworden vroegeren vriend wordt gezonden, wordt ook hij gegrepen tot behoud. Maar nu openbaart hij zich tegelijk als 'n kracht: hij evangeliseert in het moderne dorp, houdt Zondagsschool, oefent invloed tegen het kroegloopen enz. De waard van "de Gouden Ploeg" verbitterd door de schade die hij lijdt, legt zich toe op den ondergang van den bakker. Met zijn geld wordt een concurrentie-zaak gevestigd, vlak tegenover den bakker, door diens meesterknecht. De bakker had dezen zijn eigen zaak willen doen erven, omdat hij aan hem gehecht was, maar wachtte tot de jongen zijn besliste keuze voor God had gedaan, om die keuze niet door winzucht te doen vertroebelen. Nu gaat het bedrijf van den bakker te gronde. Hij moet knecht worden bij den molenaar tegen armelijk loon. De meesterknecht van vroeger is nu een man in goeden doen. De bakker verliest echter zijn vertrouwen op God niet. En dat wordt niet beschaamd. De cholera breekt uit. De meesterknecht kan z'n werk niet meer doen en nu biedt de bakker zich aan. Hij doet zes weken het werk, zonder eenig loon te nemen, dan dat wat hij bij den molenaar verdient. Dan is z'n vroegere knecht zeer beschaamd en evenzeer de booze waard, die nu, na lange worsteling, ook tot Christus komt. De herberg wordt Evangensatielokaal, bakker en meesterknecht gaan samen de zaak drijven. Neef de predikant komt straks naar het dorp. Eenheid ontbreekt. Wie is de hoofdpersoon? Toch is het prettig geschreven, ofschoon wat slordig van taal. (Licht wordt b.v. vrouwelijk gebruikt). De illustraties zijn goed geslaagd. Vooral de omslag. In dit verhaal komen achtereenvolgens tot bekeering: de student, de bakker, diens vrouw, Frederik en de herbergier. Het is wat al te mooi! En toch is er veel aantrekkelijks in dit boekje, iets warms, iets innigs, echt Christendom, dat zeer weldadig aandoet. Het beschrijft toestanden, die ge niet meer vindt. Een echt ouderwetsche geschiedenis alzoo, maar van voorteffelijk gehalte. In De Liefde's tijd zijn zulke gebeurtenissen werkelijkheid geweest en, daar hij zelf de kracht Gods gevoelde, die werkte in zulke verhoudingen, wist hij dien de lezer ook te doen verstaan. Boekjes als dit zijn als oud goud, dat niet verdonkert, al is het in z'n smeedvorm niet van dezen tijd. De nieuwe opvatting van verhaalstof heeft een gansch andere richting genomen en daarom moet men bij het lezen van dit verhaal eerst even loskomen van wat we zoo langzamerhand als de eischen voor een boek zijn gaan zien. Maar als men eenmaal zoover is, leert men ook ten volle dit verhaaltje te waarderen. We zouden niet willen, dat we in onze kinder litteratuur geheel teruggingen tot dit type, maar een enkele proeve ervan is toch als een mooi, oud meubelstuk in onze moderne woning, solidee, massaal, waardevol. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1925