Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Alcock

Kruis en Kroon , druk 2, 106 blz.
Een verhaal uit den bangen tijd der dragonnades, toen de Protestanten werden vervolgd, hunne goederen verbeurd verkaard, maar zij zelf niet mochten ontvluchten op straffe des doods of levenslang op de galeien. Dit laatste treft een vroom Fransch edelman, wonende op zijn kasteel te Vaur bij Caudebec in Normandië. Het gezin wordt uit elkander gerukt bij aankomst van de soldaten, de "gelaarsde zendelingen van het Roomsche geloof". Mama is juist ontslapen, naar den hemel, dat is een lichtstraal in den nacht van het lijden; het kasteel wordt ingenomen, de vader wordt naar de galeien verbannen, jonkvrouw Estirnée komt in een klooster en jonkheer Louis wordt tot het oude geloof, het Roomsche, overgehaald. Maar jonkheer Gabriël ontvlucht naar Engeland. Op wonderbare wijze wordt hij eerst nog de redder van zijn tweelingzuster op 't oogenblik, dat het klooster in brand slaat. Hij wordt te Southwark handschoenmaker. Hij houdt aan zijn geloof vast. God zegent hem. Later vindt hij te Londen jonkvrouw Aimée de Vigny terug, ook Protestansch, maar ook van rijk arm geworden, voor wie hij reeds als kind genegenheid had opgevat toen zij als rijkelui's kinderen met elkaar speelden. Mij treft ook weer zijn vroegenen vriend Hervé Champfort aan, die zijn naam "verengelscht" heeft en Harvey Strongfield heet. Hij huwt met Aimée en wordt deelgenoot in Strongfields _zaak, nadat Désirée, wier leven door de mishandelingen in het klooster voor goed geknakt was, naar den hemel was gegaan. Het is een boeiend, spannend verhaal en de personen worden er duidelijk in geteekend. Vooral de beschrijving van Désirée's ellende is aandoenlijk en de zorg van Gabriël voor haar aangijpend. Het geheel doet ons zien, hoe er voor het geloof in Frankrijk geleden is door de ballingen "welker de wereld niet waardig was." Het is een boek voor de grootste kinderen; ook voor knapen en jongelingen is het geschikt. Moge het zegen verspreiden onder de jonge menschen, ook onder de afstammelingen van de refugiés in ons vaderland. Hier en daar is een onduidelijke zin of de zin wat groot, zooals op blz. 85: "Zij kon ..." enz., blz. 96: "Hij had ..." enz. Ook hapert het wel eens aan de goede punctuatie, terwijl de plaatjes o.i. moesten staan op blz. 11, 45, 79 en 103. De binder heeft ze oogenschijnlijk maar gedachteloos er tusschen gevoegd. De omslag beantwoordt niet aan den inhoud, maar bet werkje is schoon. Prijs f 0.45. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
D. Alcock

Kruis en Kroon , druk 3, 95 blz.
Een verhaal uit den tijd van de herroeping van het Edict van Nantes. Geïll omslag. Gecartonneerd. Vier zwarte plaatjes. Prijs 45 cent. Een oud Normandisch adellijk geslacht wordt door de vervolging, tijdens de herroeping van het Edict van Nantes, in diepen rouw gedompeld. De zieke moeder sterft juist, als de vervolging begint, wat als een zegen wordt beschouwd. De vader wordt naar de galeien verwezen. De oudste zoon ontsnapt, de oudste dochter wordt naar een klooster gebracht, waar zij ten gevolge der mishandelingen het verstand verliest. Het jongste kind wordt in 't Roomsche geloof opgevoed. Op een bijzondere wijze weet de oudste knaap zijn verstandelooze zuster te ontvoeren. Na vele lotswisselingen, gelukt het hem, met haar naar Engeland te vluchten, waar hij als handwerksman in zijn onderhoud voorziet. In 't land der ballingschap sterft zijn zuster; hij zelf komt later weer tot voorspoed. Het geheel is een schoone inhoud. De kracht des geloofs, de liefde van Christus, het lijden om den Naam des Heeren, maar ook het gelouterd en geheiligd worden door het lijden, spreekt het hart toe. Voor onze oudste kinderen is deze inhoud degelijk, boeiend, leerrijk en het hart opheffend tot betere dan aardsche dingen. De uitvoering is net. Een fraai plaatje op den omslag, maakt het aantrekkelijk voor het kinderoog. De 4 zwarte plaatjes zijn goed geteekend, maar hebben geen onderschrift. Wenschelijk ware een verwijzing naar de pagina's onder de plaatjes. Wij lazen dit verhaal met groot genoegen. De levendigheid er van wordt zeer verhoogd, wanneer Gabriël zelf verhaalt. Er komen treffende passages in voor. Roerend is de beschrijving van het lijden der arme ballingen. Vooral het lot van de ongelukkige Désirée, Gahriël's zuster, wekt deernis. Heerlijk echter schittert onder alle vervolging het geloof der refugié's, die om de zaak des Heeren zooveel ten offer brachten. Al is Gods weg met zijn volk vaak donker en zijn doen raadselachtig, telkens komt toch uit, dat Hij regeert. Het doel der Schrijfster, ons te verhalen van de lijdzaamheid der heiligen, van het geloof en de liefde dergenen, die om Christus' wille zijn vervolgd geworden, is uitnemend. Zulke verhalen geven onze jeugd niet alleen vermeerdering van historische kennis, maar ook edele en reine gedachten, terwijl de leer der godzaligheid, Schriftuurlijk hier voorgesteld, ten rijken zegen kan zijn. In een hoekje met dit boekje, welk een verkwikking voor elk leesgierig kind! Met alle vrijmoedigheid aanbevolen. Wij achten het in de reeks van Bredée's uitgaven het neusje van den zalm.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

D. Alcock

Kruis en Kroon , druk 5, 95 blz.
G. K. C. 0. 4 z. p. 90 cent. Een oud Normandisch adellijk geslacht wordt door de vervolging tijdens de herroeping van het Edict van Nantes, in diepen rouw gedompeld. De zieke moeder sterft juist als de vervolging begint, wat als een zege, wordt beschouwd. De vader wordt naar de galeien verwezen, De oudste zoon ontsnapt, de oudste dochter wordt naar een klooster gebracht, waar zij ten gevolge der mishandelingen het verstand verliest. Het jongste kind wordt in het Roomsche geloof opgevoed. Op een bijzondere wijze weet de oudste knaap zijn verstandelooze zuster te ontvoeren. Na vele lotswisselingen gelukt het hem, met haar naar Engeland te vluchten waar hij als handwerksman in zijn onderhoud voorziet. In 't land der ballingschap sterft zijn zuster; hij zelf komt later weer tot voorspoed. Het geheel is een schoone inhoud. De kracht van 't geloof, de liefde van Christus, het lijden om den Naam des Heeren, maar ook het gelouterd en geheiligd worden door het lijden, spreekt het hart toe. Voor onze oudste kinderen is deze inhoud degelijk, boeiend, leerrijk en het hart opheffend tot betere dan aardsehe dingen. Er komen treffende passages in voor. Roerend is de beschrijving van het lijden der arme ballingen. De uitvoering is net. Een fraai plaatje op den omslag maakt het aantrekkelijk voor het kinderoog. Het doel der schrijfster, ons te verhalen van de lijdzaamheid der heiligen, van het geloof en de liefde dergenen, die om Christus' wille zijn vervolgd geworden, is uitnemend. Zulke verhalen kunnen ten rijken zegen zijn. Met alle vrijmoedigheid aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925