Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Mietemeu en Dora's kerstfeest, druk 1, 22 blz.
Mietemeu is een oude, eenzame, menschenschuwe vrouw, zooals men er haast in iedere stad en op elk dorp aantreft. De straatjongens plagen haar en schelden haar uit voor tooverheks. De kinderen zijn bang voor haar. Volgens het algemeen gerucht spookt het in haar huis. Ook Dora is bang voor de oude vrouw, doch haar moeder ontneemt haar alle vrees en wekt haar op, lief voor Mietemeu te zijn en voor haar te bidden. In haar kinderlijke blijmoedigheid, weet ze haar te boeien en met haar Kerstboom weer tot Kerstfeestvieren terug te lokken. Dora's moeder brengt dan de onrustige vrouw tot Hem, die als de Rustaanbrenger in Bethlehem geboren is en langzamerhand komt ook deze vermoeide ziel tot kalmer leven, dat door een glans van blijheid wordt verhelderd. Een prettig geschreven verhaaltje. Een lief boekje, dat met zijn goed-uitgevoerd titelplaatje al dadelijk het kinderoog bekoort. Taal en stijl zijn over 't algemeen goed. Op pag. 10 staat deze slordige zin: "Het werd in de langzaam - voortsukkelende jaren tot waanvoorstelling in het droeve, eenzame gemoed"; langzaan en voortsukkelen is nog al pleonastisch; en wat een "eenzaam gemoed" is, laat zich beter denken dan zeggen. Ook verdient het o.i. geen aanbeveling telkens, "nee", in plaats van "neen" te gebruiken. Steeds vonden wij "Heer", inplaats van "Heere". Veel inhoud is er in dit verhaal niet. 't Gegeven is voor de kleinere kinderen niet interessant genoeg. Onnatuurlijk achten wij het, dat Dora opeens zoo thuis is bij die stroeve oude vrouw. De strekking is evenwel uitnemend. Het boekje stelt de dwaasheid van 't bijgeloof in het licht en wil de kinderen opwekken, om zulke zonderlinge en schuwe menschen als Mietemeu toch niet te plagen en uit te schelden. Voorts, dat liefde wederliefde wekt en dat een vereenzaamd hart door liefde weer terecht gebracht kan worden; dat 't Kerstfeest ook heil predikt voor vereenzaamde harten en dat zij, die zelf 't Kerstlicht dragen, de beste geleiders zijn voor zulke ongelukkige menschen. In de strekking zit dan ook de waarde van het boekje. Maar het is te oppervlakkig. De vrouw, die nooit in kerk of samenkomst verschijnt, die door haar slecht humeur den omgang met anderen verloren heeft, wordt tot den Heiland gebracht. Hoe? Lezen we iets van gevoel van schuld, toevlucht nemen tot het bloed der verzoening? Neen, er staat alleen: "haar vertrouwend spreken over den Heiland blies het sluimerend geloof van Mietemeu aan". Het is wel waarschijnlijk, dat de Schrijfster het eerstgenoemde onderstelt, maar er had, ook voor jonge kinderen iets meer van gezegd kunnen worden. Uit godsdienstig oogpunt voldoet dit boekje ons niet. Van de beteekenis van Jezus' komst in het vleesch en van de noodzakelijkheid van de waarachtige bekeering, krijgen wij bijna niets te hooren. De goede strekking maakt, dat we het nog wel kunnen aanbevelen, doch slechts onder voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna Breevoort

Mietemeu en Dora's kerstfeest, druk 2, 16 blz.
Wij meenen, dat dit boekje niet in de handen van onze kinderen moet komen. Beschreven wordt, de angst der kinderen voor een oude vrouw Mietemeu, welke voor een tooverheks wordt gehouden. Dora wordt van deze vrees verlost en houdt Kerstfeest met deze vrouw, waarbij de kerstboom niet ontbreekt. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.