Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



Carla

Lief en leed uit een kleine wereld, druk 1, 127 blz.
Bosch & Keuning N.V._ Schrijfster: Carla. Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk van 127 blz. Geillustreerd. leeftijd 9-12 jaar. Prijs ing. f 1.15; geb. f 1.90.
Korte inhoud: 't Gaat over twee gezinnen. Koos behoort tot een lief en welvarend gezin. 't Leed komt ten slotte door de ernstige ziekte van Vader, die echter gelukkig herstelt. Het verhaal begint met de voorbereidingen voor de komst van de Koningin in het stadje. Daarbij en later bij het feest nog meer blijkt, dat Gert uit het andere gezin een vader heeft, die tot de „rooien" behoort. Dit gezin is arm. De moeder en Anneke dienen den Heere. Na den dood van Anneke wendt zich de socialist ook weer tot het christendom. Het verband tusschen de twee gezinnen bestaat uit de omstandigheid, dat beide genoemde jongens op een Chr. school gaan, samen een schoolreisje naar Scheveningen doen en dat Koos Gert voor onaangenaamheden tracht te bewaren. Gert redt ook nog het zusje van een rijkelui's zoon, die hem vroeger had laten uitschelden en met wien hij gevochten had (Gerts wraak!)
Beoordeeling: 't Is eenvoudige, vrome lectuur. De „behandeling" van het socialisme schuift den leeftijd van de jonge lezers wat op. De schrijfster is in d'r kracht als ze van den gesprekvorm gebruik kan maken. Zoodra dit niet 't geval is, is ze wat gauw uitgepraat. Daarom is de eerste opzet wat breed en de laatste bladzijden gaan daarentegen op een holletje. Aanbevolen. A. Kranendonk.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930