Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Klein begonnen , druk 3, 104 blz.
Geill. gekl. gecart. omsl. 3 gekl. pl. 45 cts. De heer Hoogenbirk is een Schrijver, superieur van toon, van compositie en van idee. Treffend door vele aantrekkelijke details met telkens zachten humor. Voor eenige jaren heeft hij ons al verteld van dien jongen Schubert, die van heel klein en onder allerlei tegenspoed toch zijn doel mocht bereiken, en een groot geleerde is geworden. Eerst stond de armoede zijner ouders, toen het lage peil van zijn school, of het verleidelijke van zijn omgeving hem in den weg tot de bereiking van zijn doel; steeds staat hij zich zelf in den weg. Maar de Heere brengt hem, waar hij wezen moet, en maakt hem, wat hij worden moet. De verteller laat ons zien, dat de Heere eigenlijk heel den weg der vorming van H. Schubert tot een man van wetenschap tevoren had bereid, en dat het "klein-begonnen" er zijn moest, om den Naam des Heeren te meer te verhoogen. De vorm van het, verhaal is eenvoudig. Als Hoogenbirk vertelt, krijgt ge doorgaans eenvoudige, zuivere taal, gespeend aan alle opgesmuktheid, en daardoor duidelijk en aantrekkelijk. Zonder nog bepaald het Verbond der genade te noemen, voelt ge toch, dat het de bedoeling is van den Schrijver, de beteekenis van de bedeeling des Verbonds te doen gevoelen. Genade is geen erfgoed, maar God de Heere gebruikt in zijn vrijmacht de ouders voor de kinderen. Deze strekking moeten ook onze kinderen in het oog houden bij het lezen, opdat het hun tot veel zegen moge zijn. Maar de strekking gaat nog verder dan dit voorname punt. Dat de godzaligheid een groot gewin is met vergenoeging, dat de echte natuurw4enschap niet tegen de Schrift ingaat, dat de Heere genadig is en barmhartig en gaarne vergevende, dat de vrede van des Heeren kinderen groot is, deze en vele andere waarheden stelt "Klein Begonnen" in helder licht. De uitvoering is in één woord schitterend. De plaatjes, reproducties van oleo-graphieën, zijn een waar sieraad. Zulk een boek bevelen wij gaarne onvoorwaardelijk aan. Het is jammer, dat de behoefte aan een derden druk nu pas gebleken is. Van zoo'n kostelijk boekje moest de tiende druk er al wezen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911