Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 1, 173 blz.
G. K. C. 0. (Cartonnen band). 14 t. d. t. 75 cent. Dit kloeke historische boek, even forsch van inhoud als van vorm en uiterlijk, illustreert een van de meest droeve bladzijden uit het levensboek van "Vader Willem". Alles loopt hem tegen, maar zijn geloof wordt er door geoefend. Het verhaal is dus ditmaal eens niet ontleend aan onze schitterende wapenfeiten. Het is er zeker niet minder leerzaam om. Luyt Lievensz. is de zoon van een smid uit Gorcum, die wegens zijn kettersche gevoelens heeft moeten vluchten. Moeder is van verdriet gestorven, en nu is Luyt bij zijn Oom en Tante te Spijk gekomen. Tante is hevig tegen de ketterij gekant en Luyt heeft er dus geen prettig leven. Ten slotte kan hij het niet langer uithouden, vooral niet als hij bij ongeluk een heiligenbeeldje van Tante heeft gebroken; nu gaat hij zwerven. Na eenige avonturen krijgt hij een geuzenliedje in handen, verhalende den dood van Egmont en Hoorne. Hij besluit nu, dit vers onder 't volk te verspreiden en al zingende in z'n onderhoud te voorzien. Onderweg heeft hij natuurlijk allerlei wederwaardigheden, is menigmaal in gevaar, maar ontkomt toch telkens, totdat hij naar Gorcum vertrekt. Hij neemt er een som geld in ontvangst, bestemd voor 't leger, waarmee Prins Willem in 1568 tegen Alva optrekt. Stoffer Gerritsz, een oude vijand, een van Alva's zevenstuiversmannen, herkent hem, en laat hem gevangen nemen, om hem naar Alva's leger te zenden. Onderweg wordt echter het Spaansche convooi door een afdeeling van 's Prinsen leger aangevallen. Luyt wordt bevrijd en vindt zijn vader in 't Prinselijke leger. Hij maakt nu den tocht verder mee, deelt in de teleurstelling, zingt voor den Prins, het "nieuw Christelick liedt", en gaat dan naar Straatsburg om vandaar naar Emden te vertrekken. Over de taal en den stijl behoeft, gelet op den naam van den Schrijver, uiteraard niet te worden gesproken. Een groote verdienste is, dat zoowel de klip van het anti-papisme als die van eenzijdige en oppervlakkige geuzenverheerlijking is vermeden. We achten dit boek een aanwinst voor de collectie historische verhalen, waaraan onze Evangeliseerende kinderlectuur ál rijker wordt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 1, 173 blz.
Dit boek verplaatst ons in de dagen van geloofsvervolging, toen Alva met ijzeren hand over ons land regeerde en de Bloedraad vele slachtoffers eischte. Luyt Lievensz, de zoon van een "ketter", trekt er als liedjeszanger op uit, om zijn vader te zoeken, die zich in het leger van den Prins moet bevinden. Hij beleeft vele en spannende avonturen, maar komt ten slotte toch op de plaats van bestemming. Luyt en zijn vader trekken met het leger van Willem van Oranje over de Maas en maken de eerste veldtocht mee, die op 'n mislukking uitloopt, maar ondanks dezen tegenspoed blijven zij vertrouwen, dat God hen niet zal verlaten en Oranje het Nederlandsche volk eens zal bevrijden van het Spaansche juk. Een mooi en boeiend geschreven boek, dat ons een goed beeld geeft van die dagen van strijd en verdrukking. Leeftijd 10-14 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 1, 173 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; Kerk- en Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een geschiedenis uit het begin van den 80-jarigen oorlog. Luyt is de zoon van een smid uit Gorcum. Zijn vader moet vluchten voor de inquisitie en zijn moeder sterft kort daarop, terwijl hij bij een oom en tante komt. Hij wordt met wantrouwen, vooral door zijn tante, behandeld en vlucht dan, met het voornemen zijn vader op te zoeken, die bij het Prinsenleger in Brabant is. Onderweg verkoopt hij geuzenliedjes en doet belangrijke boodschappen ten dienste van de goede zaak. Op die tochten wordt heel wat beleefd. Hij vaart mee met een schipper, eveneens in dienst van den Prins, wordt in Den Bosch vervolgd en ontsnapt ternauwernood. Valt op het laatst toch in Spaansche handen, maar wordt door soldaten van den Prins verlost en vindt zijn vader. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek over onze martelaren. We leven weer mee met de verdrukten en ontmoeten de echte geloofshelden, al zien we ook de haatdragende mannen van de wraak. Uiterlijk en naar inhoud is dit een goed boek. De druk is prettig leesbaar en de teekeningen van J. H. Issings jr. doen het heel goed. Nieuwe spelling.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 2, 173 blz.
prijs f 1.90; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 12-15 jaar; Catalogusno. 100. Strekking: Vad. Geschiedenis uit het begin van den 80-jarigen oorlog. Luyt is de zoon van een smid uit Gorcum. Zijn vader vlucht voor de inquisitie en zijn moeder sterft. Hij moet tenslotte heel wat zwerven en verkoopt dan liedjes.
Conclusie: Een goed boek over onze martelaren. Uiterlijk en inhoud zijn goed verzorgd. Wij leven mede met de verdrukten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 3, 142 blz.
Prijs f 1,90; gebonden; geïll.; jongensboek, 12-15 jaar.
