Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 1, 160 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-16 jaar; Vaderlandsche geschiedenis. Korte inhoud; Een verhaal uit den tijd van den vrijheidsoorlog, die onder aanvoering van Oranje gestreden is tegen de dwingelandij van Spanje. Een vrijheidsoorlog, waarin het bij het beste deel ging om vrijheid om God te dienen naar Zijn Woord. Het verhaal groepeert zich om Luyt Lievensz, dien we meemaken op een Geuzenschip. Dan weer in Engeland, vanwaar hij weer naar Holland gaat met een opdracht. Hij is een vurige en trouwe Oranjeklant. Een zoon der Hervorming. Veel maakt hij mee. Soms ontsnapt hij ternauwernood aan doodsgevaar. Maar hij blijft vertrouwen, dat God eenmaal het uur der verlossing zal doen slaan. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is goed, dat onze jeugd weet van den strijd om de vrijheid, dien onze Vaderen te voeren gehad hebben met het Roomsche Spanje, dat in gehoorzaamheid aan de kerk tegen de ketters inging. Er zit spanning in het verhaal. De schrijver geeft de geschiedenis eerlijk weer. Hij laat ons terdege zien, dat niet allen uit ware godsvrucht streden. Maar bij het beste deel ging het er toch om, dat zij vrijheid van godsdienst zouden verkrijgen om God te dienen naar Zijn Woord.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 1, 160 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 75 cent. De hoofdpersoon van dit kloeke, mooi uitgevoerde boek is geen onbekende voor ons. Het is Luyt Lievensz, de zoon van den "Liedjeszanger" van denzelfden naam, met wien we kennis maakten in een vorig boek van den heer Te Merwe. Het verhaal speelt in de jaren 1568-1570. Vader en zoon zijn om des geloofs wil uit Gorkum naar Emden gevlucht. Vandaar zoeken ze de Geuzenvloot in Engeland op. De vader, die zich onder kapitein Ruychaver wilde stellen, vertrok daartoe naar la Rochelle in Frankrijk en vond later den dood bij een schipbreuk aan de Fransche kust. De zoon ging met zekeren Brouwer de in Engeland vertoevende Nederlanders opzoeken om gelden te verzamelen, ten einde den Prins van Oranje in staat te stellen een leger op de been te brengen. In het Vaderland teruggekeerd, zwierf hij overal rond, voornamelijk te Enkhuizen en omstreken, om dienst te doen als bode van den Prins en hem op de hoogte te houden van de stemming onder het volk in de verschillende deelen des lands. In een dorp nabij Enkhuizen maakte hij in 1570 de verschrikkingen mee van den Allerheiligenvloed en kwam daarna weer in zijn geboorteplaats Gorkum, waar juist in de nabijheid Herman de Ruiter zijn bekende overrompeling van het slot Loevestein gedaan gekregen had, gevolgd door den tragischen afloop. Van hieruit bezocht hij in Wezel den Prins om hem dezen afloop en den desolaten toestand des lands mede te deelen. Zoowel de Prins als Luyt konden zich voegen naar Gods wil, met een vast geloof, dat te Zijner tijd de uitkomst dagen zou. Dit verhaal is eerder voor ouderen dan voor kinderen bedoeld. Het geeft ons een kijkje in de historie van den worstelstrijd onzer vaderen tegen het machtige Spanje. We maken kennis met ruwe Geuzen, die alleen uit wraakgierigheid vechten, doch ontmoeten ook vrome Geuzen, wars van wreedheid, die de worsteling als een geloofsstrijd beschouwen. Een tragedie van menschen verjaagd van huis en hof, gescheiden of beroofd van vrouw en kinderen, zwervende van hier naar daar. We kunnen dezen nieuwen Te Merwe van ganscher harte aanbevelen !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 2, 164 blz.
prijs f 1.90; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 14-16 jaar; Catalogusno. 156. Strekking: Vad. Gesch. uit den tijd van Oranje, die als de aanvoerder streed voor de vrijheid. Het verhaal groepeert zich om Luyt Lievenszn., dien we meemaken op een Geuzenschip.
Conclusie: Een echt boek voor onze jeugd. Er zit spanning in het verhaal. Het gaat om vrijheid van godsdienst en geweten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 3, 164 blz.
prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 14 j. en ouder.
Inhoud: Luyt Lievensz moet uit zijn geboorteplaats Gorcum vluchten en gaat naar Emden. Vandaar komt hij op de Geuzenvloot en in 1570 aanschouwt hij van verre de herovering door de Spanjaarden van Loevesteyn, dat door Herman de Ruyter bij verrassing was ingenomen. Luyt Lievensz brengt de tijding van dit gebeuren over aan de Prins. Strekking: Dit verhaal tekent ons een kleine periode uit de Tachtigjarige oorlog en beschrijft het grote leed, dat ondergaan moest warden in de strijd voor vrijheid van geweten.
Conclusie: Een goed boek voor de grotere jongens, het tekent de geloofsstrijd en geloofsoffers onzer voorvaderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 4, 167 blz.
prijs f 6,50 gebonden; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Belevenissen van Luyt Lievens in de tijd van de 80-jarige oorlog. Hij is een strijder voor vrijheid en recht. In dienst van Prins Willem van Oranje. Menigmaal ontkomt hij door zijn gevaarlijke opdrachten ternauwernood aan de dood. Onder alle omstandigheden blijft hij trouw aan Oranje en het vaderland.
Conclusie: Boek uit onze vaderlandse geschiedenis, tijd van de 80-jarige oorlog. Beslist alleen geschikt voor oudere jongens. Heel goed!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 4, 167 blz.
prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Belevenissen van Luyt Lievens in de tijd van de 80-jarige oorlog. Hij is een strijder voor vrijheid en recht. In dienst van Prins Willem van Oranje. Menigmaal ontkomt hij door zijn gevaarlijke opdrachten ternauwernood aan de dood. Onder alle omstandigheden blijft hij trouw aan Oranje en het vaderland.
Conclusie: Boek uit onze vaderlandse geschiedenis, tijd van de 80-jarige oorlog. Beslist alleen geschikt voor oudere jongens. Heel goed!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de zwerver, druk 4, 167 blz.
prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Belevenissen van Luyt Lievens in de tijd van de 80-jarige oorlog. Hij is een strijder voor vrijheid en recht. In dienst van Prins Willem van Oranje. Menigmaal ontkomt hij door zijn gevaarlijke opdrachten ternauwernood aan de dood. Onder alle omstandigheden blijft hij trouw aan Oranje en het vaderland.
Conclusie: Boek uit onze vaderlandse geschiedenis, tijd van de 80-jarige oorlog. Beslist alleen geschikt voor oudere jongens. Heel goed!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.