Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Klein Leentje of Eere zij God, druk 3, 16 blz.
"Klein Leentje" is een oude, arme tuinman, die niet lezen kan, maar wel de werken Gods opmerkt. Deze man is in Dominee's tuin de goede vriend van Dominee's dochtertje. Het dochtertje leert den ouden man lezen. Op Kerstmis legt hij proeven van bekwaamheid af en krijgt van zijne jeugdige onderwijzeres eenen Bijbel present. Een lief boekje. De verhaaltrant is onderhoudend. 't Is van 't begin tot het einde zeer goed voor kinderen te verstaan. Het uiterlijk is eenvoudig, maar netjes. De prijs, 5 ct., zeer goedkoop. De paedagogische waarde van het boekje mag geroemd worden. Het dochtertje wordt door den Heere geleid, die daarvoor verstandige ouders gebruikt. De kleine meid is een kind, zooals er hier ook zijn: dat is al veel waard. "Boekjes-kinderen" zijn voor de echte kinderen onuitstaanbaar. Twee gedachten worden door de Schrijfster duidelijk en boeiend in het licht gesteld. In Marietje blijkt, wat kleine kinderen voor hunne naasten en voor 's Heeren Koninkrijk kunnen doen; en in den ouden Leendert wordt openbaar, hoe behoefte aan waarheid vele bezwaren overwint. Dat van dit boekje een derde druk het licht ziet, bewijst, dat het begeerd wordt. Als prijsje voor de kleine meisjes is het inzonderheid aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

Klein Leentje of Eere zij God, druk 5, 16 blz.
Geïll. omslag. 1 gekleurd plaatje. Prijs 121/2 cent. "Klein Leentje" is een oude, arme tuinman, die niet lezen kan, maar wel de werken Gods opmerkt. Deze man is in Dominee's tuin de goede vriend van Dominee's dochtertje. Het dochtertje leert den ouden man lezen. Op Kerstmis legt hij proeven van bekwaamheid af en krijgt van zijn jeugdige onderwijzeres een Bijbel present. Een lief boekje. De verhaaltrant is onderhoudend. 't Is van 't begin tot het einde zeer goed voor kinderen te verstaan. Het uiterlijk is zeer mooi. De paedagogische waarde van het boekje mag geroemd worden. Het dochtertje wordt door den Heere geleid, die daarvoor verstandige ouders gebruikt. De kleine meid is een kind, zooals er werkelijk zijn: dat is al veél waard. "Boekjes-kinderen" zijn voor de echte kinderen onuitstaanbaar. Twee gedachten worden door de Schrijfster duidelijk en boeiend in het licht gesteld. In Marietje blijkt, wat kleine kinderen voor hun naasten en voor 's Heeren Koninkrijk kunnen doen; en in den ouden Leendert wordt openbaar, hoe behoefte aan waarheid vele bezwaren overwint. Dat van dit boekje een vijfde druk het licht ziet, bewijst, dat het begeerd wordt. Als prijsje voor de kleine meisjes is het inzonderheid aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

Johanna

Klein Leentje of Eere zij God, druk 5, 16 blz.
De eigenlijke naam van den hoofdpersoon in dit verhaal is Leendert Klein. 't Was een tuinman, die in zijn jeugd slechts tot zijn achtste jaar onderwijs had genoten en daardoor lezen noch schrijven kon. Een dochtertje van den predikant babbelde vaak met hem, als hij den tuin van haar vader kwam bearbeiden. Ten slotte bracht zij het zoover, dat zij hem met behulp van haar moeder 't lezen leerde, zoodat hij zelf nog 't Kerstverhaal uit een Bijbel met groote letter lezen kon. Het verhaal is in eenvoudigen, kinderlijken stijl geschreven en bevat nuttige lessen, doch de geest is wat oppervlakkig. Onvoorwaardelijk durven we het niet aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913