Inhoud: Luyt is de zoon van een smid uit Gorcum. Zijn vader vlucht voor de inquisitie en zijn moeder sterft. Hij moet tenslotte heel wat zwerven en verkoopt dan liedjes. Strekking: Vad. geschiedenis uit het begin van de 80-jarige oorlog.
Conclusie: Een goed boek over onze martelaren. Uiterlijk en inhoud zijn goed verzorgd. Wij leven mede met de verdrukten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 3, 142 blz.
G.K.C.B. 14 t.d.t. Dit kloeke historische boek, eerste deel van de Luyt Lievensz-trilogie, even fors van inhoud als van vorm en uiterlijk, illustreert een van de meest droeve bladzijden uit het levensboek van „Vader Willem". Alles loopt hem tegen, maar zijn geloof wordt er door geoefend. Luyt Lievensz is de zoon van een smid uit Gorcum, die wegens zijn ketterse gevoelens heeft moeten vluchten. Moeder is van verdriet gestorven, en nu is Luyt bij zijn Oom en Tante te Spijk gekomen. Tante is hevig tegen de ketterij gekant en Luyt heeft er dus geen prettig leven. Ten slotte kan hij het niet langer uithouden, vooral niet als hij bij ongeluk een heiligenbeeldje van Tante heeft gebroken; nu gaat hij zwerven. Na enige avonturen krijgt hij een geuzenliedje in handen, verhalende de dood van Egmont en Hoorne. Hij besluit nu, dit vers onder 't volk te verspreiden en al zingende in z'n onderhoud te voorzien. Onderweg heeft hij natuurlijk allerlei wederwaardigheden, is menigmaal in gevaar, maar ontkomt toch telkens, totdat hij naar Gorcum vertrekt. Hij neemt er een som geld in ontvangst, bestemd voor 't leger, waarmee Prins Willem in 1568 tegen Alva optrekt. Stoffer Gerritsz, een oude vijand, een van Alva's zevenstuiversmannen, herkent hem, en laat hem gevangen nemen, om hem naar Alva's leger te zenden. Onderweg wordt echter het Spaanse convooi door een afdeling van 's Prinsen leger aangevallen. Luyt wordt bevrijd en vindt zijn vader in 't Prinselijke leger. Hij maakt nu de tocht verder mee, deelt in de teleurstelling, zingt voor de Prins, het „nieuw Christelick liedt", en gaat dan naar Straatsburg om vandaar naar Emden te vertrekken. Over de taal en de stijl behoeft, gelet op de naam van de Schrijver, uiteraard niet te worden gesproken. Evenmin over de illustraties, die van één der bekendste kunstenaars zijn. Vooral de omslagtekening is even kleurig als pakkend. Een grote verdienste is, dat zowel de klip van het anti-papisme als die van eenzijdige en oppervlakkige geuzenverheerlijking is vermeden. We achten dit boek een sieraad in de collectie historische verhalen, waaraan onze Evangeliserende kinderlectuur ál rijker wordt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 6, 141 blz.
prijs f 6,50 gebonden; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Luyt's stiefmoeder-tante houdt niet van de nieuwe leer. Luyt's vader is ketter en gevlucht. Ook Luyt zelf vlucht door de nood gedrongen en trekt als liedjeszanger rond. Niettemin gaat achter de liedjeszanger schuil een knaap, die zich inzet voor de zaak van de Prins. De beroemde tocht over de Maas maakt hij mee en ontmoet tenslotte zijp vader. Het avontuur ontbreekt niet. Maar aan het ontstane "Wilhelmus" mag men zich in deze donkere tijd optrekken.
Conclusie: Een echt historisch boek, dat zich afspeelt rondom een langzaamaan al te zeer vergeten hoofdstuk van onze historie. Unaniem luidt de conclusie:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 6, 141 blz.
prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Luyt's stiefmoeder-tante houdt niet van de nieuwe leer. Luyt's vader is ketter en gevlucht. Ook Luyt zelf vlucht door de nood gedrongen en trekt als liedjeszanger rond. Niettemin gaat achter de liedjeszanger schuil een knaap, die zich inzet voor de zaak van de Prins. De beroemde tocht over de Maas maakt hij mee en ontmoet tenslotte zijp vader. Het avontuur ontbreekt niet. Maar aan het ontstane "Wilhelmus" mag men zich in deze donkere tijd optrekken.
Conclusie: Een echt historisch boek, dat zich afspeelt rondom een langzaamaan al te zeer vergeten hoofdstuk van onze historie. Unaniem luidt de conclusie:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de liedjeszanger, druk 6, 141 blz.
prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Luyt's stiefmoeder-tante houdt niet van de nieuwe leer. Luyt's vader is ketter en gevlucht. Ook Luyt zelf vlucht door de nood gedrongen en trekt als liedjeszanger rond. Niettemin gaat achter de liedjeszanger schuil een knaap, die zich inzet voor de zaak van de Prins. De beroemde tocht over de Maas maakt hij mee en ontmoet tenslotte zijp vader. Het avontuur ontbreekt niet. Maar aan het ontstane "Wilhelmus" mag men zich in deze donkere tijd optrekken.
Conclusie: Een echt historisch boek, dat zich afspeelt rondom een langzaamaan al te zeer vergeten hoofdstuk van onze historie. Unaniem luidt de conclusie:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.