Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronVeka

Een treurig geval, druk 2, 64 blz.
Nieuwe Titeluitgave. (Vroeger: Kwasie-Meester en zijn vrienden). G. K. C. 0. 3 z. p. 30 cent. De nieuwe titel van dit boekje munt niet uit. Kwasie-Meester is een bijnaam, dien kwajongens aan een ex-kleermaker, thans tuinman geven. Deze is een vroom, goedhartig, hulpvaardig man, die voor zijn omgeving tot zegen tracht te zijn. Een der hoofdpersonen, Doortje, vertelt de heele geschiedenis, zooals die in haar jeugd is voorgevallen. Mede door de hulp van den kwasiemeester wordt het gezin van Werner Bremer, dat in armoedige omstandigheden verkeerde, lichamelijk en geestelijk gered, waarbij vooral een dochtertje Truitje een belangrijke rol speelt. Slordig gestyleerd, slecht gepunctueerd; weinig eenheid en lijn in den verteltrant. Van de Kerk hoort ge niet. Allen "be-evangeliseeren" elkaar. De persoon van Christus blijft veel te veel op den achtergrond. Deze bezwaren zijn de oorzaak, waarom wij meenen, dat dit boekje met een zeer magere aanbeveling het stellen moet. De uitvoering heeft hieraan geen schuld; die is loffelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Veka

Een treurig geval, druk 3, 64 blz.
Oude titel: Kwasie-Meester. meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een geschiedenis van twee broers, die oneenigheid hebben gekregen door de erfenis van hun oom Daniël, bij wien ze waren opgevoed. Oom Daniël was een zonderling. Albert krijgt het akkerland, maar zijn vrouw is verkwistend en daardoor verarmen zij tenslotte. Werner was arm. Het huis van oom Daniël, waar hij in woont, moet verkocht worden. Kwasiemeester, zijn eigenlijke naam is Godfried Krans, helpt hem. Een oude knecht, Thomas genaamd, is boos, dat hem niets is vermaakt. Hij gaat op onderzoek in de ledige woning. De kinderen van Werner zijn echter op zolder om een ouden bijbel te halen. Zoo ontdekken zij wat Thomas deed, die op het hooren van leven op de vlucht ging. In den bijbel vinden zij nu een brief van oom Daniël, waarin hij het geld en een stuk heidegrond vermaakt aan Werner. Ook staan er aanwijzingen in, waar het geld zich bevindt. Werner is nu ineens een welgesteld man geworden. Hij helpt nu ook zijn broer Albert. Algemeene op- of aanmerkingen: De geschiedenis is spannend. De schrijver weet op juiste wijze te teekenen de personen, die er in voorkomen. Julia is een echt verwend kind met een hoogmoedig hartje. Doortje van den Meester is een aantrekkelijk kind. Truitje, de dochter van Werner, is voor haar ouders een wegwijzer op den levensweg. Het is mogelijk wel wat oudemenschachtig geteekend, maar het hindert niet. Er kleven wel godsdienstige gebreken aan, toch is het een aardig boekje. Kwasie-Meester en z'n moeder zijn aantrekkelijke personen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.